Từ vựng tiếng Anh lớp 12( full)

Cập nhật lúc: 16:57 07-07-2016 Mục tin: TỪ VỰNG ( VOCABULARY)


Bộ từ vựng tiếng Anh lớp 12 cung cấp đầy đủ từ vựng của 16 unit ở dạng điền khuyết, vừa giúp học sinh học thuộc từ và nhớ lâu hơn, vừa có thể á dụng vào bài tập chính xác hơn.

 

 

 TỪ VỰNG TIẾNG ANH 12

UNIT 1: HOME LIFE

VOCABULARY

- night shift:                                                          …………………………………

- biology (   ):                                                        …………………………………

- biologist (    ):                                                      …………………………………

- biological (   ):                                                     …………………………………

- join hands:  work together                                   cùng làm việc, chung sức, cùng nhau

- (be) willing to + V1:                                          sẵn lòng làm việc gì

- household chores:                                               ………………………………

- run the household:                                            trông nom gia đình

- make sure                                                            chắc chắn

- rush (v)                                                                …………………………………

- responsibility (    ):                                              …………………………………

- responsible (a):                                                    …………………………………

- take the responsibility for + V-ing:                  nhận trách nhiệm

- pressure (n):                                                        …………………………………

- (be) under pressure:                                            dưới sức ép, áp lực

- take out  = remove:                                            …………………………………

Ex: My responsibility is to wash the dishes and take out the garbage.

- mischievous (     ):                                               …………………………………

- mischief (n):                                                        …………………………………..

- give someone a hand = help someone:              …………………………………..

- obedient (a) ≠ disobedient (a):                           ………………………………….

- obedience (n):                                                     …………………………………

- obey (     ):                                                           ………………………………….

- close – knit:                                                 quan hệ khắng khít, đoàn kết chặt chẽ

- supportive of                                                     …………………………………..

- frankly (adv):                                                      cởi mở, bộc trực, thẳng thắn

- frank (a):                                                             …………………………………

- make a decision:                                                …………………………………

- solve (v):                                                             …………………………………

- solution (       ):                                                    …………………………………

- secure (a):                                                            ………………………………..

- ………………………. (n):                                                 sự an toàn

- (be) crowded with                                                đông đúc

- well – behaved (a):                                             ……………………………

- confidence (n):                                                    sự tự tin, sự tin tưởng,

- confident in s.o (a):                                            tự tin, tin tưởng vào ai

- base (n)                                                               nền tảng

- come up = appear                                             xuất hiện                 

- hard-working (a)                                                 chăm chỉ

 

UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY

VOCABULARY

- diversity (      ) = variety (n)                                                     ……………………

- diversify (v):                                                                           đa dạng hóa

- approval (n) ≠ disapproval (n):                                                ……………………

- approve (v):                                                                              chấp thuận

- marry (v):                                                                                 cưới

- marriage (n):  - married (a):                                                      ……………………

- groom (n):                                                                                ……………………

- bride (n):                                                                                  ……………………

- precede (v) = happen or exist before:  đứng trước, đến trước

- determine (v) = find out:                                                         ……………………

- attract (     ):                                                                             ……………………

- attractive (      ):                                                                       ……………………

- physical attractiveness (n):                                                       ……………………

- attraction (    ):                                                                         ……………………

- concern (v) =  relate to:                                                            ……………………

- maintain (v):                                                                             ……………………

- appearance (n):                                                                         ……………………

- ………………… (v): tell someone about something very secret:  chia sẻ, tâm sự

- confide in someone:                                                                tin cậy

- wise (a) ≠ unwise (a):                                                               ……………………

- reject (v):                                                                                  ……………………

- ……………………… (v): willing stop having something you want:  …………

- trust (n, v):                                                                               ……………………

- trustful (a):                                                                               cả tin, hay tin người

- oblige to (v): having a duty to do something:                                   bắt buộc

- obligation (    ):                                                                        ……………………

- counterpart (n):                                                                     đối tác, bên tương tác

- ………………………..(n):                                                                    thế hệ

- (be) based on:                                                                                               ……………………

- believe in                                                                                 ……………………

- fall in love with s.o                                                                 ……………………

- decide + to-inf                                                                         quyết định

- attitude toward                                                                       thái độ đối với

- independent of (a)                                                                  …………………..

≠ dependent on (a);                                                                   …………………..

- protect s.o from .th                                                                bảo vệ ai khỏi cái gì

Ex: The conical leaf hat protects people from sun and rain.

- beauty (n)                                                                                 ……………………

- beautiful (……)                                                                       ……………………

- agree with                                                                               ……………………

 

UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING

VOCABULARY

- …………………… (n):                                                          xã hội

- social (a):                                                                                  ……………………

- socialize (v):                                                                             …………………

- socialization (n):                                                                       ……………………

- verbal (a) ≠ non-verbal (a):                                                      …………………….

- get / attract someone’s attention:                                          ……………………

- ……………………… (v):                                                                   giao tiếp

- communication (n):                                                                  …………………….

- communicative (a):                                                             có tính giao tiếp, truyền đạt

- wave (v):                                                                                  ……………………

- signal (n, v):                                                                             dấu hiệu, ra dấu

- catch one’s eyes: attract someone’s attention:                        làm ai chú ý

- get off ≠ get on:                                                                                                 ……………………

- appropriate (a):                                                                         thích hợp, đúng

- nod (v):                                                                                    ……………………

- clap (hands):                                                                            vỗ tay

- impolite (rude)  ≠  polite (a):                                                    …………………….

- formal (a) ≠  informal (a):                                                        …………………….

- informality (n) ≠  formality (n):                                               …………………….

- approach (v): come near:                                                          …………………….

- object to:                                                                                  phản đối

- reasonable (a):                                                                          …………………..

- (be) sorry for:                                                                         ……………………

- break down:                                                                           …………………….

- point at                                                                                    chỉ vào

 

Lời khen ngợi

Lời cảm ơn

- You really have a beautiful _______.

- You look really nice with ________.

- Your hairstyle is terrific.

- Your English is better than many Americans.

- Thank you / Thanks. That’s a nice compliment.

- You’ve got to be kidding! I thought it was terrible.

- I’m glad you like it.

- Thanks. That’s very nice of you to say so.

 

UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM

VOCABULARY

- consist of                                                                                 ……………………

- compulsory (a): obligatory (a)                                                  ……………………

- compulsion (  )                                                                         ……………………

- from the age of 5 to 16                                                           từ 5 đến 16 tuổi

- at the end of (month / week)                                          cuối (tháng / tuần ….)

- at the age of                                                                            vào năm …… tuổi

- divide into:                                                                                                        ……………………

- curriculum (n)                                                                          ……………………

- ………………………… ≠ private school:                                                      ……………………

- core subject                                                                              ……………………

- GCSE = ………………  ……………….  of ………………..   Education:  …

- general education                                                                     giáo dục phổ thông

- nursery (n)                                                                                ……………………

- kindergarten (n)                                                                       ……………………

- ……………………….:                                                           giáo dục tiểu học

- secondary education                                                                ……………………

- lower secondary school                                                           ……………………

- upper secondary school                                                           ……………………

- …………………………..                                                       giáo dục đại học

- optional (a):                                                                              ……………………

- ‘tuition fee:                                                                              ……………………

- ‘fee-paying (a)                                                                         ……………………

- take part in: participate in                                                                          ……………………

- term (n): semester                                                                    ……………………

Note:

TRỌNG ÂM CỦA NHỮNG TỪ CÓ BA ÂM TIẾT

- Những từ có hậu tố là: -ade, -ee, -ese, -ette, -ique, -eer, -ain thì trọng âm chính rơi vào ngay âm tiết đó

Ex: lemo’nade, ciga’rette, Vietna’mese, …

- Âm tiết liền trước các hậu tố -tion, thường nhận trọng âm

Ex:, trans’lation

- Từ tận cùng bằng –ate thường đặt ở âm thứ 3 tính từ cuối

Ex: ‘generate, cer’tificate, cong’ratulate

 

UNIT 5: HIGHER EDUCATION

VOCABULARY

- apply for a job (v):                                                                  nộp đơn (xin việc)

- apply to s.o                                                                              nộp đơn đến ai

- application (n):                                                                         sự áp dụng, đơn xin

- application form:                                                                      mẫu đơn, đơn

- applicant (n) /’æplikənt/:                                                          ……………………

- impress (v):                                                                              ……………………

- impression (n):                                                                         ấn tượng

- campus (n): /’kæmpəs/                                                             ……………………

- exist (v):                                                                                   ……………………

- existence (n):                                                                            ……………………

- lonely (a):                                                                                 …………………….

- loneliness (    ):                                                                         …………………….

- blame (n, v):                                                                  lời trách mắng, trách mắng

- blame something on someone:                                              đỗ lỗi cái gì cho ai

- all the time = always:                                                                                   ……………………

- daunt (v) = disappoint (v):                                                       ……………………

- graduate from:                                                                       ……………………

Ex: I graduated from Can Tho University.

- amaze (v):                                                                                ……………………

- scare (n, v) = fright (n) / frighten (v):                                            ……………………………

- scary (a) = frightening                                                             ……………………

- thoroughly (adv) = completely (adv):                                           ………………………………

- create (v):                                                                                 ……………………

- creative (a):                                                                              ……………………

- creativity (n): /kriei’tivəti/                                                        ……………………

- mate (n) = friend                                                                      ……………………

- (to) get on well with s.o:                                                         hài hòa với ai

- identity card:                                                                           ……………………

- ……………..   ………………  = letter of introduction:                                   thư giới thiệu

- birth certificate                                                                        ……………………

Note:

- (be) busy + V-ing: bận rộn (việc gì)                  Ex: He is busy washing his car.

- seem + to-inf : hình như, có vẻ như                   Ex: It seems to be a good job.

TRỌNG ÂM CỦA NHỮNG TỪ CÓ BA ÂM TIẾT TRỞ LÊN

- Âm tiết liền trước các hậu tố -ical, -ual, -ian, -ical, -ity, -graphy, -ics, -logy thường nhận trọng âm

Ex: eco’nomic, uni’versity, poli’tician, soci’ology, mathe’matics

- Trọng âm đặt ở âm thứ 2 trước các hậu tố -ize, -ary

Ex: ‘modernize, ‘dictionary, i’maginary

 

UNIT 6: FUTURE JOBS

VOCABULARY

 - nervous (a) ≠ calm (a):                                                            ……………………

- nervousness (n):                                                                       ……………………

- honest (a):                                                                                ……………………

- self-confident (a):                                                                    ……………………

- self-confidence (n):                                                                  ……………………

- call for:                                                                                    gọi, kêu gọi

- …………………….. (v):                                                        gây ấn tượng

- ………………………(n):                                                       ấn tượng

- vacancy (n) = a job that is available:                                        ……………………

- ……………………………/‘rezjumei/ = curriculum vitae:                                  ……………………

- candidate (n):                                                                           ……………………

- letter of recommendation:                                                       ……………………

……………   ……………. = note down:                                                     ……………………

- qualification (n):                                                                      ……………………

- qualify (     ):                                                                            ……………………

- ……………………….                                                                                      học bạ

- (to) relate to:                                                                           có liên quan

- (to) concentrate on:                                                                tập trung vào

Ex: You should concentrate on what the interviewer is saying.

- (be) willing to + V1:                                                                ……………………

- (be) keen on:                                                                           ……………………

- take care of = look after                                                        ……………………

- keenness = special interest:                                                      ……………   

- on time:                                                                                   ……………………

Ex: You should be on time or a few minutes early.

- ………………………….(v, n):                                                   phỏng vấn, buổi phóng vấn

- interviewer (n):                                                                        ……………………

- interviewee (n):                                                                        ……………………

- shortcoming (n) = weakness (n)                                               ……………………

- enthusiasm (n):                                                                         ……………………

- ………………………… (adj):                                                               hăng hái

- prepare for                                                                             ……………………

- find out                                                                                   ……………………

- letter of application                                                                  ……………………

- suitable for                                                                              ……………………

 

UNIT 8: LIFE IN THE FUTURE

VOCABULARY

- pessi‘mistic (a)                                                                   ………………………

- ‘pessimism (n)                                                     tính bi quan, chủ nghĩa bi quan

- ‘pessimist (n)                                                                      ………………………

- opti‘mistic (a)                                                                     ………………………

- ‘optimism (n)                                                                     ………………………

- ‘optimist (n)                                                                       ………………………

- depression (n)                                                                    tình trạng trì trệ, sự suy thoái, chán nản

- depress (v)                                                                         ………………………

- corpo‘ration (n): large business or company                                   ………………………     

- wipe out                                                                             ………………………

- ………………………..(n)                                                                    sự an toàn

- on the contrary                                                                 ………………………

- threaten (v)                                                                        ………………………

- ……………………..(n)                                                                  chủ nghĩa khủng bố

- ‘terrorist (n)                                                                        ………………………

- ‘terror (n)                                                                           sự khủng bố

- powerful (    )                                                                     ………………………

- domestic chore                                                                   việc vặt trong nhà

- burden (n) = load                                                               gánh nặng

- thanks to                                                                           ………………………

- invent (     )                                                                        phát minh

- invention (    )                                                                    ………………………

- labour-saving device                                                          thiết bị tiết kiệm sức lao động

- ‘micro tech‘nology                                                             công nghệ vi mô

- telecom‘munication (n)                                                      ………………………

- ‘influence on (v,n)                                                            ………………………

- space-shuttle (n)                                                                 ………………………

- kph = ……………………………………..                       ………………………

- (be) full of                                                                         đầy ắp, nhiều

- con‘tribute to                                                                    ………………………

- incredible (a) /in‘kredəbl/ = impossible to believe             ………………………

 

UNIT 10: ENDANGERED SPECIES

 

VOCABULARY

- ‘insect (n)                                                                                 ……………………

- become extinct                                                                        ……………………

- extinct (a) - extinction (n)                                                        tuyệt chủng – sự tuyệt chủng

- endangered species                                                                ……………………

- (be) in danger                                                                                                  ……………………

- endangered (a)                                                                        bị nguy hiểm, bị lâm nguy

- globe (n) - global (   )                                                               ……………………

- ‘habitat (   )                                                                              ……………………

- destroy (   )                                                                              ……………………

- ………………………. (n)                                                                   sự tàn phá, phá hoại

- exploit (v) - exploitation (   )                                                    ……………………

- exploitable (    )                                                                        ……………………

- ……………………….. (n) - drain (v)                                              sự tháo nước - tháo nước

- rare species                                                                             ……………………

- urbanization (n)                                                                        ……………………

- urbanize (    )                                                                            ……………………

- urban (a)                                                                                   thuộc thành phố

- construct (   ) - construction (n)                                                         ……………………

- worldwide (   )                                                                         ……………………

- toxic chemical                                                                          ……………………

- contaminate (v) - contamination (n)                                                   ……………………

- on the verge of                                                                        sắp, gần

- (be) driven to the verge of …….                                                         ……………………

- lead to                                                                                      ……………………

- lose (v) – loss (n)                                                                      ……………………

- biodiversity (n)                                                                        ……………………

- benefit from /‘benifit/                                                             ……………………

- conserve (v) = preserve (v)                                                      …………………

- conservation (   ) = preservation (    )                                       ……………………

- ‘vulnerable (     )                                                                       dễ bị tấn công

- aware of (a) – awareness (n)                                                   ……………………

- protect s.th / s.o from                                                             ……………………

- …………………………..(v)                                                                săn bắn quá mức

- a wide range of                                                                        ……………………

- survive (v) – survival (n)                                                          ……………………

- ……………………..(n)                                                                           gấu trúc

- tropical (a) # subtropical (a)                                                     ……………………

- legal (a) # illegal (a)                                                                 ……………………

 

UNIT 11: BOOKS

 

VOCABULARY

- ‘swallow (v)                                                                        nuốt, đọc ngấu nghiến

- ………………. /t∫u:/ (v)                                                      nhai, đọc nghiền ngẫm

- ……………….. /teist/ (v)                                                        nếm, đọc thử

- …………………….. /daІ‘dƷest/ (v)                                                tiêu hóa, đọc và suy ngẫm

- dip into                                                                                 đọc lướt, đọc qua loa

- in a word = in brief = in sum                                                       ……………………………………

- (be) on holiday                                                                        ……………………

- belong to                                                                                 ……………………

- advice (n) – advise (v)                                                             ……………………

- hard-to-put-down                                                                    ……………   

- hard-to-pick-up-again                                                              …………………

- pleasure /‘pleƷə/ (n)                                                                  ……………………

- please /pli:z/ (v) - pleased (adj)                                                ……………………

- science fiction                                                                          ……………………

- romance /rəυ‘mæns/ (n) - romantic (adj)                                  ……………………

- wait for                                                                                   ……………………

- incredible (adj)                                                                         không thể tin được

- wilderness /‘wildənəs/ n)                                                         vùng hoang dã

- personality (n)                                                                          ……………………

 

UNIT 12: WATER SPORTS

 

VOCABULARY

- water polo                                                                                ……………………

- vertical post                                                                             ……………………

- crossbar (n)                                                                              ……………………

- net (n)                                                                                      ……………………

- goalie = goal keeper                                                                                                 ……………………

- advance (v)                                                                        đưa tới trước, đi trước

- sprint (v)                                                                                  chạy, bơi nước rút

- defend (v) - defense (n)                                                           phòng thủ, bảo vệ

- defensive (adj, n)                                                                để phòng thủ, bảo vệ; hậu vệ

- inter‘fere (v) = intervene (v)                                                    can thiệp

- (be) allowed + to-inf                                                               ……………………

- opponent /ə’pəunənt/ (n)                                                          ……………………

- movement (n)                                                                           ……………………

- major (adj) # minor (adj)                                                          ……………………   

- foul /faul/ (n)                                                                            ……………………

- penalize /‘pi:nəlaiz/ (v)                                                 …………………….

- penalty /‘penəlti/ (n)                                                                 …………………

- …………………….. /Ι‘dƷekt/                                                             đẩy ra, tống ra

- punch (v)                                                                                  bấm bóng

- quarter (n)                                                                                ……………………

- tie (n)                                                                                       ……………………

- ………………..       ………………..                                                            thời gian bù giờ

- ……………………. /refə‘ri:/ (n)                                                                    trọng tài

- decide (v) - decision (n)                                                           ……………………

- ‘scuba-diving (n)                                                                      ……………………

- ‘windsurfing (n)                                                                       ……………………

- rowing (n)                                                                                ……………………

- synchronized swimming                                                          ……………………

 

UNIT 13: THE 22nd SEA GAMES

 

VOCABULARY

- take place = happen / occur                                                    ……………………

- Sea Games = Southeast Asian Games                                     ……………………

- hold – held – held         - be held                                             ……………………

- host (n, v)                                                                                 …………………

- spirit (n)                                                                                   ……………………

- enthusiast /inj‘θju:æst/ (n)          - enthusiasm (n)                              …………………

- enthusi‘astic (a)                                                                        ……………………

- …………………………. (n)                                                                    sự đoàn kết

- …………………………... (n)                                                                    sự hợp tác

- co-operate (v)                                                                           ……………………

- athlete (n)                                                                                 ……………………

- participating country                                                                ……………………

- compete (v) - competitor (n)                                                    ……………………

- compose of = consist of                                                          ……………………

- close to                                                                                    …………………………

- rank (v)                                                                                    ……………………

- ……………………………….. (n)                                                            người tham gia

- present (v)                                                                                trao tặng

- outstanding (a) = excellent (a)                                                 ……………………

- event (n)                                                                                   …………………

- …………………………. (n)                                                                         danh hiệu

- …………………………… (n)                                                                 thể dục thể hình

- energy  (………) - energetic (…….)                                                       ……………………

- prepare for                                                                              ……………………

- carry out                                                                                 ……………………

- countryman – countrymen (……….)                                                        ……………………

- propose (v)                                                                               ……………………

- proposal (n) = suggestion (n)                                       

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021