Cách thành lập trạng từ (Adverb formation)

Cập nhật lúc: 10:37 07-08-2015 Mục tin: Ngữ Pháp (Grammar)


Chúng ta cùng tìm hiểu về cách cách thành lập trạng từ trong tiếng anh.


CÁCH THÀNH LẬP TRẠNG TỪ

Formation of adverbs

 

I- CÁCH THÀNH LẬP TRẠNG TỪ

1. Thông thường ta thêm đuôi “ly” vào sau tính từ:

ADJ + LY -> ADV

Ví dụ:

            Fluent             -> fluently

            Beautiful        -> beautifully

            Interesting     -> interestingly

            Quick            -> quickly

2. Chú ý khi thêm đuôi “ly”:

- Khi tính từ tận cùng là “le” ta bỏ “e” rồi cộng thêm “y”

Ví dụ:

            Gentle             -> gently

            Simple            -> simply

            Terrible          -> terribly

            Horrible         -> horribly

            Probable        -> probably

- Tính từ tận cùng bằng đuôi “ic” ta thêm “al” rồi cộng thêm “ly”

Ví dụ:

            Economic      -> economically

            Tragic            -> tragically

            Dramatic        -> dramatically

            Fantastic        -> fantastically

- Tính từ tận cùng bằng “y” ta đổi “y” -> i + ly

Ví dụ:

            Easy                -> easily

Happy            -> happily

            Angry            -> angrily

            Busy               -> busily

3. Tính từ biến đổi hoàn toàn khi chuyển sang trạng từ:

            Good              -> well

4. Một số tính từ biến đổi sang trạng từ giữ NGUYÊN

Ví dụ:

            Hard               -> hard

            Fast                 -> fast

            Late                -> late

            Early               -> early

            Monthly         -> monthly

            Daily              -> daily

Near                -> near

            Far                  -> far

            Right               -> right

            Wrong            -> wrong

            Straight          -> straight

            Low                -> low

            High                -> high

- This exercise is very hard. (Bài tập này rất khó.)

Ta thấy trong câu này “hard” đóng vai trò là một tính từ.

- She works very hard. (Cô ấy làm việc rất chăm chỉ.)

Trong câu này “hard” lại đóng vai trò là một trạng từ bổ nghĩa cho động từ “work”.

* Chú ý:

- Ta có trạng từ “hardly”: có nghĩa là: hầu như không

- Trạng từ “lately” có nghĩa là gần đây.

5. Cách thành lập khác

Đối với một số TÍNH TỪ có tận cùng bằng “ly” -> ta thành lập TRẠNG TỪ theo cấu trúc: in a/an + adj-ly + way

Ví dụ:

            Friendly         -> in a friendly way  -> Ta KHÔNG sử dụng: friendlily

            Lovely            -> in a lovely way    -> Ta KHÔNG sử dụng: lovelily

                       Silly                -> in a silly way       -> Ta KHÔNG sử dụng: sillily

II- BÀI TẬP

Bài 1: Từ các tính từ sau biến đổi sang trạng từ tương ứng

1. attractive               -> ………………………….

2. slow                        -> ………………………….

3. difficult                 -> ………………………….

5. lazy                        -> ………………………….

6. far                           -> ………………………….

7. quiet                       -> ………………………….

8. sudden                   -> ………………………….

9. frequent                 -> ………………………….

10. crazy                    -> ………………………….

11. light                      -> …………………………

12. heavy                   -> ………………………….

13. terrific                 -> …………………………

14. traditional           -> ………………………….

15. lively                   -> ………………………….

Bài 2: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

1. I didn’t do the test ............ yesterday.

A. good

B. well

C. goodly

2. My friend lives ............. the station.

A. nearly

B. near

C. in a near way

3. She can run very ............

A. in a fast way

B. fastly

C. fast

4. The cost of goods is increasing .............

A. dramatically

B. dramatic

C. dramaticly

5. She is lying ............ on the grass.

A. comfortablely

B. comfortably

C. in a comfortable way

6. My friend made up ...........

 A. ugly

B. uglily

C. in an ugly way

7. You have to pay the electric bill ...........

A. monthly

B. in a monthly way

C. monthlily

8. The plane flew ............ in the air, then landed suddenly.

A. highly

B. high

C. in a high way

9. My father often goes to work ............

A. early

B. in early way

C. earlily

10. My brother is a hard worker. He works very ............

A. hardly

B. in a hardly way

C. hard

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1. attractive               -> attractively

2. slow                        -> slowly

3. difficult                 -> difficultly

5. lazy                        -> lazily

6. far                           -> far

7. quiet                       -> quietly

8. sudden                   -> suddenly

9. frequent                 -> frequently

10. crazy                    -> crazily

11. light                      -> lightly

12. heavy                   -> heavily

13. terrific                 -> terrifically

14. traditional           -> traditionally

15. lively                   -> in a lively way

Bài 2:

1. B. well

2. B. near

3. C. fast

4. A. dramatically

5. B. comfortably

6. C. in an ugly way

7. A. monthly

8. B. high

9. A. early

10. C. hard

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018