Lý thuyết & Bài tập về Giới từ - Có đáp án

Cập nhật lúc: 16:34 21-02-2017 Mục tin: Ngữ Pháp (Grammar)


Tổng hợp lý thuyết trọng tâm về giới từ cô động, súc tích và bài tập áp dụng ở dạng tự luận và trắc nghiệm có đáp án thật hay, giúp người học củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả.

LÝ THUYẾT & BÀI TẬP VỀ GIỚI TỪ ÔN THI THPTQG MÔN ANH

I. Các loại giới từ (Kinds of preposition):

1. Giới từ chỉ thời gian (Prepositions of time):

• IN (trong, vào) được dùng để chỉ các buổi trong ngày (ngoại trừ at night), tháng, năm, mùa, thập niên, thế kỷ hoặc khoảng thời gian ở tương lai.

Exin the morning, in January, in 1990, in the summer, in the 1990s, in the 20th century,

       in the  Middle Age, in ten minutes

IN TIME: đúng lúc, kịp lúc

Ex: Will you be home in time for dinner?

• AT (vào lúc) được dùng để chỉ thời điểm hoặc các kỳ nghỉ (tòan bộ những ngày trong kỳ nghỉ)

Ex:       at 6 o’clock, at night, at noon, at midnight, at bedtime, at dawn, at the weekend,

            at Christmas, at New Year, at Easter

At : được dùng trong một số cụm từ chỉ thời gian:    at the moment, at present, at the same time, at once, at that time, at first, at last

• ON (vào) được dùng để chỉ ngày trong tuần, ngày tháng trong năm, ngày trong kỳ nghỉ hoặc các buổi trong ngày cụ thể.

            Exon Monday, on 5th January, on Christmas Day, on Monday morning, on one’s birthday

ON TIME: đúng giờ

            Ex: The train arrived right on time.

• FOR (trong) + khoảng thời gian: for two months, for a long time

• SINCE (từ, từ khi) + mốc thời gian: since last Monday, since 2002

• UNTIL/ TILL (đến, cho đến)until 5 o’clock, till midnight

• BEFORE (trước, trước khi)before lunchtime

• AFTER (sau, sau khi)after luchtime

• DURING (trong, suốt)during World War II

• BY (vào lúc)by the end of May

• FROM … TO (từ … đến)from morning to noon

2. Giới từ chỉ nơi chốn (Prepositions of place):

• AT (ở, tại) được dùng để chỉ vị trí tại một điểm.

Exat home, at school, at the bus stop, at the airport, at the office, at the cinema, at the seaside, at the grocer’s, at the top/ bottom, at the beginning/ end, at the front/ back

* Lưu ý: arrive at the village/ the airport/ the railway station

But: arrive in Vietnam/ Ho Chi Minh City

• IN (trong, ở trong) được dùng để chỉ vị trí trong một diện tích, một không gian; dùng trước tên đường, tên thị trấn, thành phố, quốc gia, miền, phương hướng hoặc dùng với các phương tiện đi lại bằng xe hơi (car).

Ex:  in a box, in a small room, in the countryside, in the world, in Oxford Street, in London, in Vietnam, in the east, in a car/ taxi

* Lưu ý: in a car (trong xe hơi), but: by car (bằng xe hơi)

• ON (trên, ở trên) được dùng để chỉ vị trí trên bề mặt, số tầng trong một tòa nhà, trước tên đường (US) hoặc dùng với một số phương tiện đi lại.

 Exon the table, on the wall, on the ground, on the first floor, on Albert Street, on a bus/ train/ plane/ (motor)bike/ horse, on foot

On cịn được dùng trong một số cụm từ: on the left/ right, on the farm, on the coast/ beach, on TV/ radio…

• ABOVE/ OVER (bên trên – không tiếp xúc với bề mặt)

Ex: Her name comes above mine on the list.

      The sign over the door said: “Exit”.

• UNDER/ BELOW (ở dưới, dưới)

Ex: The shoes are under the chair.

      The temperature has fallen below zero.

• IN FRONT OF (ở phía trước)BEHIND (ở phía sau)IN THE MIDDLE OF (ở giữa)

Ex: I hung my raincoat in front of/ behind the door.

• NEAR (gần)

Ex: Is there a train station near here?

• NEXT TO, BY, BESIDE (bên cạnh, kế bên)

Ex: Peter is standing by the gate.

• BETWEEN (ở giữa hai người/ vật)AMONG (ở giữa nhiều người/ vật)

Ex: Tom is sitting between Mary and Peter.

      Tom is among the crowd.            

• INSIDE (ở bên trong)OUTSIDE (ở bên ngòai)

Ex: Luckily, no one was inside the building when it collapsed.

• OPPOSITE (đối diện)

Ex: They sat opposite each other.

3. Giới từ chỉ sự chuyển động (Prepositions of  movement):

• TO (đến)

Ex: He goes to school by bus.

• FROM … TO (từ … đến)

Ex:  How far is it from New York to California?

• THROUGH (xuyên qua)

Ex: They walked through the woods.

• ACROSS (ngang qua)

Ex: The children ran straight across in front of our car.

• ROUND/ AROUND (quanh)

Ex: The earth moves round/ around the sun.

• ALONG (dọc theo)

Ex: We had a walk along the river bank.

• UP (lên)DOWN (xuống)

Ex: We followed her up the stair.

• TOWARD(S) (về phía)

Ex: Mary stood up and walked towards Peter.

4. Một số giới từ khác:

- Giới từ chỉ mục đích: for, to, in order to, so as to (để)

- Giới từ chỉ nguyên nhân: for, because of, owning to (bởi vì)

- Giới từ chỉ phương tiện: by, with (bằng), through (nhờ qua)

- Giới từ chỉ thể cách: with ( với)without (không có)

- Giới từ chỉ sự tương quan: according to (tùy theo), instead of (thay vì), in spite of (mặc dù)

II. Giới từ theo sau danh từ, tính từ và động từ (Prepositions following nouns, adjectives, and verbs):

1. Noun + preposition:

FOR

affection for: yêu mến                                     need for: sự cần thiết cho

demand for: nhu cầu về                                               reputation for: sự nổi tiếng

reason for: lý do về                                                      regret for: nuối tiếc

responsibility for: trách nhiệm                         admiration for: khâm phục

talent for: tài năng                                                       desire for: sự mong muốn

cure for: việc chữa trị cho                                          

IN

rise in: phát triển, tăng                                                increase in: phát triển, tăng

decresase in: giảm                                                       belief in: tin

experience in: có kinh nghiệm                                     interest in: thích, quan tâm

delay in: trì hõan

OF

cause of: nguyên nhân                                                 advantage/ disadvantage of: thuận lợi/ bất lợi

knowledge of: kiến thức                                              lack of: thiếu

opinion of: ý kiến                                                         benefit of: lợi ích

example of: ví dụ                                                         sense of: ý thức

TO

damage to: sự hư hại đối với                                       invitation to: lời mời

reaction to: phản ứng                                                  solution to: giải pháp

attitude to: thái độ                                                        access to: phương tiện

threat to: đe dọa                                                           reply to:  đáp lại

ON

effect on: ảnh hưởng                                                   influence on: ảnh hưởng

advice on: khuyên                                                        report on: báo cáo

WITH

relationship with: mối quan hệ                                    connection with: sự liên quan với

contact with: sự tiếp xúc với                                        association with: sự kết giao với

link with: liên kết với                                                   trouble with: có vấn đề với

BETWEEN

difference between: sự khác biệt                                 comparison between: so sánh

2. Adjective + preposition:

ABOUT

annoyed (with sb) about: bực tức                                excited about: hào hứng

anxious/ worried about: lo lắng                                   furious about: điên tiết về

careful about: cẩn thận về                                           happy about: hạnh phúc         

careless about: bất cẩn về                                            sad/ upset about: buồn/ thất vọng

concerned about: quan tâm                                         serious about: nghiêm túc về  

confused about: nhầm lẩn về                                       sorry about/ for: xin lỗi về

AT

amazed at: kinh ngạc về                                              good at: dở về (good for: tốt cho)

bad at: dở về (bad for: xấu cho)                                   quick at: nhanh nhẹn về

clever at: khéo léo về                                                  skillful at: khéo léo về

excellent at: xuất sắc về                                               surprised at: ngạc nhiên về

FOR

available for: có sẵn                                                    late for: trễ

eager for: nóng lòng chờ                                             necessary for: cần thiết cho

eligible for: xứng đáng cho                                         responsible for: chịu trách nhiệm

famous for: nổi tiếng                                                   useful for: có ích cho

known for: nổi tiếng

FROM

absent from: vắng mặt ở                                              free from/ of: thóat khỏi          

different from: khác với                                               safe from: an tòan

IN

disappointed in/ with: thất vọng                                  involved in: có liên quan

interested in: quan tâm                                                rich in: giàu có, phong phú                            

successful in: thành công

OF

afraid of: sợ                                                                 full of: đầy

ahead of: đi trước                                                        guilty of: có tội

ashamed of: hổ thẹn                                                    independent of: độc lập

aware/ conscious of: ý thức                                         jealous of: ghen tị

capable of: có khả năng                                              proud of: tự hào

certain of/ about: chắc về                                             scared of: hoảng sợ

confident of: tự tin                                                       short of: cạn kiệt

envious of: ghen tị                                                       sure of: chắc

fond of: thích                                                               tired of: chán

frightened of: sợ                                                          typical of: tiêu biểu

 

TO

accustomed to: quen                                                    grateful to sb for sth: biết ơn

addicted to: nghiện                                                      opposed to: phản đối  

committed to: tận tụy                                                   harmful to: có hại cho

contrary to: trái với                                                      important to: quan trọng với

dedicated to: tận tụy                                                    married to: thành hơn với

devoted to: tận tâm                                                      open to: mở ra cho

equal to: bằng với                                                        similar to: tương tự với

essential to/ for: cần thiết cho                                     

WITH                        

acquainted with: quen với                                           friendly with: thân thiện         

angry with/ at sb about sth: giận                                  happy with/ about: hạnh phúc về

angry with/ at sb for doing sth: giận                            honest with: thành thật với

bored with/ fed up with: chán với                               identical with: giống hệt với

busy with: bận rộn với                                                impatient with: mất kiên nhẫn với

crowded with: đông đúc                                              patient with: kiên nhẫn với

disappointed with: thất vọng                                       pleased/ satisfied with: hài lòng với

familiar with: quen thuộc với                                       popular with: phổ biến với

OF/ TO

generous/ good/ kind/ nice/ polite/ rude/ stupid… to sb

generous/ good/ kind/ nice/ polite/ rude/ stupid… of sb to do sth

3. Verb + preposition:

ABOUT

care about sb/ sth: coi trọng                                         remind sb about sth: nhắc ai nhớ

(care for: thích)                                                            (remind sb of sb/ sth: gợi ai nhớ đến)

complain about: phàn nàn                                           talk about sb/ sth: nói chuyện về

dream about/ of sb/ sth: mơ về                                     tell sb about sb/ sth: nói với ai về

forget about: quên                                                       think about/ of sb/ sth: nghĩ về

hear about sth: nghe nói về                                          warn sb about/ of sth: cảnh báo về

(hear from sb: nghe tin tức của ai)                              worry about: lo lắng

learn about: biết

AT

aim (sth) at sb/ sth: nhắm vào                                      shout at sb: la mắng ai

arrive at/ in: đến tại                                                      (shout to sb: goi lớn ai)

glance at sb/ sth: liếc nhìn                                            smile at sb: mỉm cười với ai

laugh at sb: cười nhạo ai                                             stare at sb/ sth: nhìn chăm chú

look at sb/ sth: nhìn vào                                               throw sth at sb: ném mạnh vào ai

point (sth) at sb/ sth: chĩa vào                                      (throw sth to sb: ném cho ai bắt)

FOR

apply for sth: nộp đơn xin                                           leave (a place) for: rời.... để đi đến

account for: giải thích                                                  look for sb/ sth: tìm kiếm

apologize for: xin lỗi                                                    (look after sb/ sth: chăm sóc)

ask sb for sth: yêu cầu ai về                                         pay for sth: trả tiền cho

blame sb for sth: đổ lỗi cho ai về                                 search for sb/ sth: tìm kiếm

excuse for: xin lỗi                                                        thank sb for (doing) sth: cảm ơn

forgive sb for (doing) sth: tha thứ                                wait for sb/ sth: chờ đợi

hope for sth: hy vọng về

FROM

escape from: trốn thóat khỏi                                        protect sb from sth: bảo vệ

prevent sb from (doing) sth: ngăn chặn                       suffer from sth: chịu, bị (bệnh, đau khổ…)

 

IN

believe in sb/ sth: tin vào                                             specialize in sth: chuyên về

participate in: tham gia                                                succeed in (doing) sth: thành công về

INTO

crash into: tông, đụng vào                                           divide/ split into: chia ra

cut into: cắt ra thành                                                   translate (from a language) into: dịch ra

OF

accuse sb of (doing) sth: buộc tội ai                            disapprove of sth: không đồng ý

approve of: đồng ý, chấp thuận                                   hear of: nghe tin

consist of sb/ sth: bao gồm                                          suspect sb of (doing) sth: nghi ngờ     

die of/ from: chết vì                                                     think of: nghĩ về

ON

concentrate on sth: tập trung vào                                live onsb/ sth: sống nhờ vào

congratulate sb on (doing) sth: chúc mừng                  plan on: kế hoạch                   

comment on: phê bình                                                 rely on: tin cậy

depend on: phụ thuộc                                                  spend (money) on sth: tiêu (tiền)

insist on (doing) sth: nài nỉ                                         

TO

adapt to: thích nghi                                                      explain sth to sb: giải thích cho ai

add to: thêm vào                                                          happen to sb/ sth: xảy ra với

adjust to: điều chỉnh                                                    listen to: lắng nghe

apologize to sb for (doing) sth: xin lỗi ai về                 object to: phản đối

complain to sb about sth: phàn nàn                             prefer … to …: thích … hơn

describe sth to sb: mô tả cho ai                                   talk/ speak to sb: nói với

devote to: cống hiến                                                   

WITH

agree with: đồng ý                                                       fill with: làm đầy

argue with: cãi nhau với                                              provide sb with sth: cung cấp

collide with: tông, đụng vào                            (provide sth for sb: cung cấp)

communicate with: giao tiếp                           supply sb with sth: cung cấp

compare with/to: so sánh                                             (supply sth to sb: cung cấp)

 

 

EXERCISES

I. Fill in each blank with the correct preposition.

1. The price of electricity is going up _____ August.

2. They came to visit us _____ my birthday.

3. Did you have a good time _____ Christmas?

4. The children are really excited _____ their summer vacation.

5. We were very disappointed _____ the organization of the festival.

6. John missed a lot of lessons. He was ill _____ January to March.

7. Helen had said goodbye to everybody in the class _____ she left for the hometown.

8. My cat is very fond _____ fish.

9. I waited _____ 10 o’clock and then went home.

10. I can’t remember exactly when the accident happened. I think it was _____ nine and half past nine.

11. Are you acquainted _____ the lady?

12. _____ the children left, the house was very quiet.

13. These photographs were taken _____ a friend of mine.

14. The river Rhine flows _____ the North sea.

15. I shall meet you _____ the corner _____ the street.

16. I always come _____ school _____ foot.

17. He had learned the whole poem _____ heart.

18. He has waited _____ her for a long time.

19. He’s not very keen _____ watching football, but his wife is.

20. Are you worried _____ the final examination?

II. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

1. _____ time _____ time I will examine you on the work you have done.

A. From / to                 B. At / to                                 C. In / to                                  D. With / to

2. This village is inhabited _____ tens of thieves.

A. with                        B. to                                        C. by                                       D. for

3. God has bestowed _____ me many graces.

A. on                           B. for                                       C. to                                        D. with

4. Make a comment _____ this sentence!

A. to                            B. in                                        C. on                                       D. about

5. He’s a very wealthy man; a few hundred pounds is nothing _____ him.

A. for                           B. with                                                C. to                            D. about

6. She does not show much affection _____ him.

A. with                        B. in                                        C. for                                       D. to

7. The clerk _____ that counter said those purses were _____ sale.

A. in/ for                      B. at/ on                                   C. at/ in                                    D. on/ on

8. Someone broke into the shop and made _____ with several TVs and videos.

A. of                            B. up                                       C. out                                      D. off  

9. Old people like to descant _____ past memories.

A. in                            B. with                                    C. on                                       D. for

10. You should comply _____ the school rules.

A. to                            B. about                                   C. with                                    D. in

11. The people next door are furious _____ us _____ making so much noise last night.

A. at/ with                   B. with/ for                              C. for/ to                                  D. about/ in

12. The Vietnamese participants always take part _____ sports events with great enthusiasm.

A. in                            B. on                                       C. at                                         D. to

13. He isn’t independent _____ any means. He depends _____ his father _____ everything.

A. by/ on/ in                B. for/ on/ in                            C. of/ in/ for                             D. on/ in/ with

14. He may be quick _____ understanding but he isn’t capable _____ remembering anything.

A. in/ of                       B. on/ at                                   C. at/ of                                   D. of/ at

15. Mum is always busy _____ her work in the laboratory.

A. with                        B. at                                         C. in                                        D. of

16 Lan will stay there _____ the beginning in September _____ November.

A. from/ to                   B. till/ to                                  C. from/ in                               D. till/ of

17. I would like to apply _____ the position of sales clerk that you advised in the Sunday newspaper.

A. for                           B. to                                        C. with                                    D. in

18. I have been looking _____ this book for months, and at last, I have found it.

A. over                        B. up                                       C. for                                       D. at

19. My sister is very fond _____ eating chocolate candy.

A. of                            B. with                                    C. about                                   D. at

20. Who’s going to look _____ the children while you’re away?

A. at                            B. up                                       C. after                                    D. over

 

 

ANSWER:

I. 1. in              2. on                            3. at                             4. about                       5. with

6. from             7. before                      8. of                             9. until             10. between

11. with           12. After                      13. by                          14. into                        15. at/ of

16. to/ on         17. by                          18. for                          19. on                          20. about

II.        1. A     2. C     3. A     4. C     5. C     6. C     7. B     8. B     9. C     10. C

            11. D   12. A   13. A   14. C   15. B   16. A   17. A   18. C   19. A   20. C

 

III. Gạch chân đáp án đúng
1) Your father is very kind (with/for/to/in) David.
2) Hurry or you will be late (for/at/on/from) school.
3) Were they present (in/at/on/about) the meeting?
4) She was confused (with/on/about/in) the dates.
5) His book is different (about/from/for/between) mine.
6) Your plan is similar (with/to/of/for) his.
7) The boy is afraid (of/on/in/about) snakes.
8) She is accustomed (with/to/on/of) getting up early.
9) He was successful (in/with/of/to) his job.
10) That student is very quick (with/at/for/about) mathematics.
11) Iraq is rich (on/for/to/in) oil.
12) Are you aware (with/to/of/for) the time?
13) Are you acquainted (to/with/in/of) this man?
14) He has been absent (from/of/to/with) school lately.
15) They are interested (in/on/about/with) buying a new house.
16) Smoking is harmful (for/with/to/about) our health.
17) She is serious (with/about/of/for) learning to be a doctor.
18) I couldn’t believe what he said. It was contrary (to/with/for/in) his thought.
19) Our study is very important (for/with/to/about) our future and useful (for/to/with/in) our country.
20) Don’t give up your hope. Be confident (of/about/in/with) yourself.
21) I have some tickets available (for/to/of/with) you.
22) Are you capable (with/of/for/to) that job?
23) He is accustomed (to/with/for/in) driving fast like this.
24) Are you confident (with/of/about/in) what she has said?
25) The room was available (with/for/to/on) 2 people.
26) Finally, Jack is successful (on/in/at/to) his trade.
27) This theatre is often crowded (with/to/on/about) viewers.
28) Your bag is similar (with/to/about/for) mine.
29) The bottle is full (with/of/in/at) water.
30) Poison is harmful (to/with/for/about) humans.
31) Cheques are useful (with/to/for/on) travellers.
32) Are you successful (on/in/at/to) your experiment?
33) She got back safe (for/from/with/to) her adventure.
34) It was very lucky (to/for/of/with) me that my bag was found.
35) He seems friendly (on/to/for/about) everyone in the village.
36) She was sad (about/for/with/to) my refusal.
37) Quang Linh is popular (with/for/to/in) folk songs.
38) The student is quick (with/at/on/to) understanding what the teacher explains.
39) The story is very pleasant (to/with/for/in) us.
40) He is very kind (to/of/with/for) me.
41) I’m capable (of/with/for/to) speaking two languages.
42) She is never late (to/for/with/from) work.
43) It was very nice (to/of/in/for) him to give me a lift.
44) Yesterday Nga was absent (with/from/to/for) class because she was ill.
45) Contrary (to/with/for/about) his doctor’s orders, he has gone back to work.
46) Don’t worry (about/with/to/for) the money! I’ll lend you.
47) They have been waiting (for/with/to/at) the bus for half an hour.
48) Why don’t you ask (with/to/for/on) a pay increase?
49) He took advantage (of/in/about/for) this opportunity to explain why he had done that.
50) The weeks went slowly (by/with/of/for).
51) You have to move this box to make room (for/to/about/with) the new television set.
52) Nowadays we rely increasingly (on/in/at/to) computers to regulate the flow of traffic in the town.
53) Translate these sentences (for/into/with/of) English.
54) Have you taken notice (to/for/of/with) the sign “No Smoking”?
55) Ken prefers Chinese food (about/to/over/with) French food.
56) Don’t shout (to/at/with/for) the child when he makes a mistake.
57) Last Sunday I was invited (to/on/in/at) his wedding party.
58) I have been looking (after/for/into/at) my dog for two days but I haven’t seen it yet.
59) I don’t care (about/for/with/to) what they have said.
60) I talked to him so enjoyably that I lost track (to/with/of/for) the time.
61) He spent too much money (with/on/to/in) that car.
62) Do you believe (on/at/to/in) God?
63) You must make allowance (to/for/with/of) him because he has been ill.
64) May I start now? Yes, go (up/down/ahead/back).
65) She caught sight (with/of/to/for) a car in the distance.
66) She is leaving (to/for/with/at) Paris.
67) Don’t make noise! I’m concentrating (to/on/in/at) the question.
68) Things are going (to/on/out/off) nicely.
69) She has suffered (from/to/with/about) her heart attack.
70) The exchange rate of dollars is going (up/down/on/with) from 16,000 VND to 15,750 VND for one US dollar.
71) We have lost touch (with/of/for/over) each other for a long time.
72) I must study hard to keep pace (with/of/for/to) my classmates.
73) The prices of petrol are going (up/down/on/out) from 52 US dollars to 54 US dollars for a barrel.
74) I usually regard him (with/in/as/at) my close friend.
75) Don’t make a fuss (over/on/at/of) such trifles.
76) The bomb has gone (out/off/over/with) in a crowded street.
77) Who will look (for/after/at/around) the child when you’re away?
78) Congratulate you (in/to/on/with) winning the game.
79) I feel very hot because the electricity has gone (off/out/along/after).
80) The plane crashed (into/on/in/with) the mountain.
81) I’ve lost my keys. Can you help me look (at/for/after/into) them?
82) The book is divided (to/in/into/for) three parts.
83) I wrote to the company asking them (to/for/about/with) more information about the job.
84) Many people regard him (as/to/in/of) one of the greatest pianists in the world.
85) Our teacher was very kind (of/to/for/with) us.
86) Her children are very quick (with/about/at/for) computer games.
87) This kind of music is popular (for/to/with/about) the young.
88) Boys are fond (in/of/on/at) playing football.
89) Last week the beach was overcrowded (of/over/with/for) people.
90) She’s very worried (for/with/at/about) her mother’s health.
91) Why are these two schools different (to/from/with/at) each other?
92) Most children are ill-prepared (to/for/from/at) employment.
93) Four-fifths of the world’s computers use programs (at/in/on/about) English.
94) Attending all the lectures is important (to/with/at/in) us.
95) English belongs (from/to/on/in) those who use it.
96) Clean air provides us (for/at/with/about) a healthy supply of oxygen.
97) My brother is very interested (in/at/on/about) chess but he is not good at it.
98) I don’t think he was present (in/at/on/of) the meeting yesterday.
99) Are you serious (for/about/with/over) learning to be an architect?
100) She has become very famous (for/at/on/with) her novels.
101) Mary always take good care (for/of/to/with) her children.
102) Henry was born (on/in/at/to) 1992.
103) Lisa is very good (at/with/in/about) chemistry.
104) The forest fire went (after/off/out/along) after two days.
105) I always find it hard to keep pace (up/with/for/on) Nam, one of the best students in my class.
106) What do you often do (in/on/at/of) the evening?
107) Smoking is not good (for/at/about/of) our health.
108) The interview was broadcast (on/in/at/for) radio and television.
109) That farmer succeeded (on/in/at/with) raising fish.
110) Clean air is necessary (with/for/about/of) our health.
111) The future of a country depends (in/at/on/from) the youth.
112) There is a great difference (from/between/about/for) these two things.
113) My father is used (to/on/in/at) living in the countryside.
114) My father isn’t pleased (for/about/with/from) my work.
115) Many people are involved (on/in/of/at) the use of English.
116) English provides ready access (with/to/for/of) the world scholarship.
117) She is always fed up (at/with/for/about) washing dishes after dinner.
118) The roofs are covered (with/about/by/for) red tiles.
119) My father insisted (in/on/of/at) building a new house.
120) We are looking forward (in/at/for/to) seeing you again.

KEY

 

 

1. to
2. for
3. at
4. about
5. from
6. to
7. of
8. to
9. in
10. at
11. in
12. of
13. with
14. from
15. in
16. to
17. about
18. to
19. to – for
20. of
21. for
22. of
23. to
24. of
25. for
26. in
27. with
28. to
29. of
30. to
31. for
32. in
33. from
34. to
35. to
36. about
37. with
38. at
39. to
40. to
41. of
42. for
43. of
44. from
45. to
46. about
47. for
48. for
49. of
50. by
51. for
52. on
53. into
54. of
55. to
56. to
57. to
58. for
59. about
60. of
61. on
62. in
63. for
64. ahead
65. of
66. for
67. on
68. on
69. from
70. down
71. with
72. with
73. up
74. as
75. over
76. off
77. after
78. on
79. out
80. into
81. for
82. into
83. about
84. as
85. to
86. at
87. with
88. of
89. with
90. about
91. from
92. for
93. in
94. to
95. to
96. with
97. in
98. at
99. about
100. for
101. of
102. in
103. at
104. out
105. with
106. in
107. for
108. on
109. in
110. for
111. on
112. between
113. to
114. with
115. in
116. to
117. with
118. with
119. on
120. To

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021