Ngữ Pháp (Grammar)

Câu bị động (Passive voice)

Chúng ta sẽ tìm hiểu về câu bị động, cách biến đổi từ câu chủ động sang câu bị động,cách sử dụng câu bị động, cấu trúc câu bị động trong các thì và câu trúc câu bị động trong các dạng câu đặc biệt.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021