Các trường hợp đặc biệt của câu bị động

Cập nhật lúc: 13:48 17-07-2015 Mục tin: Ngữ Pháp (Grammar)


Chúng ta sẽ tìm hiểu về các trường hợp đặc biệt của câu bị động (Câu có hai tân ngữ, bị động kép,...)

 


CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CỦA CÂU BỊ ĐỘNG

 (Special cases of passive voice)

I-  Bị động với động từ có 2 tân ngữ

Ta thường gặp một số câu có 2 tân ngữ đi sau động từ:

Ví dụ:

- He gave me a book.

Ta thấy sau động từ: “gave” có 2 tân ngữ là “me” và “a book”. Trong 2 tân ngữ này thì “a book” được gọi là tân ngữ trực tiếp (trực tiếp chịu tác động của động từ “gave” – đưa.) Còn “me” được gọi là tân ngữ gián tiếp (không trực tiếp chịu tác động của động từ).

Ta hiểu động từ “đưa” ở đây là ta “cầm, nắm” “CÁI GÌ” ở trên tay rồi đứa “NÓ” cho “AI ĐÓ”. Và “CÁi GÌ” ở đây sẽ trực tiếp chịu tác động của động từ nên gọi là tân ngữ trực tiếp. Còn “AI ĐÓ” không trực tiếp chịu tác động của động từ nên gọi là tân ngữ gián tiếp.

Ta có cấu trúc câu chủ động với động từ có 2 tân ngữ:

 S + V + Oi + Od

Trong đó:       S (subject): Chủ ngữ

                        V (verb): Động từ

                        Oi (indirect object): tân ngữ gián tiếp (Không trực tiếp chịu tác động của động từ)

                        Od (direct object): tân ngữ trực tiếp (Tân ngữ trực tiếp chịu tác động của động từ)

Câu bị động sẽ có 2 trường hợp như sau:

- TH1: ta lấy tân ngữ gián tiếp lên làm chủ ngữ trong câu bị động

S + be + VpII + Od

- TH2: Ta lấy tân ngữ trực tiếp lên làm chủ ngữ trong câu bị động:

S + be + VpII + giới từ + Oi

Ví dụ:

- Chủ động: She gave me an apple yesterday. (Cô ấy đưa cho tôi một quả táo ngày hôm qua.)

                        S      V    Oi      Od

 (me: tân ngữ gián tiếp; an apple: tân ngữ trực tiếp)

- Bị động:       TH1:   I was given an apple yesterday. (Tôi được cho một quả táo ngày hôm qua)

                                    S  be   VpII    Od

Ta lấy tân ngữ gián tiếp lên làm chủ ngữ nên “me” chuyển thành “I”.

TH2:   An apple was given to me yesterday. (Một quả táo được đưa cho tôi ngày hôm qua.)

                 S          be    VpII

Ta lấy tân ngữ trực tiếp “an apple” lên làm chủ ngữ và sau động từ phân từ 2 ta sử dụng giới từ “to”.

Ví dụ 2:

- Her mother bought her a book yesterday.

         S                V       Oi     Od

-> She was bought a book yesterday.

      S     be     VpII       Od

-> A book was bought     for          her yesterday.

         S        be    VpII      giới từ     Oi

II- Bị động với động từ khuyết thiếu

Các động từ khuyết thiếu (modal verb)O: Can, could, would, should, may, might, need, must, ought to

Chủ động : S + Modal V + V(nguyên thể) + O

Bị động:    S + modal V + be + VpII + (+ by + O)

Ví dụ:

- Chủ động: She can speak English fluently.

- Bị động: English can be spoken fluently.

III- Bị động với “be going to”

Chủ động:      S + be + going to + V + O

Bị động:         S + be + going to + be + VpII + (by + O)

Ví dụ:

- My father is going to do the gardening.

-> The gardening is going to be done by my father.

IV- Bị động với câu mệnh lệnh thức

Ta thường gặp các câu mệnh lệnh thức như:

- Close the door! (Đóng cửa vào)

     V          O

- Open the book! (Mở sách ra)

      V        O

Ta thấy cấu trúc của của câu mệnh lệnh thức đó là:

Dạng chủ động:                                V + O

Bị động:                     S + should/must + be + V-pII

Ví dụ:

- Chủ động: Clean the floor! (Hãy lau sàn nhà đi!)

- Bị động: The floor should be cleaned! (Sàn nhà nên được lau đi)

V- Cấu trúc bị động với chủ ngữ giả “it”.

It + be + adj + (for sb) + to do st

-> It + be + adj + for st to be done

Ví dụ:

- It is easy to make this cake.

-> It is easy for this exercise to be made.

VI- Cấu trúc câu bị động với “make”, “let”, “have”, “get”

Ta có:

* Make sb do st -> Make st done (by sb): bắt ai đó làm gì

Ví dụ:

- I made my son clean the floor.

-> I made the floor cleaned by my son.

* Let sb do st -> let st done (by sb): cho phép, để cho ai đó làm gì

Ví dụ:

My father let me cook the dinner yesterday.

-> My father let the dinner cooked by me yesterday.

* Have to do st -> St have to be done: phải làm gì

Ví dụ:

- My mother has to wash the clothes every day.

-> The clothes have to be washed by my mother every day.

* Have sb do st -> have st done (by sb): Nhờ ai đó làm gì

-  I have the hairdresser cut my hair every month.

-> I have my hair cut by the hairdresser every month.

* Get sb to do st -> get st done (by sb): Nhờ ai đó làm gì

- She got her father turn on the TV.

-> She got the TV turned on by her father.

VII- Bị động kép

1. Khi V1 chia ở các thì hiện tại như hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành.

S1 + V1 + that + S2 + V + …

* TH1: It is + V1-pII that + S2 + V + …

*  TH2: Khi V2 chia ở thì hiện tại đơn hoặc tương lai đơn

            S2 + is/am/are + V1-pII + to + V2(nguyên thể) +….

* TH3: Khi V2 chia ở thì quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn hành

 S2 + is/am/are + V1-pII + to have + V2-PII + …

Ví dụ:

They think that she works very hard.

-> It is thought that she works very hard.

-> She is thought to work very hard.

They think that she worked very hard last year.

-> It is thought that she worked very hard last year.

-> She is thought to have worked very hard last year.

2. Khi V1 chia ở các thì quá khứ (quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành).

            S1 + V1 + that + S2 + V + ….

* TH1: It was + V1-pII + that + S2 + V + …

* TH2: Khi V2 chia ở thì quá khứ đơn:

S2 + was/were + V1-pII + to + V2 (nguyên thể) + …

* TH3: Khi V2 chia ở thì quá khứ hoàn thành:

            S2 + was/ were + V1-pII + to + have + V2-pII + …

Ví dụ:

People said that she was very kind.

-> It was said that she was very kind.

-> She was said to be very kind.

People said that she had been very kind.

-> It was said that she had been very kind.

-> She was said to have been very kind.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021