Từ loại của một số từ thông dụng (Common word families)

Cập nhật lúc: 16:17 27-08-2015 Mục tin: Ngữ Pháp (Grammar)


Chúng ta sẽ tìm hiểu về các dạng từ loại của một số từ thông dụng nhé!!!

 


COMMON WORD FAMILIES

No.

Verbs

Nouns

Adjectives

Adverbs

1

accept

acceptance

acceptable

 

2

achieve

achievement

achievable

 

3

act

action

active

actively

4

act

activity

active

actively

5

act

activeness

active

actively

6

add

addition

additional

 

7

adjust

adjustment

adjustable

 

8

admire

admiration

admirable

 

9

advise

advice

advisable

 

10

amass

mass

massive

massively

11

amazed

amazement

amazing

 

12

amuse

amusement

amusing

 

13

annoy

annoyance

annoying

 

14

approach

approach

approachable

 

15

attend

attention

attentive

 

16

attract

attraction

attractive

 

17

avoid

avoidance

avoidable

 

18

believe

belief

believable

 

19

blacken

blackness

black

 

20

bleed

blood

bloody

 

21

bore

boredom

boring

 

22

bother

botheration

bothering

 

23

breathe

breath

breathing

 

24

bury

burial

buried

 

25

care

care

careful

carefully

26

challenge

challenge

challenging

 

27

chase

chase

chasing

 

28

cheer

cheerfulness

cheerful

cheerfully

29

choose

choice

chosen

 

30

clear

clarity

clear

clearly

31

collect

collection

collective

collectively

32

comfort

comfort

comfortable

comfortably

33

complex

complexity

complex

 

34

confuse

confusion

confused

 

35

consider

consideration

considerable

considerably

36

console

consolation

consoled

 

37

continue

continuity

continuous

continuously

38

craze

craze

crazy

crazily

39

create

creation

creative

creatively

40

credit

credit

creditable

creditably

41

cure

cure

curable

 

42

curse

curse

cursed

 

43

damage

damage

damaged

 

44

deafen

deafness

deaf

 

45

decide

decision

decisive

 

46

decorate

decoration

decorative

 

47

delight

delight

delightful

delightfully

48

demand

demand

demanding

 

49

derive

derivation

derivative

 

50

deserve

deserve

deserving

 

51

destroy

destruction

destructive

destructively

52

develop

development

developing

 

53

die

death

dead

 

54

differ

difference

different

differently

55

disturb

disturbance

disturbing

 

56

dust

dust

dusty

 

57

educate

education

educative

 

58

embarrass

embarrassment

embarrassing

 

59

empower

power

powerful

powerfully

60

empty

emptiness

empty

 

61

encircle

circle

circular

circularly

62

encourage

courage

courageous

courageously

63

endanger

danger

dangerous

dangerously

64

enthuse

enthusiasm

enthusiastic

 

65

enumerate

number

numerable

 

66

envy

envy

envious

enviously

67

evaporate

evaporation

evaporating

 

68

expect

expectation

expected

expectedly

69

explain

explanation

explainable

 

70

explore

exploration

exploring

 

71

fascinate

fascination

fascinating

 

72

feed

food

 

 

73

firm

firmness

firm

firmly

74

fly

flight

flying

 

75

force

force

forceful

forcefully

76

glorify

glory

glorious

gloriously

77

grow

growth

growing

growingly

78

harm

harm

harmful

harmfully

79

hate

hatred

hateful

hatefully

80

heal

health

healthy

healthily

81

hope

hope

hopeful

hopefully

82

identify

identification

indentified

 

83

identify

identity

indentifying

 

84

imitate

imitation

imitative

imitatively

85

impress

impression

impressive

impressively

86

include

inclusion

inclusive

inclusively

87

indicate

indication

indicative

indicatively

88

inform

information

informative

 

89

inhabit

habitat

inhabitant

 

90

injure

injury

injurious

injuriously

91

inquire

inquiry

inquiring

 

92

instruct

instruction

instructive

 

93

insult

insult

insulting

insultingly

94

intent

intention

intentional

intentionally

95

interfere

interference

interfering

 

96

introduce

introduction

introductory

 

97

invent

invention

inventive

 

98

irritate

irritation

irritating

irritatingly

99

lead

leadership

leading

leadingly

100

live

life

lively

livingly

101

live

life

alive

livingly

102

live

liveliness

lively

livingly

103

lose

loss

lost

 

104

madden

madness

mad

madly

105

migrate

migration

migrating

 

106

modernize

modernity

modern

 

107

moisten

moisture

moistures

 

108

monotonies

monotony

monotonous

monotonously

109

move

movement

movable

movingly

110

narrow

narrowness

narrow

 

111

nationalize

nationality

national

nationwide

112

observe

observation

observatory

 

113

own

ownership

own

 

114

perform

performance

performing

 

115

permit

permission

permissible

 

116

persuade

persuasion

persuasive

 

117

please

pleasure

pleasant

 

118

popularize

popularity

popular

 

119

quicken

quickness

quick

quickly

120

redden

redness

red

 

121

sadden

sadness

sad

sadly

122

secure

security

secured

securely

123

see

scene

scenic

 

124

see

sight

seen

 

125

speed

speed

speedy

speedily

126

whiten

whiteness

white

 

127

 

badness

bad

badly

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018