Ngữ Pháp (Grammar)

Trạng từ (Adverbs)

Phần này giới thiệu chi tiết về định nghĩa trạng từ, các loại trạng từ, vị trí của trạng từ trong câu, cách thành lập của trạng từ và bài luyện tập về trạng từ.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021