3000 Từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất ( phần 8)

Cập nhật lúc: 14:45 09-08-2016 Mục tin: TỪ VỰNG ( VOCABULARY)


3000 từ vựng cơ bản nhất phù hợp với mọi đối tượng học sinh, có thể áp dụng trong giao tiếp, đời sống hằng ngày và phục vụ hiệu quả cho việc học tập.

3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT ( PHẦN 8)

2101

particularly

adv

pə´tikjuləli

một cách đặc biệt, cá biệt, riêng biệt

2102

partly

adv

´pa:tli

đến chừng mực nào đó, phần nào đó

2103

partner

n

pɑ:tnə

đối tác, cộng sự

2104

partnership

n

´pa:tnəʃip

sự chung  phần,  sự cộng tác

2105

party

n

ˈpɑrti

tiệc, buổi liên hoan; đảng

2106

pass

v

´pa:s

qua, vượt qua, ngang qua

2107

passage

n

ˈpæsɪdʒ

sự đi qua, sự trôi qua; hành  lang

2108

passenger

n

pæsindʤə

hành khách

2109

passing

n, adj

´pa:siη

sự đi qua, sự trôi qua; thoáng qua ngắn ngủi

2110

passport

n

´pa:spɔ:t

hộ chiếu

2111

past

adj, n, prep, adv

pɑ:st

quá khứ, dĩ vãng;  quá, qua

2112

path

n

pɑ:θ

đường mòn; hướng đi

2113

patience

n

´peiʃəns

tính kiên nhẫn, nhẫn nại, kiên trì, sự chịu đựng

2114

patient

n, adj

peiʃənt

bệnh nhân; kiên nhẫn, nhẫn nại, bền chí

2115

pattern

n

pætə(r)n

mẫu, khuôn mẫu

2116

pause

v, n

pɔ:z

tạm nghỉ, dưng; sự tạm nghỉ, sự tạm ngưng

2117

pay

v, n

pei

trả, thanh  toán, nộp; tiền lương

2118

pay attention to

 

 

chú ý tới

2119

payment

n

peim(ə)nt

sự trả tiền, số tiền trả, tiền bồi thường

2120

peace

n

pi:s

hòa bình,  sự hòa thuận

2121

peaceful

adj

pi:sfl

hòa bình,  thái bình,  yên  tĩnh

2122

peak

n

pi:k

lưỡi trai; đỉnh, chóp

2123

pen

n

pen

bút

2124

pence

n

pens

đồng xu

2125

pencil

n

´pensil

bút chì

2126

penny

n

´peni

đồng xu

2127

pension

n

penʃn

tiền trợ cấp, lương hưu

2128

people

n

ˈpipəl

dân tộc, dòng giống; người

2129

pepper

n

´pepə

hạt tiêu, cây ớt

2130

per

prep

pə:

cho mỗi

2131

per cent (percent)

usn,  adj, adv

 

phần trăm

2132

perfect

adj

pə'fekt

hoàn hảo

2133

perfectly

adv

´pə:fiktli

một cách hoàn hảo

2134

perform

v

pə´fɔ:m

biểu diễn; làm, thực hiện

2135

performance

n

pə'fɔ:məns

sự làm, sự thực hiện, sự thi hành, sự biểu diễn

2136

performer

n

pə´fɔ:mə

người biểu diễn, người trình diễn

2137

perhaps

adv

pə'hæps

có thể,  có lẽ

2138

period

n

piəriəd

kỳ, thời kỳ, thời gian; thời  đại

2139

permanent

adj

pə:mənənt

lâu dài, vĩnh  cửu, thường xuyên

2140

permanently

adv

pə:mənəntli

cách thường xuyên,  vĩnh  cửu

2141

permission

n

pə'miʃn

sự cho phép, giấy phép

2142

permit

v

pə:mit

cho phép, cho cơ hội

2143

person

n

ˈpɜrsən

con người, người

2144

personal

adj

pə:snl

cá nhân,  tư, riêng tư

2145

personality

n

pə:sə'næləti

nhân cách, tính cách; nhân phẩm, cá tính

2146

personally

adv

´pə:sənəli

đích thân, bản thân, về phần tôi, đối với tôi

2147

persuade

v

pə'sweid

thuyết  phục

2148

pet

n

pet

cơn nóng giận; vật cưng, người được yêu thích

2149

petrol

n

ˈpɛtrəl

xăng dầu

2150

phase

n

feiz

tuần  trăng; giai đoạn, thời kỳ

2151

philosophy

n

fɪˈlɒsəfi

triết học, triết lý

2152

photocopy

n, v

´foutə¸kɔpi

bản sao chụp;  sao chụp

2153

photograph (photo)

n, v

´foutə¸gra:f

ảnh,  bức ảnh; chụp ảnh

2154

photographer

n

fə´tɔgrəfə

thợ chụp  ảnh,  nhà  nhiếp ảnh

2155

photography

n

fə´tɔgrəfi

thuật  chụp ảnh,  nghề nhiếp ảnh

2156

phrase

n

freiz

câu; thành  ngữ, cụm tư

2157

physical

adj

´fizikl

vật chất; (thuộc)  cơ thể, thân  thể

2158

physically

adv

´fizikli

về thân thể, theo luật tự   nhiên

2159

physics

n

fiziks

vật lý học

2160

piano

n

pjænou

đàn pianô, dương cầm

2161

pick

v

pik

cuốc (đất); đào, khoét (lỗ). pick st up cuốc, vỡ, xé

2162

picture

n

piktʃə

bức vẽ, bức họa

2163

piece

n

pi:s

mảnh,  mẩu; đồng tiền

2164

pig

n

pig

con lợn

2165

pile

n, v

paɪl

cọc, chồng, đống, pin; đóng cọc, chất chồng

2166

pill

n

´pil

viên thuốc

2167

pilot

n

´paiələt

phi công

2168

pin

n, v

pin

đinh ghim; ghim., kẹp

2169

pink

adj, n

piηk

màu hồng; hoa cẩm chướng, tình trạng  tốt, hoàn hảo

2170

pint

n

paint

Panh (đơn vị (đo lường) ở Anh bằng 0, 58 lít; ở Mỹ bằng 0, 473 lít);  panh, lít (bia, sữa) a pint of beer + một panh bia

2171

pipe

n

paip

ống dẫn (khí,  nước...)

2172

pitch

n

pit∫

sân (chơi các môn thể thao); đầu hắc ín

2173

pity

n

´piti

lòng thương hại, điều đáng tiếc, đáng thương

 2174

place

n, v

pleis

nơi, địa điểm; quảng trường. take place: xảy ra, được cử hành, được tổ chức

2175

plain

adj

plein

ngay thẳng,  đơn giản, chất phác

2176

plan

n, v

plæn

bản đồ, kế hoạch; vẽ bản đồ, lập kế hoạch,  dự kiến

2177

plane

n

plein

mặt phẳng,  mặt bằng, máy bay

2178

planet

n

´plænit

hành tinh

2179

planning

n

plænniη

sự lập kế hoạch,  sự quy hoạch

2180

plant

n, v

plænt , plɑnt

thực vật, sự mọc lên; trồng,  gieo

2181

plastic

n, adj

plæstik

chất dẻo, làm bằng chất dẻo

2182

plate

n

pleit

bản, tấm kim loại

2183

platform

n

plætfɔ:m

nền,  bục, bệ; thềm, sân ga

2184

play

v, n

plei

chơi, đánh; sự vui chơi, trò chơi, trận đấu

2185

player

n

pleiз

người chơi 1 trò chơi nào đó (nhạc cụ)

2186

pleasant

adj

pleznt

vui vẻ, dễ thương; dịu dàng, thân mật

2187

pleasantly

adv

plezəntli

vui  vẻ, dễ thương; thân mật

2188

please

exclamation, v

pli:z

làm vui lòng, vưa lòng, mong... vui lòng, xin mời

2189

pleased

adj

pli:zd

hài lòng

2190

pleasing

adj

´pli:siη

mang lại niềm vui  thích;  dễ chịu

2191

pleasure

n

ˈplɛʒuə(r)

niềm vui thích, điều thích thú, điề thú  vị; ý muốn,  ý thích

2192

plenty

n, adv, n, det, pro

 plenti

nhiều (s.k.lượng); chỉ sự thưa; sự sung  túc, sự p.phú

2193

plot

n, v

plɔt

mảnh đất nhỏ, sơ đồ, đồ thị, đồ án; vẽ sơ đồ, dựng đồ án

2194

plug

n

plʌg

nút (thùng, chậu, bồ(n)..), cái phíc cắm

2195

plus

n, adj ,conj, prep

plʌs

cộng với (số, người...); dấu cộng; cộng, thêm vào

2196

pocket

n

pɔkit

túi (quần áo, trong xe  hơi), túi  tiền

2197

poem

n

pouim

bài thơ

2198

poetry

n

pouitri

thi ca; chất thơ

2199

point

n, v

 

mũi nhọn, điểm; vót, làm nhọn, chấm (câu..)

2200

pointed

adj

´pɔintid

nhọn,  có đầu nhọn

2201

poison

n, v

ˈpɔɪzən

chất độc, thuốc độc; đánh thuốc độc, tẩm thuốc độc

2202

poisonous

adj

pɔɪ.zə(n)əs

độc, có chất độc, gây chết, bệnh

2203

pole

n

poul

người Ba Lan; cực (nam châm, trái đat...)

2204

police

n

pə'li:s

cảnh sát, công an

2205

policy

n

pol.ə si

chính  sách

2206

polish

n, v

pouliʃ

nước bóng, nước láng; đánh bóng, làm cho láng

2207

polite

adj

pəˈlaɪt

lễ phép, lịch sự

2208

politely

adv

pəˈlaɪtli

lễ phép, lịch sự

2209

political

adj

pə'litikl

về chính trị, về chính phủ, có tính chính  trị

2210

politically

adv

pə'litikəli

về mặt chính trị; khôn ngoan, thận trọng; sảo quyệt

2211

politician

n

¸pɔli´tiʃən

nhà  chính  trị, chính khách

2212

politics

n

pɔlitiks

họat động chính trị, đời sống chính  trị, quan điểm chính  trị

2213

pollution

n

pəˈluʃən

sự ô nhiễm

2214

pool

n

pu:l

vũng  nước; bể bơi, hồ bơi

2215

poor

adj

puə

nghèo

2216

pop

n, v

pɒp; NAmE pɑːp

tiếp bốp, phong cách dân gian hiện đại; nổ bốp

2217

popular

adj

´pɔpjulə

có tính đại chúng, (thuộc) nhân dân; được nhiều  người ưa chuộn

2218

population

n

,pɔpju'leiʃn

dân cư, dân số; mật độ dân số

2219

port

n

pɔ:t

cảng

2220

pose

v, n

pouz

đưa ra, đề ra, đặt; sự đặt, đề ra

2221

position

n

pəˈzɪʃən

vị trí,  chỗ

2222

positive

adj

pɔzətiv

khẳng định, xác thực, rõ ràng, tích cực, lạc quan

2223

possess

v

pə'zes

có, chiếm hữu

2224

possession

n

pə'zeʃn

quyền  sở hữu, vật sở hữu

2225

possibility

n

¸pɔsi´biliti

khả năng,  triển vọng

2226

possible

adj

pɔsibəl

có thể, có thể thực  hiện

2227

possibly

adv

´pɔsibli

có lẽ, có thể, có thể chấp nhận được

2228

post

n, v

poʊst

thư, bưu kiện; gửi thư

2229

post office

n

ɔfis

bưu điện

2230

pot

n

pɒt

can, bình,  lọ...

2231

potato

n

pə'teitou

khoai tây

2232

potential

adj, n

pəˈtɛnʃəl

tiềm năng; khả năng,  tiềm lực

2233

potentially

adv

pəˈtɛnʃəlli

tiềm năng, tiềm ẩn

2234

pound

n

paund

pao - đơn vị đo lường

2235

pour

v

pɔ:

rót, đổ, giội

2236

powder

n

paudə

bột, bụi

2237

power

n

ˈpauə(r)

khả năng, tài năng, năng lực; sức mạnh,  nội lực; quyền lực

2238

powerful

adj

´pauəful

hùng  mạnh,  hùng cường

2239

practical

adj

ˈpræktɪkəl

thực  hành;  thực tế

2240

practically

adv

´præktikəli

về mặt thực hành;  thực  tế

2241

practice

n

´præktis

thực  hành,  thực tiễn

2242

practise

v

´præktis

thực hành,  tập luyện

2243

praise

n, v

preiz

sự ca ngợi, sự tán dương, lòng tôn kính, tôn thờ; khen ngợi, tán dương

2244

prayer

n

prɛər

sự cầu nguyện

2245

precise

adj

pri´sais

rõ ràng, chính  xác; tỉ mỉ, kỹ tính

2246

precisely

adv

pri´saisli

đúng,  chính  xác, cần thận

2247

predict

v

pri'dikt

báo trước, tiên đoán, dự báo

2248

prefer

v

pri'fə:

thích hơn

2249

preference

n

prefərəns

sự thích hơn, sự ưa hơn; cái đượ ưa thích hơn

2250

pregnant

adj

pregnənt

mang thai; giàu trí tưởng tượng, sáng tạo

2251

premises

n

premis

biệt thự

2252

preparation

n

¸prepə´reiʃən

sự sửa soạn, sự chuẩn bị

2253

prepare

v

pri´peə

sửa soạn, chuẩn bị

2254

prepared

adj

pri'peəd

đã được chuẩn bị

2255

presence

n

prezns

sự hiện diện, sự có mặt; người, vât hiện diện

2256

present

adj, n, v

(v)pri'zent

có mặt, hiện diện; hiện nay, hiện thời; bày tỏ, giới thiệu, trình  bày

2257

presentation

n

,prezen'teiʃn

bài thuyết trình, sự trình diện, sự giới thiệu

2258

preserve

v

pri'zə:v

bảo quản,  giữ gìn

2259

president

n

´prezidənt

hiệu trưởng, chủ tịnh, tổng  thống

2260

press

n, v

pres

sự ép, sự nén, sự ấn; ép, nén, bóp, ấn

2261

pressure

n

preʃə

sức ép, áp lực, áp suất

2262

presumably

adv

pri'zju:məbli

có thể được, có lẽ

2263

pretend

v

pri'tend

giả vờ, giả bộ, làm ra vẻ

2264

pretty

adv, adj

priti

khá, vưa phải; xinh,  xinh  xắn;, đẹ

2265

prevent

v

pri'vent

ngăn cản, ngăn chặn, ngăn  ngưa

2266

previous

adj

ˈpriviəs

vội vàng, hấp tấp; trước (vd. ngày hôm trước), ưu tiên

2267

previously

adv

´pri:viəsli

trước, trước đây

2268

price

n

prais

giá

2269

pride

n

praid

sự kiêu hãnh, sự hãnh diện; tính kiêu căng, tự phụ

2270

priest

n

pri:st

linh mục,  thầy tu

2271

primarily

adv

´praimərili

trước hết,  đầu tiên

2272

primary

adj

praiməri

nguyên thủy, đầu tiên; thời cổ đại, nguyên  sinh; sơ cấp, tiểu học

2273

prime minister

n

´ministə

thủ tướng

2274

prince

n

prins

hoàn tử

2275

princess

n

prin'ses

công chúa

2276

principle

n

ˈprɪnsəpəl

cơ bản, chủ yếu; nguyên lý, nguyên tắc

2277

print

v, n

print

in, xuất  bản; sự in ra

2278

printer

n

´printə

máy in, thợ in

2279

printing

n

´printiη

sự in, thuật  in, kỹ sảo in

2280

prior

adj

praɪə(r)

trước, ưu tiên

2281

priority

n

prai´ɔriti

sự ưu tế, quyền  ưu tiên

2282

prison

n

ˈprɪzən

nhà tù

2283

prisoner

n

ˈprɪzənə(r)

tù nhân

2284

private

adj

ˈpraɪvɪt

cá nhân, riêng

2285

privately

adv

ˈpraɪvɪtli

riêng tư, cá nhân

2286

prize

n

praiz

giải, giải thưởng

2287

probable

adj

´prɔbəbl

có thể,  có khả năng

2288

probably

adv

´prɔbəbli

hầu như  chắc chắn

2289

problem

n

prɔbləm

vấn đề, điều khó giải quyết

2290

procedure

n

prə´si:dʒə

thủ tục

2291

proceed

v

proceed

tiến lên,  theo duổi, tiếp diễn

2292

process

n, v

prouses

quá trình, sự tiến triển, quy trình; chế biến, gia công, xử lý

2293

produce

v

prɔdju:s

sản xuất,  chế tạo

2294

producer

n

prə´dju:sə

nhà  sản xuất

2295

product

n

´prɔdʌkt

sản phẩm

2296

production

n

prə´dʌkʃən

sự sản xuất,  chế tạo

2297

profession

n

prə´feʃ(ə)n

nghề,  nghề nghiệp

2298

professional

adj, n

prə'feʃənl

(thuộc) nghề, nghề nghiệp; chuyên nghiệp

2299

professor

n

prəˈfɛsər

giáo sư, giảng viên

2300

profit

n

ˈprɒfɪt

thuận  lợi, lợi ích,  lợi nhuận

2301

program

n, v

´prougræm

chương trình;  lên chương trình

2302

programme

n

´prougræm

chương trình

2303

progress

n, v

prougres

sự tiến tới, sự tiến triển; tiến bộ, tiến triển, phát triển

2304

project

n, v

(n) ˈprɒdʒɛkt

đề án, dự án, kế hoạch; dự kiến, kế hoạch

2305

promise

v, n

 

hứa, lời hứa

2306

promote

v

prəˈmoʊt

thăng  chức, thăng cấp

2307

promotion

n

prə'mou∫n

sự thăng  chức, sự thăng cấp

2308

prompt

adj, v

prɒmpt

mau lẹ, nhanh chóng; xúi, giục, nhắc nhở

2309

promptly

adv

´prɔmptli

mau lẹ, ngay lập tức

2310

pronounce

v

prəˈnaʊns

tuyên  bố, thông  báo, phát âm

2311

pronunciation

n

prə¸nʌnsi´eiʃən

sự phát âm

2312

proof

n

pru:f

chứng, chứng cớ, bằng chứng; s kiểm chứng

2313

proper

adj

prɔpə

đúng,  thích  đáng, thích hợp

2314

properly

adv

´prɔpəli

một cách đúng đắn, một cách thích đáng

2315

property

n

prɔpəti

tài sản, của cải; đất đấi, nhà cửa, bất động sản

2316

proportion

n

prə'pɔ:ʃn

sự cân xứng,  sự cân đối

2317

proposal

n

prə'pouzl

sự đề nghị,  đề xuất

2318

propose

v

prǝ'prouz

đề nghị, đề xuat,  đưa ra

2319

prospect

n

´prɔspekt

viễn cảnh, toàn cảnh; triển vọng, mong chờ

2320

protect

v

prə'tekt

bảo vệ, che chở

2321

protection

n

prə'tek∫n

sự bảo vệ, sự che chở

2322

protest

n, v

ˈprəʊ.test

sự phản đối, sự phản kháng; phả đối, phản kháng

2323

proud

adj

praud

tự hào, kiêu hãnh

2324

proudly

adv

proudly

một cách tự hào, một cách hãnh diện

2325

prove

v

pru:v

chứng tỏ, chứng minh

2326

provide

v

prə'vaid

chuẩn bị đầy đủ, dự phòng; cung cấp, chu cấp

2327

provided, providing

conj

prə´vaidid

với điều kiện là, miễn là

2328

pub, publicyhouse

n

 

quán rượu, tiệm rượu

2329

public

adj, n

pʌblik

chung, công cộng; công chúng, nhân dân. in public giữa công chúng, công khai

2330

publication

n

ˌpʌblɪˈkeɪʃən

sự công bố; sự xuất bản

2331

publicity

n

pʌb'lɪsətɪ

sự công khai, sự quảng cáo

2332

publicly

adv

pΔblikli

công khai, công cộng

2333

publish

v

pʌbli∫

công bố, ban bố; xuất bản

2334

publishing

n

´pʌbliʃiη

công việc, nghề  xuất bản

2335

pull

v, n

pul

lôi, kéo, giật; sự lôi kéo, sự giật

2336

punch

v, n

pʌntʃ

đấm, thụi;  quả đấm, cú thụi

2337

punish

v

pʌniʃ

phạt, trưng phạt

2338

punishment

n

pʌniʃmənt

sự trưng phạt, sự trưng  trị

2339

pupil

n

ˈpju:pl

học sinh

2340

purchase

n, v

pə:t∫əs

sự mua, sự tậu;  mua, sắm, tậu

2341

pure

adj

pjuə(r)

nguyên  chất, tinh khiết, trong  lành

2342

purely

adv

´pjuəli

hoàn toàn, chỉ là

2343

purple

adj, n

ˈpɜrpəl

tía,  có màu tía; màu tía

2344

purpose

n

pə:pəs

mục đích, ý định. on purpose cố tình,  cố ý, có chủ tâm

2345

pursue

v

pə'sju:

đuổi theo, đuổi bắt

2346

push

v, n

puʃ

xô đẩy; sự xô  đẩy

2347

put

v

put

đặt, để, cho vào

2348

put sth on

 

 

mặc (áo), đội (mũ), đi (giày). put sth out tắt, dập tắt

2349

qualification

n

,kwalifi'keiSn

phẩm chất, năng lực; khả năng chuyên môn

2350

qualified

adj

ˈkwɒləˌfaɪd

đủ tư cách, điều kiện, khả năng

2351

qualify

v

´kwɔli¸fai

đủ khả  năng, đủ tư cách, điều kiệ

2352

quality

n

kwɔliti

chất lượng, phẩm chất

2353

quantity

n

ˈkwɒntɪti

lượng, số lượng

2354

quarter

n

kwɔ:tə

1/4, 15 phút

2355

queen

n

kwi:n

nữ hoàng

2356

question

n, v

ˈkwɛstʃən

câu hỏi; hỏi, chất vấn

2357

quick

adj

kwik

nhanh

2358

quickly

adv

´kwikli

nhanh

2359

quiet

adj

kwaiət

lặng, yên lặng,  yên tĩnh

2360

quietly

adv

kwiətli

lặng, yên lặng,  yên tĩnh

2361

quit

v

kwit

thoát, thoát ra

2362

quite

adv

kwait

hoàn toàn, hầu hết

2363

quote

v

kwout

trích dẫn

2364

race

n, v

reis

loài, chủng,  giống; cuộc đua; đua

2365

racing

n

´reisiη

cuộc đua

2366

radio

n

´reidiou

sóng vô  tuyến, radio

2367

rail

n

reil

đường ray

2368

railway

n

reilwei

đường sắt

2369

rain

n, v

rein

mưa, cơn mưa; mưa

2370

raise

v

reiz

nâng  lên, đưa lên,  ngẩng lên

2371

range

n

reɪndʒ

dãy, hàng, loại; phạm vi, trình   độ

2372

rank

n, v

ræɳk

hàng, dãy; sắp xếp thành hàng, dãy

2373

rapid

adj

ræpid

nhanh,  nhanh  chóng

2374

rapidly

adv

ræpidli

nhanh,  nhanh  chóng

2375

rare

adj

reə

hiếm, ít

2376

rarely

adv

reзli

hiếm khi, ít khi

2377

rate

n, v

reit

tỷ lệ, tốc độ

2378

rather

adv

rɑ:ðə

thà.. còn hơn, thích... Hơn. Rather:  than hơn là

2379

raw

adj

rɔ:

sống (# chín), thô, còn nguyên chất

2380

re-

prefix

 

lại, nữa

2381

reach

v

ri:tʃ

đến, đi đến, tới

2382

react

v

ri´ækt

tác động trở lại, phản ứng

2383

reaction

n

ri:'ækʃn

sự phản ứng; sự phản tác dụng

2384

read

v

ri:d

đọc

2385

reader

n

´ri:də

người đọc, độc giả

2386

reading

n

´ri:diη

sự đọc

2387

ready

adj

redi

sẵn sàng

2388

real

adj

riəl

thực, thực tế, có thật

2389

realistic

adj

ri:ə'listik; BrE also riə-

hiện thực

2390

reality

n

ri:'æliti

sự thật,  thực tế, thực tại

2391

realize

v

riəlaiz

thực hiện, thực hành; thấy rõ, hiể rõ, nhận  thức rõ (việc gì...)

2392

really

adv

riəli

thực, thực ra, thực  sự

2393

rear

n, adj

rɪər

phía  sau; ở đằng sau, ở đằng sau

2394

reason

n

ri:zn

lý do, lý lẽ

2395

reasonable

adj

´ri:zənəbl

có lý,  hợp lý

2396

reasonably

adv

´ri:zənəblli

hợp lý

2397

recall

v

ri´kɔ:l

gọi về, triệu hồi; nhắc  lại, gợi lại

2398

receipt

n

ri´si:t

công thức; đơn thuốc

2399

receive

v

ri'si:v

nhận,  lĩnh,  thu

2400

recent

adj

´ri:sənt

gần đây, mới đây

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025