Từ vựng tiếng Anh lớp 10 ( unit 1-8)

Cập nhật lúc: 15:21 08-07-2016 Mục tin: TỪ VỰNG ( VOCABULARY)


Trọn bộ từ vựng tiếng Anh lớp 10 của tất cả 16 unit( phần 1) đầy đủ và chi tiết giúp học sinh tra từ, soạn bài dễ dàng hơn và học thuộc nhanh hơn. Từ vựng được chia theo từng đơn vị bài học, có cả cách phiên âm ngay bên cạnh giúp học sinh có khả năng tự đọc từ và học từ.

 

 

UNIT  1: A DAY IN THE LIFE OF..........

 

I. READING

- Daily routine(n):  thói quen hằng ngày, công việc hằng ngày

- Bank(n) [bæηk] : bờ

- Boil (v) [bɔil]: luộc, đun sôi(nước)

- Plough(v) [plau]: cày( ruộng)

- Harrow(v) ['hærou]: bừa(ruộng)

- Plot of land(exp): thửa ruộng

- Fellow peasant(exp): bạn nông dân

- Lead(v) [led]: dẫn, dắt(trâu)

- Buffalo(n) ['bʌfəlou]: con trâu

- Field(n) [fi:ld]:đồng ruộng, cánh đồng

- Pump(v) [pʌmp]: bơm(nước)

- Chat(v) [t∫æt]=talk in a friendly way: nói chuyện phím, tán gẫu

- Crop(n) [krɔp]: vụ, mùa

- Do the transplanting(exp) [træns'plɑ:ntin]: cấy( lúa)

- Be contented with(exp) [kən'tentid]=be satisfied with(exp)['sætisfaid]: hàilòng

-Go off =ring(v): reo leo, reng len( chuông)

-Get ready [get 'redi]= prepare(v) [pri'peə]: chuẩn bị

-Be disappointed with(exp) [disə'pɔint]: thất vọng

-Be interested in(exp) ['intristid] : thích thú, quan tâm

-Local tobacco: ['loukəl tə'bækou] : thuốc lào

-Cue(n) [kju:] : sự gợi ý, lời ám chỉ

-Alarm(n) [ə'lɑ:m]=alarm clock: đồng hồ báo thức

-Break(n) [breik]: sự nghỉ

-Take an hour’s rest: nghỉ ngơi 1 tiếng

-Take a short rest(exp): nghỉ ngơi ngắn (take-took-taken)

-Neighbor(n) ['neibə]: người láng giềng

-Option(n) ['ɔp∫n]sự chọn lựa, quyền lựa chọn

- Go and see(exp)=visit(v) ['vizit]: viếng thăm

 - Occupation(n) [,ɒkjʊ'pei∫n]= job(n) [dʒɔb]: nghề nghiệp, công việc.

                                                                                      

II. SPEAKING

 Timetable(n) ['taimtəbl]=schedule(n) ['∫edju:l;  'skedʒul]: thời  gian biểu, thời khóa biểu . 

Weekly(n) ['wi:kli]: hằng tuần

Civic education(n) ['sivik edju:'kei∫n]: giáo dục công dân

 Technology(n) [tek'nɔlədʒi]: công nghệ học

 Maths(n) [mæθ]: tóan học

 Music(n) ['mju:zik]:nhạc, âm nhạc

  Literature(n) ['litrət∫ə] : văn chương, văn học

Information technology(n) [ infə'mei∫n  tek'nɔlədʒi ] : công nghệ  thông tin. 

Geography(n) [dʒi'ɔgrəfi] : địa lý học

History(n) ['histri] : lịch sử học

Chemistry(n) ['kemistri]: hoá học

Class meeting [klɑ:s 'mi:tiη]: sinh họat lớp

Informatics(n) [,infə:'mætiks]: tin học

Lesson(n) ['lesn] : bài học

Class(n) [klɑ:s] : giờ học, buổi học

Physics(n) ['fiziks]:  vật lý học

 Physical education (n) ['fizikl  edju:'kei∫n]: giáo dục thể chất

Biology(n) [bai'ɔlədʒi]: sinh vật học

           

 

UNIT 2:SCHOOL TALKS.

Reading:                                                                   Listening:

international(a):thuộc về quốc tế                                  semester(n): học kỳ

flat(n): căn hộ                                                           Writing:

narrow(a): chật chội                                                occasion(n): dịp

corner shop:của hàng ở góc phố                           occupation(n): nghề nghiệp

marital status: tình trạng hôn nhân                         applicable(a): có thể áp dụng 

stuck(a): bị tắt, bị kẹt                        

attitude(n): thái độ                                    

opinion(n): ý kiến                                                     Language focus:

profession(n):nghề nghiệp                                        marvellous(a): kỳ lạ, kỳ diệu

Speaking:                                                                nervous(a): lo lắng

awful(a): dễ sợ, khủng khiếp                                    improve(v): cải thiện, cải tiến

headache(n): đau đầu                                             consider(v): xem xét

backache(n): đau lưng                                              threaten(v): sợ hãi

toothache(n): đau răng                                              situation(n): tình huống, hoàn cảnh

 

 

UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND   

 1. Training(n) ['treiniη] đào tạo                      
 2. General education: ['dʒenərəl  ,edju:'kei∫n] giáo dục phổ thông                          
 3. Strong-willed(a) ['strɔη'wild]: ý chí mạnh mẽ
 4. Ambitious(a) [æm'bi∫əs] khát vọng lớn
 5. Intelligent(a) [in'telidʒənt]:thông minh
 6. Brilliant(a): ['briljənt] sáng láng              
 7. Humane(a) [hju:'mein]: nhân đạo
 8. Mature(a): [mə'tjuə] chín chắn, trưởng thành                             
 9. Harbour(v): ['hɑ:bə] nuôi dưỡng(trong tâm trí) 
 10. Background(n) ['bækgraund]: bối cảnh
 11. Career(n): [kə'riə]sự nghiệp                           
 12.  Abroad(adv): [ə'brɔ:d] nước ngòai              
 13. Appearance(n) [ə'piərəns]: vẻ bên ngòai
 14.  Private tutor(n): ['praivit 'tju:tə] gia sư           
 15. Interrupt(v) [,intə'rʌpt]: gián đọan        
 16. Primary school: trường tiểu học(từ lớp 1-5)    
 17. Realise(v) ['riəlaiz]: thực hiện         
 18. Secondary school(n)Trường trung học(từ lớp6-12)   
 19.  Schoolwork(n): công việc ở trường
 20.  A degree [di'gri:] in Physics: bằng cử nhân ngành vật Lý
 21.  Favorite(a):['feivərit] ưa thích
 22. With flying['flaiiη] colours: xuất sắc,hạng ưu
 23.  Foreign ['fɔrin] language: môn ngọai ngữ
 24. Architecture(n): ['ɑ:kitekt∫ə] kiến trúc   
 25.  From then on: từ đó trở đi          
 26. A PhD [,pi: eit∫ 'di:] : bằng tiến sĩ 
 27. Tragic(a) ['trædʒik]: bi thảm                              
 28. Take(v) [teik] up: tiếp nhận        
 29.  Office worker(n)['ɔfis 'wə:k]nhân viên văn phòng
 30. Obtain(v): [əb'tein] giành được, nhận            
 31.  Professor(n): [prə'fesə] giáo sư               
 32. Education(n): [,edju:'kei∫n] sự giáo dục
 33. To be awarded: [ə,wɔ:'did:]được trao giải                 
 34.  Determine(v): [di'tə:min] xác định      
 35.  Experience(n) [iks'piəriəns] điều đã trải qua
 36. Ease(v) [i:z]: giảm nhẹ, vơi bớt                              
 37. Founding(n) ['faundliη]: sự thành lập 
 38. Humanitarian(a): [hju:,mæni'teəriən] nhân đạo                                  
 39.  C.V(n): bản sơ yếu lí lịch                                 
 40. Attend(v) [ə'tend]: tham dự, có mặt                  
 41.  Previous(a): ['pri:viəs] trước đây  
 42.  Tourist guide(n): hướng dẫn viên du lịch        
 43. Telephonist(n) [ti'lefənist] ng ười trực điện thoại
 44.  Cue(n) [kju:]: gợi ý              
 45. Travel agency(n) ['trævl'eidʒənsi]: văn phòng du lịch
 46.  Unemployed (a) [,ʌnim'plɔid] thất nghiệp

      

UNIT 4:      SPECIAL   EDUCATION

 1. list(n): [list] danh sách                                                       
 2. blind (n) [blaind] mù
 3. deaf (n) [def] điếc   
 4. mute (n) [mju:t] câm
 5. alphabet (n) ['ælfəbit] bảng chữ cái         
 6. work out (v) [wə:k, aut] tìm ra
 7. message (n) ['mesidʒ] thông điệp                
 8. doubt (n) [daut] sự nghi ngờ                          
 9. (a) ['spe∫l] đặc biệt  
 10. disabled (a) [dis'eibld] tàn tật
 11. dumb (a) [dʌm] câm                        
 12.  mentally (adv) ['mentəli] về mặt tinh thần
 13. retarded (a) [ri'tɑ:did] chậm phát triển    
 14. prevent sb from doing sth (exp.) ngăn cản ai làm gì                                            
 15.  proper (a) ['prɔpə] thích đáng      
 16. schooling (n) ['sku:liη] sự giáo dục ở nhà trường
 17.  opposition (n) [,ɔpə'zi∫n] sự phản đối      
 18. gradually (adv)  ['grædʒuəli] từ từ 26. arrive (v) [ə'raiv] đến   
 19.  make great efforts to do sth (exp.) nỗ lực rất nhiều để  làm gì       [greit , 'efət]
 20. time – comsuming (a)  ['taim kən'sju:miη] ( tốn thời gian)                                        
 21. raise (v) [reiz] nâng, giơ
 22. open up ( v) ['oupən, ʌp] mở ra
 23. demonstration (n) [,deməns'trei∫n] sự biểu hiện
 24.  add (v) [æd] cộng
 25. subtract (v) [səb'trækt] trừ 
 26. be proud  [praud] of sth (exp.) tự hào về điều gì đó
 27.  be different ['difrənt] from sth (exp)không giống cái gì        
 28. Braille (n) [breil] hệ thống chữ nổi cho người mù
 29.  infer sth to sth (exp.) [in'fə:] suy ra                        
 30.  protest (v) ['proutest] phản đối

 

Unit 5     Technology  and   You

 1. illustration (n) [,iləs'trei∫n]  ví dụ minh họa                          
 2. central processing ['prousesiη] unit (CPU) (n) thiết bị xử lí trung tâm           
 3. keyboard (n) ['ki:bɔ:d] bàn phím 
 4. visual display unit (VDU) (n)['vi∫uəl, dis'plei, 'ju:nit] thiết bị hiển thị 
 5. computer screen [skri:n] (n) màn hình máy tính           
 6. floppy ['flɔpi] disk (n) đĩa mềm    
 7. speaker (n) ['spi:kə] loa     
 8. scenic (a)  ['si:nik] thuộc cảnh vật           
 9. scenic beauty  ['bju:ti] (n) danh lam thắng cảnh
 10. miraculous (a) [mi'rækjuləs] kì lạ
 11. device (n) [di'vais] thiết bị
 12. appropriate (a) [ə'proupriət] thích hợp
 13. hardware (n) ['hɑ:dweə] phần cứng         
 14. software (n) ['sɔftweə] phần mềm
 15. be capable of doing (sth)(exp.) có khả năng làm (cái gì)         
 16. calculate (v) ['kælkjuleit] tính tóan
 17. speed up (v) ['spi:d'ʌp] tăng tốc   
 18. calculation (n) [,kælkju'lei∫n] sự tính tóan, phép tính
 19. multiply (n) ['mʌltiplai] nhân       
 20. divide (v) [di'vaid] chia
 21. with lightning speed ['laitniη, spi:d] (exp.) với tốc độ chớp nhóang  
 22. perfect (a) ['pə:fikt] hòan thiện
 23. accuracy (n)  ['ækjurəsi] độ chính xác    
 24. electronic (a) [,ilek'trɔnik] thuộc về điện tử
 25. storage (n) ['stɔ:ridʒ] sự lưu giữ    
 26. data (n) ['deitə] dữ liệu       
 27. magical (a) ['mædʒikəl] kì diệu
 28. typewriter (n) ['taip,raitə] máy đánh chữ
 29. memo (n) ['memou] bản ghi nhớ
 30. request  [ri'kwest] for leave (exp.): đơn xin nghỉ           
 31. communicator (n) [kə'mju:nikeitə] người/ vật truyền tin
 32.  interact (v) [,intər'ækt] tiếp xúc
 33. entertainment (n) [,entə'teinmənt] sự giải trí
 34. link (v) [liηk] kết nối          
 35. act on (v) [ækt, ɔn] ảnh hưởng
 36. mysterious (a) [mis'tiəriəs] bí ẩn  
 37. physical (a) ['fizikl] thuộc về vật chất
 38. invention (n) [in'ven∫n] sự phát minh                  
 39. provide (v) [prə'vaid] cung cấp    
 40. personal (a) ['pə:sənl] cá nhân
 41. material (n) [mə'tiəriəl] tài liệu     
 42. 55. search for (v) [sə:t∫, fɔ:] tìm kiếm      
 43. scholarship (n) ['skɔlə∫ip] học bổng
 44. surf [sə:f] on the net (exp.) lang thang trên mạng          
 45. effective (a) [i'fektiv] hiệu quả
 46. capable (a) ['keipəbl] có năng lực, giỏi
 47. transmit (v) [trænz'mit] truyền
 48. distance (n) ['distəns] khỏang cách          
 49. participant (n) [pɑ:'tisipənt] người tham gia       
 50. rank (v) [ræηk] xếp hạng
 51. foreign language (n) ['fɔrin, 'læηgwidʒ] ngọai ngữ
 52. electric cooker (n) [i'lektrik, 'kukə] nồi cơm điện
 53. air-conditioner (n)['eəkən'di∫ənə]máy điều hòa nhiệt độ         
 54.  in vain (exp.) [in, vein] vô ích
 55. instruction (n) [in'strʌk∫n] lời chỉ dẫn     
 56. public telephone (n) ['pʌblik, 'telifoun] điện thọai công cộng
 57. make a call [kɔ:l] (exp.)  gọi điện
 58. operate (v) ['ɔpəreit] vận hành
 59. receiver (n) [ri'si:və] ống nghe     
 60. dial tone (n) ['daiəl, toun] tiếng chuông điện thọai
 61. insert (v) ['insə:t] nhét vào
 62. slot (n) [slɔt] khe, rãnh
 63. press (v) [pres] nhấn          
 64. require (v) [ri'kwaiə] yêu cầu
 65. emergency (n) [i'mə:dʒensi] sự khẩn cấp
 66. fire service (n) ['faiə, 'sə:vis] dịch vụ cứu hỏa
 67. ambulance (n) ['æmbjuləns] xe cứu thương        
 68. remote control (n) [ri'mout,kən'troul] điều khiển từ xa
 69. adjust (v) [ə'dʒʌst] điều chỉnh      
 70. cord (n) [kɔ:d] rắc cắm ti vi
 71. plug in (v) [plʌg, in] cắm vào
 72. dial (v) ['daiəl] quay  số     
 73. make sure [∫uə] of sth/ that (exp.) đảm bảo        

 

 

Unit 6         An  Excursion

 1. in the shape [∫eip] of : có hình dáng                                            
 2. lotus (n) ['loutəs] hoa sen
 3. picturesque (a) [,pikt∫ə'resk] đẹp như tranh vẽ              
 4. wonder (n) ['wʌndə] kỳ quan                                                        
 5. altitude (n) ['æltitju:d] độ cao                                           
 6. excursion (n) [iks'kə:∫n] chuyến tham quan
 7. pine (n) [pain] cây thông                                                   
 8. forest (n) ['fɔrist] rừng
 9. waterfall (n) ['wɔ:təfɔ:l] thác nước                                               
 10. valley ['væli] of love : thung lũng tình yêu
 11. come to an end : kết thúc                                                   
 12. have a day off [ɔ:f] : có một ngày nghỉ
 13.  occasion (n) [ə'keiʒn] dịp                                                  
 14. cave (n) [keiv] động
 15.  formation (n) [fɔ:'mei∫n] hình thành, kiến tạo                            
 16.  besides (adv) [bi'saidz] bên cạnh đó, với lại
 17. instead  (adv) [in'sted] thay vào đó
 18. sunshine (n) ['sʌn∫ain] ánh nắng ( mặt trời)
 19.  get someone’s permission [pə'mi∫n]: xin phép ai đó                 
 20. stay the night away from home : ở xa nhà  một đêm
 21.  persuade (v) [pə'sweid] thuyết phục                                
 22. destination (n) [,desti'nei∫n] điểm đến                             
 23. prefer (v) [pri'fə:(r)] sth to sth else : thích một điều  gì hơn một điều gì khác.
 24. anxious (a) ['æηk∫əs]  nôn nóng                                        
 25. boat [bout] trip : chuyến đi bằng tàu thủy                                  
 26. sundeck (n) ['sʌndek] boang tàu                                      
 27. get sunburnt ['sʌnbə:nt]: bị cháy nắng
 28.  car -sickness (n) [kɑ:,'siknis] say xe
 29. plenty ['plenti] of : nhiều                                                   
 30.  by one’s self : một mình                                                    
 31. suitable (a) ['su:təbl] for sb :  phù hợp với ai đó
 32. refreshments (n) [ri'fre∫mənts] bữa ăn nhẹ và đồ uống
 33.  occupied (a) ['ɒkjʊpaied] đã có người ( sử dụng)                      
 34. stream (n) [stri:m] dòng suối                                                                     
 35. sacred (a) ['seikrid] thiêng liêng
 36.  surface (n) ['sə:fis] bề mặt                                                 
 37. associated (a) [ə'sou∫iit] kết hợp                                      
 38.  impressive (a) [im'presiv] hùng vĩ, gợi cảm
 39. Botanical [bə'tænikəl] garden : Vườn Bách Thảo
 40.  glorious (a) ['glɔ:riəs] rực rỡ                                                         
 41. merrily (adv) ['merili] say sưa                                                      
 42.  spacious (a) ['spei∫əs] rỗng rãi
 43. grassland (n) ['gra:slænd] bãi cỏ                                       
 44. bring (v) along [ə'lɔη] : mang theo
 45. delicious (a) [di'li∫əs] ngon lành                                       
 46.  sleep [sli:p] (v) soundly : ngủ say                        
 47. pack (v) [pæk] up:  gói ghém
 48. left-overs (n) ['left'ouvəz] những thứ còn thừa lại                     
 49.  peaceful (a) ['pi:sfl] yên tĩnh                                                        
 50.  assemble (v) [ə'sembl] tập hợp lại                                    
 51.  confirmation (n) [,kɔnfə'mei∫n] xác nhận           

                       

Unit 7 : The Mass Media

 

READING:

 Mass [ mæs] (n) : số nhiều

Medium ['mi:diəm] (s.n) :phương tiên truyền thông

Media ['mi:diə] (pl.n) :

Mass media (n) : phương tiện truyền thông đại chúng

Channel ['t∫ænl] (n) :kênh truyền hình

Population and Development :  [,pɔpju'lei∫n] [di'veləpmənt]: dân số và phát triển

TV series (n) ['siəri:z]: fim truyền hình dài tập

Folk songs (n) [fouk]: nhạc dân tộc

New headlines (n) ['hedlain]  : điểm  tin chính

Weather Forecast (n)  ['fɔ:kæ:st] : dự báo thời tiết

Quiz show [kwiz]: trò chơi truyề hình

Portrait of life (n) :['pɔ:trit] chân dung cuộc sống

Documentary  (n) [,dɔkju'mentri]: phim tài liệu

Wildlife World (n) ['waildlaif]: thề giới thiên nhiên hoang dã

Around the world : vòng quanh thế giới

Adventure (n) [əd'vent∫ə(r)]cuộc phiêu lưu

Road of life : đường đời

Punishment (n) ['pʌni∫mənt]: sự trừng phạt

People’s Army (n)  ['a:mi]: quân đội nhân dân

Drama (n) ['dra:mə] : kịch

Culture (n)['kʌlt∫ə]: văn hóa

Education (n) [,edju'kei∫n]: giáo dục

Comment (n) : ['kɔment]:lời bình luận

Comedy (n)['kɔmidi] : hài kịch

Cartoon (n) [ka:'tu:n]:hoạt hình

 SPEAKING:

 Provide (v)[prə'vaid]: cung cấp

Orally (adv) ['ɔ:rəli]: bằng miệng, bằng lời

Aurally (adv)['ɔ:rəli]:bằng tai

Visually (adv)['viʒuəli]: bằng mắt

Deliver (v): [di'livə] phát biểu, bày tỏ

Feature (n)['fi:t∫ə]: nét đặc trung

Distinctive (a) [dis'tiηktiv]: nổi bật

In common['kɔmən]: chung

 

 

 

 

LISTENING:

 Cloudy (a) : có mây

Cimb (v) [klaim]: leo

In spite of : mặc dù = Despite

Happen (v)['hæpən] : xảy ra

 WRITING :

 Advantage (n)[əd'vantidʒ] : sự thuận lợi

Disadvantage (n) [,disəd'va:ntidʒ] sự bất lợi

Memorable (a)['memərəbl]: đáng ghi nhớ

Present (v) ['preznt]: trình bày

Effective (a)['ifektiv] : hữu hiệu

Entertain (v) [,entə'tein]: giải trí

Enjoyable (a) [in'dʒɔiəbl]:vui thích

Increase (v) [in'kri:s]: tăng thêm

Popularity (n)[,pɔpju'lærəti]:tính đại chúng, tính phổ biến

Aware ( + of ) (a) [ə'weə]: nhận thấy

Global (a)['gləubl]: toàn cầu

Responsibility (n)[ris,pɔnsə'biləti]: trách nhiệm

Passive (a) ['pæsiv]: thụ động

Brain (n)[brein] : não

Encourage (v) [in'kʌridʒ]:khuyến khích

Violent (a)['vaiələnt]: hung tợn, bọa lực

Interfere (v)[,intə'fiə]: can thiệp vài, xen vào

Communication (n)[kə,mju:ni'kei∫n]: giao tiếp

 LANGUAGE FOCUS:

Destroy (v) [dis'trɔi]: phá hủy

Statue of Liberty (n) ['stæt∫u:]['libəti]: tượng Nữ thần tự do ở Mỹ

Quarrel (v)['kwɔrəl]: cãi nhau

Appointment (n)  [ə'pɔintmənt]:cuộc họp, cuộc hẹn

Manage (v)  ['mænidʒ]: trông nom, quản lý

Council (n) ['kaunsl]: hội đồng

Demolish (v)[di'mɔli∫]: phả hủy

Shortage (n) ['∫ɔ:tidʒ]:sự thiếu hụt

Condition (n)[ kən'di∫n]: điều kiện

Unit 8             The Story Of  My Village

 1. crop (n) [krɔp]  vụ mùa      
 2. produce (v) [prə'dju:s] làm , sản xuất
 3. harvest (v) ['hɑ:vist] thu họach    
 4. rice field (n) ['rais'fi:ld] cánh đồng lúa
 5. make ends meet (v) kiếm đủ tiền để sống
 6. to be in need of (a) thiếu cái gì
 7. straw (n) [strɔ:] rơm
 8. mud (n) [mʌd] bùn
 9. brick (n) [brik] gạch
 10. shortage (n) ['∫ɔ:tidʒ] túng thiếu
 11.  manage ['mænidʒ] (v) to do sth : giải quyết , xoay sở.  
 12. villager (n) ['vilidʒə] dân làng
 13.  techical high school (n) trường trung học kĩ thuật         
 14. result in (v) [ri'zʌlt] đưa  đến, dẫn đến.   
 15.  introduce (v) [,intrə'dju:s] giới thiệu
 16.  farming method (n) [fɑ:miη, 'meθəd]phương pháp canh tác
 17. bumper crop (n) mùa màng bội thu
 18. cash crop (n) ['kæ∫krɒp] vụ mùa trồng để bán    
 19. export (v) ['ekspɔ:t] xuất khẩu
 20. thanks to (conj.) nhờ vào   
 21.  knowledge (n) ['nɔlidʒ] kiến thức
 22. bring home : [briη, houm] mang về          
 23.  lifestyle (n) [laifstail] lối sống
 24.  better (v) ['betə] cải thiện, làm cho tốt hơn.
 25.  science (n) ['saiəns] khoa học
 26.  medical centre (n) ['medikl,'sentə] trung tâm y tế          
 27. canal (n) [kə'næl] kênh      
 28. lorry (n) ['lɔri] xe tải
 29. resurface (v) [,ri:'sə:fis] trải lại, thảm lại (mặt đường)    
 30.  muddy (a) ['mʌdi] lầy lội   
 31. flooded (a) [flʌded] bị ngập lụt
 32.  cart (v) [kɑ:t] chở bằng xe bò, chở bằng xe ngựa kéo.  
 33. loads ['loudz] of (n) nhiều
 34. suburbs (n) ['sʌbə:bz] khu vực ngọai ô
 35.  pull down (v) [pul, daun] phá bỏ  
 36. cut down (v) [kʌt, daun] chặt bỏ
 37.  atmosphere (n) ['ætməsfiə] bầu khộng khí
 38.  peaceful (a) ['pi:sfl] yên tĩnh        
 39. enclose (v) [in'klouz] gửi kèm    
 40.  entrance (n) ['entrəns] lối vào, cổng vào
 41. go straight [streit] ahead (exp.) đi thẳng về phía trước
 42. crossroads (n) ['krɔsroudz] giao lộ, bùng binh

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021