Ngữ Pháp (Grammar)

Câu tường thuật (Reported speech)

Phần này giới thiệu chi tiết về câu tường thuật trực tiếp và câu tường thuật gián tiếp, các thành phần cần biến đổi trong câu tường thuật gián tiếp.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025