Đề cương ôn thi vào lớp 10 môn Anh

Cập nhật lúc: 16:02 12-07-2016 Mục tin: TỪ VỰNG ( VOCABULARY)


Đề cương ôn thi vào lớp 10 tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp của chương trình tiếng Anh THCS bao gồm cả lý thuyết chi tiết và bài tập áp dụng giúp học sinh ôn tập hiệu quả và dễ dàng hơn.

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀO LỚP 10 – TIẾNG ANH

 

 

TENSES

(Thì)

 

 

 

 

 

TENSES

USE

SIGNAL WORDS

EXAMPLES

SIMPLE PRESENT

- thói quen ở hiện tại

- always, usually, often,

- She often goes to

(HIỆN TẠI ĐƠN)

- sự thật, chân lí.

sometimes, seldom, rarely,

school late.

+: S + V1 / V(s/es)

 

never, every, normally,

- The sun rises in the

 

 

regularly, occasionally, as a

east.

-: S + don’t/ doesn’t + V1

 

rule …

 

?: Do / Does + S + V1 …?

 

 

 

 

- hành động đang diễn ra

- at the moment, now, right

- I can’t answer the

PRESENT PROGRESSIVE

vào lúc nói.

now, at present

phone. I’m having a

(HIỆN TẠI TIẾP DIỄN)

- dự định sẽ thực hiện

- Look!

bath.

 

trong tương lai gần.

- Listen!

- She is going to the

+: S + am/is/are + V-ing

- hành động có tính chất

- Be quiet!

cinema tonight.

 

tạm thời.

- Keep silence!

- He often goes to work

-: S + am/ is/ are + not + V-ing

 

Note: một số động từ

by car, but today he is

 

 

thường không dùng với thì

taking a bus.

?: Am / Is /Are + S + V-ing?

 

tiếp diễn: like, dislike, hate,

 

 

 

love, want, prefer, admire,

 

 

 

believe, understand,

 

 

 

remember, forget, know,

 

 

 

belong, have, taste, smell,

 

 

 

….

 

PRESENT PERFECT

- hành động bắt đầu trong

- lately, recently (gần đây)

- I have learnt English

(HIỆN TẠI HOÀN THÀNH)

quá khứ, kéo dài đến hiện

- so far, up to now, up to

for five years.

 

tại và có thể tiếp tục trong

the present (cho tới bây

 

+: S + has / have + P.P

tương lai.

giờ)

- She has just received

 

- hành động vừa mới xảy

- already, ever, never, just,

-: S + has / have + not + P.P

ra.

yet, for, since.

a letter from her father.

 

 

- how long …

 

?: Has / Have + S + P.P?

 

- this is the first

 

 

 

time/second time…

 

 

 

- many times / several times

 

SIMPLE PAST

- hành động xảy ra và

- yesterday, last week, last

- She went to London

(QUÁ KHỨ ĐƠN)

chấm dứt ở một thời điểm

month, …ago, in 1990, in

last year.

 

xác định trong quá khứ.

the past, …

- The man came to the

+: S + V2 / V-ed

- một chuỗi hành động

 

 

xảy ra liên tục trong quá

 

door, unlocked it,

-: S + didn’t + V1

khứ.

 

entered the room, went

 

- một thói quen trong quá

 

to the bed and lay down

?: Did + S + V1 ….?

khứ

 

on it.

 

 

 

- When we were

 

 

 

students, we often went

 

 

 

on a picnic every

 

 

 

weekend.

 

 

PAST PROGRESSIVE

- hành động đang xảy ra

- at that time, at (9 o’clock)

- He was doing his

(QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN)

tại một thời điểm xác

last night, at this time (last

homework at 8 o’clock

 

định trong quá khứ

week),

last night.

+: S + was / were + V-ing

- hai hành động cùng xảy

 

- The children were

 

ra đồng thời trong quá

 

playing football while

-: S + was / were + not + V-ing

khứ

 

their mother was

?: Was / Were + S + V-ing…?

 

 

cooking the meal.

 

 

 

 

 

 

 

PAST PERFECT

- hành động xảy ra trước

- already, ever, never,

- When I arrived at the

(QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

hành động khác hoặc

before, by, by the time,

party, they had already

 

trước một thời điểm trong

after, until, when, ….

left.

+: S + had + P.P

quá khứ

 

- I had completed the

 

 

 

English course by

-: S + hadn’t + P.P

 

 

1998.

?: Had + S + P.P …?

 

 

 

 

 

 

 

SIMPLE FUTURE

- hành động sẽ xảy ra

- tomorrow, next, in 2012,

- He will come back

(TƯƠNG LAI ĐƠN)

trong tương lai

….

tomorrow.

 

- một quyết định được

- I think / guess

- The phone is ringing.

+: S + will / shall + V1

đưa ra vào lúc nói

- I am sure / I am not sure

I will answer it.

-: S + will / shall + not + V1

 

 

 

(won’t / shan’t + V1)

 

 

 

?: Will / Shall + S + V1 …?

 

 

 

 

Lưu ý cách dùng của Be going to + V1

- diễn tả một dự định đã được sắp đặt trước

Ex: She is going to buy a new computer. (She has saved for a year)

- diễn tả một dự đoán có căn cứ

Ex: The sky is absolutely dark. It is going to rain.

Note:

- hai hành động xảy ra trong quá khứ:

. hành động ngắn dùng thì quá khứ đơn, hành động dài dùng thì quá khứ tiếp diễn Ex: Yesterday morning, I met my friend while I was going to school.

. hành động xảy ra trước dùng thì quá khứ hoàn thành, hành động xảy ra sau dùng thì quá khứ đơn Ex: She went out with her friends after she had finished her homework.

She had finished her homework before she went out with her friends.

Một số cách hòa hợp thì giữa mệnh đề chính và mệnh đề thời gian:

 

 

 

Main clause

 

 

Adverbial clause of time

 

 

 

 

 

(Mệnh đề chính)

 

(Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian)

 

 

 

 

 

Present tenses

 

 

Present tenses

 

 

 

 

 

Past tenses

 

 

Past tenses

 

 

 

 

 

Future tenses

 

 

Present tenses

 

 

1.TLĐ + until / when / as soon as + HTĐ

I will wait here until she comes back.

 

2.

TLĐ + after + HTHT

 

 

He will go home after he has finished his work.

3. while / when / as + QKTD, QKĐ

While I was going to school, I met my friend.

 

4.

QKĐ + while / when / as + QKTD

 

 

 

 

 

It (start) ---------------

to rain while the boys (play)

-------------- football.

 

5. QKTD + while + QKTD

 

 

 

 

 

 

 

Last night, I was doing my homework while my sister was playing games.

 

6.

HTHT + since + QKĐ

I (work)

--------------------

here since I (graduate)---------------------

.

7.

After + QKHT, QKĐ

After I had finished my homework, I (go) ---------------

to bed.

8.Before / By the time + QKĐ + QKHT

 

 

 

 

 

Before she (have)

----------------

dinner, she (write)

------------- letter.

 

 

 

 

PASSIVE VOICE

(Câu bị động)

I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ CÂU CHỦ ĐỘNG SANG CÂU BỊ ĐỘNG

Active:

SUBJECT + VERB + OBJECT

 

 

Passive:

SUBJECT + BE + P.P + BY + OBJECT

 

 

II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC ĐỘNG TỪ CỦA MỘT SỐ THÌ

 

 

 

 

 

 

 

TENSES

 

ACTIVE FORM

 

PASSIVE FORM

 

Simple present

 

V1 / Vs(es)

 

Am / is / are + P.P

 

Present continuous

 

Am / is / are + V-ing

 

Am / is / are + being + P.P

 

Present perfect

 

Has / have + P.P

 

Has / have + been + P.P

 

Simple past

 

V2 / V-ed

 

Was / were + P.P

 

Past continuous

Was / were + V-ing

Was / were + being + P.P

Past perfect

Had + P.P

Had + been + P.P

Simple future

Will / shall + V1

Will / shall + be + P.P

Future perfect

Will/ shall + have + P.P

Will / shall + have + been + P.P

 

Note:

-  Trạng từ chỉ nơi chốn đứng trước by + O; trạng từ chỉ thời gian đứng sau by + O

-  Nếu chủ từ trong câu chủ động là từ phủ định thì đổi sang câu bị động phủ định.

-  Các chủ từ someone, anyone, people, he, she, they … trong câu chủ động thì có thể bỏ “by + O” trong câu bị động

 

WISH CLAUSES          (Mệnh đề mong ước)

Có 3 dạng câu mong ước:

-          Mong ước không thật ở hiện tại:

KĐ:

S + wish(es) + S + V2/-ed + O

(to be: were / weren’t)

PĐ:

S + wish(es) + S + didn’t + V1

 

Ex: Ben isn’t here. I wish Ben were here.

I wish I could swim.

-          Mong ước không thật ở quá khứ:

KĐ: S + wish(es) + S + had + V3/-ed PĐ: S + wish(es) + S + hadn’t + V3/-ed

Ex: She failed her exam last year.       She wishes she hadn’t failed her exam.

-          Mong ước không thật trong tương lai

KĐ: S+ wish(es) + S + would + V1 PĐ: S + wish(es) + S + wouldn’t + V1

Ex: I wish you would stop smoking.

Note: S + wish(es) có thể thay bằng If only

Ex: I wish I weren’t so fat. = If only I weren’t so fat.

 

1. AT: vào lúc

GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN

 

- dùng chỉ thời gian trong ngày

 

At + giờ

 

At midnight

nừa đêm

At night

buổi tối

At lunchtime

vào giờ ăn trưa

At sunset

lúc mặt trời lặn

At sunrise

lúc mặt trời lặn

Dawn

lúc bình minh

At noon

giữa trưa (lúc 12 giờ trưa)

- dùng chỉ một dịp lễ hội, một thời khắc nào đó

At the weekend (người Mỹ và Úc dùng on the weekend)

At Easter

vào lễ phục sinh

At Christmas

vào lễ Giáng sinh

At New Year

 

At present, At the moment

 

At this / that time

 

At the same time

cùng thời gian

At the end / beginning of this month / next month

At the age of                         ở lứa tuổi

Ex: He came to live in London at the age of twenty five.

Tom and Peter arrived at the same time.

2. ON: vào

- dùng chỉ thứ trong tuần, ngày trong tháng

On Monday, On 14th February, On this / that day - dùng chỉ buổi trong ngày

On Sunday evenings

On Christmas Day, On New Year’s Day, On my birthday

3. IN: trong

- dùng chỉ buổi trong ngày nói chung, một kỳ nghỉ, một học kỳ In the morning / afternoon / evening

In the Easter holiday

In the summer term           trong học kỳ hè

In the summer holiday     trong kỳ nghỉ hè

- dùng cho tháng, mùa, năm, thập kỷ, thế kỷ, thời đại và thiên niên kỷ

In August , In the summer / winter / spring / autumn, In 2010, In the 1990s, In the 19th century In the Middle Ages, In the 3rd millennium

- dùng trong một số cụm từ để chỉ thời gian trong tương lai

In a moment / in a few minutes / in an hour / in a day / in a week / in six months

In the end

cuối cùng

 

* Note:

 

 

On time

đúng giờ (không trễ)

In time

đúng lúc, kịp lúc

In the end ≠ at first

In the end

cuối cùng

Ex: He got more and more angry. In the end, he walked out of the room.

 

ADVERBS CLAUSES OF RESULT (Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả)

Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả bắt đầu bằng các từ so, therefore (vì vậy, vì thế) Lưu ý dấu chấm câu. Của so và therefore

Ex: He is ill so he can’t go to school. / He is ill, so he can’t go to school.

He is ill. Therefore, he can’t go to school. / He is ill; therefore, he can’t go to school. Một số liên từ khác cần lưu ý: and, but, however, because, since, as

 

CONDITIONAL SENTENCES (Câu điều kiện)

1.

Type 1: điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

 

 

 

 

 

If clause

 

 

 

 

Main clause

 

 

 

 

 

S + V1 / V

s(es)

 

 

S + will / can/ may + V1

 

 

 

(don’t / doesn’t + V1)

(won’t / can’t + V1)

2.

Type 2: điều kiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

không có thật ở hiện tại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If clause

 

 

 

Main clause

 

 

                             

 

S + V-ed / V2

S + would / could / should + V1

(didn’t + V1)

(wouldn’t / couldn’t + V1)

To be: were / weren’t

 

 

 

3. Type 3: điều kiện không có thật trong quá khứ

 

If clause

 

 

Main clause

 

S + had +

P.P

 

S + would / could

/ should +

have + P.P

(hadn’t + P.P)

(wouldn’t / couldn’t + have + P.P)

 4.  Những cách khác để diễn đạt câu điều kiện:

 a.  Unless = If ….not

If you don’t work hard, you can’t earn enough money for your living.

Unless ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 b.  Without: không có = if … not

Without water, life wouldn’t exist.

= If ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note:

1. Có thể diễn tả câu điều kiện mà không cần dùng if hay unless bằng cách đảo ngữ. Were I rich, I would help you.

= If I were rich, I would help you.

Had I known her, I would have made friend with her.

=  If I had known her, I would have made friend with her. If you should run into Peter, tell him to call me.

=  Should you run into Peter, tell him to call me.

2. Có thể kết hợp điều kiện 2 và điều kiện 3 trong một câu.

If I hadn’t stayed up late last night, I wouldn’t be so tired now.

You wouldn’t be so hungry if you had had breakfast this morning.

3. Đôi khi thì hiện tại đơn được dùng cho cả hai mệnh đề của câu điều kiện để diễn tả một sự thật hiển nhiên; nó được gọi là zero conditional.

If we don’t water these flowers, they die.

4. Mệnh đề chính trong câu điều kiện loại 1 có thể là một câu đề nghị hoặc lời mời.

If you see Peter

at the meeting, please tell him to return my book.

If you are free now, have a cup of coffee with me.

5. Đổi từ if sang unless:

 

 

IF

 

 

UNLESS

 

Khẳng định

 

Khẳng định (động từ trong mệnh đề chính đổi sang phủ định)

 

Phủ định

 

Khẳng định (mệnh đề chính không thay đổi)

Ex: If we had more rain, our crops would grow faster.

Unless -----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

If she doesn’t work harder, she will fail the exam.

 

Unless ------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

6. Dạng câu: Mệnh lệnh + or + Clause

 

- If you don’t + V1, Clause

 

- If you aren’t + …, Clause

 

Ex: Be carefull or you will cut yourself.

If -------------------------------------------------------

Go away or I will call the police.

If -------------------------------------------------------

 

REPORTED SPEECH (Câu tường thuật)

Câu gián tiếp là câu dùng để thuật lại nội dung của lời nói trực tiếp.

 1. Nếu động từ của mệnh đề tường thuật dùng ở thì hiện tại thì khi đổi sang câu gián tiếp ta chỉ đổi ngôi; không đổi thì của động từ và trạng từ.
 2. Nếu động từ của mệnh đề tường thuật dùng ở thì quá khứ thì khi chuyển sang câu gián tiếp ta đổi ngôi, thì của động từ, trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn.
 3. I.  Thay đổi ngôi (Đại từ nhân xưng, Đại từ sở hữu và Tính từ sở hữu)

1. Ngôi thứ nhất: dựa vào chủ từ của mệnh đề tường thuật; thường đổi sang ngôi thứ ba

I → He / She

me →  him / her

my → his / her

We → They

us → them

our → their

2. Ngôi thứ hai: (You, your)

 

 

- Xét ý nghĩa của câu và đổi cho phù hợp, thường đổi dựa vào túc từ của mệnh đề tường thuật

3. Ngôi thứ ba (He / She / Him / Her / His / They / Them / Their): giữ nguyên, không đổi

II.  Thay đổi về thì trong câu:

DIRECT

INDIRECT

Simple present - V1 /Vs(es)

Simple past – V2 / V-ed

Present progressive – am / is / are + V-ing

Past progressive – was / were + V-ing

Present perfect – have / has + P.P

Past perfect – had + P.P

Present perfect progressive – have / has been +V-ing

Past perfect progressive - had been + V-ing

Simple past – V2 / -ed

Past perfect – had + P.P

Past progressive – was / were + V-ing

Past perfect progressive – had been +V-ing

Simple future – will + V1

Future in the past - would + V1

Future progressive will be + V-ing

Future progressive in the past - would be + V-ing

 

III. Thay đổi các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn:

DIRECT

INDIRECT

Now

Then

Here

There

This

That

These

Those

Today

That day

Tonight

That night

Yesterday

The day before / the previous day

Last year

The year before / the previous year

Tomorrow

The following day / the next day / the day after

Next month

The following month / the next month / the month after

Ago

Before

 

BẢNG ĐẠI TỪ

Subject

Object

Adjective possessive

I

me

My

You

you

your

He

him

his

She

her

her

It

it

its

We

us

our

They

them

their

 

CÁC THAY ĐỔI CỤ THỂ CHO TỪNG LOẠI CÂU TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP

1.  Câu mệnh lệnh, câu đề nghị

Mệnh lệnh khẳng định:

Direct:

S + V + O: “V1 + O …”

Indirect:

S + asked / told + O +

to + V1

+ ….

Ex: He said to her: “Keep silent, please.”   →

 

He told

------------------------------------her

- Mệnh lệnh phủ định:

Direct:

S + V + O: “Don’t + V1 + …”

Indirect:

S + asked / told + O +

not + to+ V1

….

           

Ex: The teacher said to the students: “Don’t talk in the class.”

→ The teacher

-------------------------------------------------------------------

2. Câu trần thuật

 

Direct:

S + V + (O) : “clause”

Indirect:

S + told / said + (O) + (that) + clause

Note: said to →

told

Ex: Tom said, “I want to visit my friend this weekend.”

→ Tom said (that) ------------------------------------------------------------------------

She said to me, “I am going to Dalat next summer.”

→ She told me (that) -------------------------------------------------------------------

3. Câu hỏi

a.    Yes – No question

Direct:

S + V + (O) : “Aux. V + S + V1 + O….?”

Indirect:

S + asked + O +

if / whether

+ S + V + O ….

Ex: He asked: “Have you ever been to Japan, Mary?”  →         He asked Mary --------------------------------

“Did you go out last night, Tan?” I asked  → I asked Tan -------------------------------------------------

b.  Wh – question

Direct:

S + V + (O): “Wh- + Aux. V + S + V1 + O ?”

Indirect:

S + asked + O +

Wh- + S

+ V + O.

Ex: “How long are you waiting for the bus?” he asked me.

→ He asked me -----------------------------------------------------------------------------------------

 

TAG QUESTIONS (Câu hỏi đuôi)

1. Quy tắc chung:

- Câu nói và phần đuôi luôn ở dạng đối nhau

câu nói khẳng định, đuôi phủ định? câu nói phủ định, đuôi khẳng định?

Ex: The children are playing in the yard, aren’t they?

They can’t swim, can they?

-  Chủ từ của câu nói là đại từ, ta lặp lại đại từ này Ex: She is a doctor, isn’t she?

-  Chủ từ là danh từ, ta dùng đại từ tương ứng thay thế Ex: People speak English all over the world, don’t they?

-  Đại từ bất định nothing, everything: được thay bằng “it” Ex: Everything is ready, isn’t it?

-  Các đại từ no one, nobody, someone, somebody, everyone, everybody, anyone, anybody: được thay bằng “they” Ex: Someone called me last night, didn’t they?

-  Đại từ this / that được thay bằng “it”; these / those được thay bằng “they”

Ex:That is his car, isn’t it?

These are your new shoes, aren’t they?

- “There” trong cấu trúc “there + be” được dùng lại ở phần đuôi Ex: There aren’t any students in the classroom, are there?

-  Câu nói có trợ động từ (will / can / shall / should / is / are …): trợ động từ được lặp lại ở phần đuôi Ex: You will come early, won’t you?

-  Câu nói không có trợ động từ: trợ động từ do / does / did được dùng ở phần đuôi

Ex: It rained yesterday, didn’t it?

She works in a restaurant, doesn’t she?

- Câu nói có chứa các từ phủ định thì phần đuôi khẳng đ5nh Ex: He never comes late, does he?

Note: Động từ trong phần đuôi ở phủ định thì luôn được viết ở dạng rút gọn.

2. Một số trường hợp đặc biệt:

-  Phần đuôi của I AMAREN’T I Ex: I am writing a letter, aren’t I?

-  Phần đuôi của Let’sSHALL WE Ex: Let’s go out tonight, shall we?

-  Câu mệnh lệnh khẳng định:

+  dùng phần đuôi WON’T YOU để diễn tả lời mời

+  dùng phần đuôi WILL / WOULD / CAN / CAN’T YOU để diễn tả lời yêu cầu lịch sự Ex: Have a piece of cake, won’t you?

Close the door, will you?

-  Câu mệnh lệnh phủ định: dùng phần đuôi WILL YOU để diễn tả lời yêu cầu lịch sự

Ex: Please don’t smoke her, will you?

- Phần đuôi của ought toSHOULDN’T

Ex: She ought to do exercise every morning, shouldn’t she?

 

INFINITIVES AND GERUNDS              (To-inf và V-ing)

1. To-infinitive

-  Sau các động từ: Agre , appear, afford, ask, demand, expect, hesitate, intend, invite, want, wish, hope, promise, decide, tell, refuse, learn, fail (thất bại), plan, manage, pretend (giả vờ), remind, persuade, encourage, force, order, urge (thúc giục), seem, tend, threaten,…

-  Trong các cấu trúc:

+   It takes / took + O + thời gian + to-inf

+   chỉ mục đích (để)

+   sau các từ hỏi: what, where, when, how, …

+   It + be + adj + to-inf: thật … để ..

Ex: It is interesting to study English + S + be + adj + to-inf

Ex: I’m happy to receive your latter.

S + V + too + adj / adv + to-inf

S + V + adj / adv + enough + to-inf

S + find / think / believe + it + adj + to-inf

Ex: I find it difficult to learn English vocabulary.

-  Sau các từ nghi vấn: what, who, which, when, where, how ,… (nhưng thường không dùng sau why) Ex: I don’t know what to say.

* Note:

-  allow / permit/ advise / recommend + O + to-inf

-  allow / permit / advise / recommend + V-ing

She allowed me to use her pen.

She didn’t allow smoking in her room.

2. Bare infinitive (V1)

Động từ nguyên mẫu không to được dùng:

-  Sau động từ khiếm khuyết: can, will, shall, could, would,…

-  Sau các động từ: let, make, would rather, had better

Ex: They made him repeat the whole story.

- Help + to-inf / V1 / with Noun

Ex: He usually helps his sister to do her homework.

He usually helps his sister do her homework.

He usually helps his sister with her homework.

II. GERUND (V-ing)

-  Sau các động từ: enjoy, avoid, admit, appreciate (đánh giá cao), mind (quan tâm, ngại), finish, practice, suggest, postpone (hoãn lại), consider (xem xét), hate, admit (thừa nhận), like, love, deny (phủ nhận), detest (ghét), keep (tiếp tục), miss (bỏ lỡ), imagine (tưởng tượng), mention, risk, delay (trì hoãn), ….

-  Sau các cụm động từ: cant’ help (không thể không), can’t bear / can’t stand (không thể chịu được), be used to,

get used to, look forward to, it’s no use / it’s no good (không có ích lợi gì), be busy, be worth (đáng giá)

Sau giới từ: in, on, at, from, to, about …

Sau các liên từ: after, before, when, while, since,… Ex: You should lock the door when leaving your room.

S + spend / waste + time / money + V-ing

Ex: I spent thirty minutes doing this exercise.

III. INFINITIVE OR GERUND 1. Không thay đổi nghĩa:

- begin / start / continue/ like / love + To-inf / V-ing Ex: It started to rain / raining.

2.  Thay đổi nghĩa:

remember / forget / regret + V-ing: nhớ / quên/ nuối tiếc việc đã xảy ra rồi (trong quá khứ)

remember / forget / regret + to-inf: nhớ / quên/ nuối tiếc việc chưa, sắp xảy ra (trong tương lai)

Ex: Don’t forget to turn off the light when you go to bed.

I remember meeting you some where but I can’t know your name.

Remember to send her some flowers because today is her birthday.

stop + V-ing: dừng hẳn việc gì

stop + to-inf: dừng ….. để …

Ex: He stopped smoking because it is harmful for his health.

On the way home, I stopped at the post office to buy a newspaper.

try + V-ing: thử

try + to-inf: cố gắng

need + V-ing = need + to be + V3: cần được (bị động)

need + to-inf: cần (chủ động)

Ex: I need to wash my car.

My car is very dirty. It needs washing / to be washed.

+ Cấu trúc nhờ vả:

S + have + O người + V1 + O vật ...

S + have + O vật + V3 + (by + O người) ...

S + get + O người + to-inf + O vật

S + get + O vật + V3 + (by + O người)

 

ADJECTIVES AND ADVERBS (Tính từ và trạng từ)

1. Tính từ:

Đứng trước danh từ: adj + N

Sau động từ to be

-  Sau các động từ liên kết như: become, get, feel, look, seem, taste, smell, sound,…

-  Sau các đại từ bất định: something, anything, everything, nothing, somebody, someone, anybody, anything,…

Trước enough

-  Trong cấu trúc so + adj + that

2. Trạng từ:

Đứng sau động từ thường

be + adv + V3/-ed

Note: trạng từ well đứng sau độn từ to be để chỉ sức khỏe

- Một số từ vừa là tính từ, vừa là trạng từ: fast (nhanh), hard, early, late (trễ)

3. Tính từ + Mệnh đề

Một số tính từ chỉ cảm giác như: glad, happy, pleased, delighted, excited, sorry, disappointed, amazed, có thể có một mệnh đề theo sau

Ex: We are happy that you won the scholarship. Adj

 

ADVERB CLAUSES OF REASON (Mệnh đề chỉ lý do)

1. Mệnh đề chỉ lý do:

Because / As / Since + S + V

2. Cụm từ chỉ lý do

Because of / Due to + V-ing / Noun

3. Cách rút gọn mệnh đề lý do sang cụm từ chỉ lý do

 a.    …. because + đại từ + be + adj .

→  because of + tính từ sở hữu + N

b.  …because + N + be + adj

→  because of + the + adj + N

c. . …because + S + V + O

→ because of + V-ing + O (2chủ từ phải giống nhau)

 

CONNECTIVES (Từ nối)

 1.  and (và): dùng để thêm thông tin bổ sung

 2.  or (hoặc): diễn tả sự lựa chọn

 3.  but (nhưng): nối hai ý tương phản nhau

4.  so (vì thế, do đó): diễn tả hậu quả 

5.  therefore (vì thế, do đó): đồng nghĩa với so, chỉ hậu quả

 6.  however (tuy nhiên): diễn tả sự tương phản, đồng nghĩa với but

 

PHRASAL VERBS (Động từ kép)

- Động từ kép là động từ được cấu tạo bởi một động từ với một tiểu từ hay một giới từ hay cả tiểu từ và giới từ.

1. Một số động từ kép thường gặp:

 

 

- turn on:

bật, mở

- turn off:

tắt

- turn down:

vặn nhỏ

- turn up

vặn lớn

- look for

tìm kiếm

- look after

chăm sóc = take care of

- go on

tiếp tục = continue

- give up

từ bỏ = stop

- try on

mặc thử

- put on

mặc vào

- wait for

chờ, đợi

- depend on

dựa vào

 

- escape from

thoát khỏi

- go out

đi chơi

- go away

đi xa

- lie down

nằm xuống

- come back

quay về

- throw away

quăng, ném

- take off

cất cánh, tháo ra

- break down

hư hỏng

- run out (of)

cạn kiệt

 

 

2. Một số tính từ có giới từ đi kèm:

 

 

- interested in

thích, quan tâm

- bored with

chán

- fond of

thích thú

- afraid of

sợ

- full of

đầy ấp, nhiều

- capable of

có khả năng

- next to

kế bên

- accustomed to

quen với

- famous for

nổi tiếng về

- sorry for

lấy làm tiếc

- late for

trễ

- good at

giỏi về

- surprised at

ngạc nhiên về

- popular with

phổ biến với

- busy with

bận rộn

- worry about

lo lắng về

- succeed in

thành công

- different from

khác với

- belong to

thuộc về

- borrow from

mượn từ

- It’s very kind of you to-inf  bạn thật tốt bụng khi ….

- good for / bad for

tốt / xấu cho

 

MAKING SUGGESTIONS (Đưa ra lời đề nghị)

* Các mẫu câu đề nghị:

-  Let’s + V1:

-  Shall we + V1…?

-  How about / What about + V-ing….?

-  Why don’t we + V1 ….?

Để trả lời cho câu đề nghị ta dùng:

-          Đồng ý: + Yes, let’s.

+  OK. Good idea.

+  Great. Go ahead.

+  Sounds interesting.

+  That’s a good idea.

+  All right.

Từ chối / Không đồng ý:  + No, let’s not.

+  I don’t think it’s a good idea.

+  No. Why don’t we + V1 ….?

+  No. I don’t want to.

+  I prefer to …….

Câu đề nghị với động từ suggest:

S + suggest + V-ing ……….

S + suggest + that + S + should + V1 ………..  (từ that không được bỏ)

 

RELATIVE CLAUSES               (Mệnh đề quan hệ)

* Đại từ quan hệ:

 1. WHO: chủ từ, chỉ người

N (người) + WHO + V + O ….

2.  WHOM:

-  làm túc từ, chỉ người

…..N (người) + WHOM + S + V

 3.  WHICH:

-  làm chủ từ hoặc túc từ, chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O

….N (thing) + WHICH + S + V

4.  THAT:

-  có thể thay thế cho vị trí của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ quan hệ xác định

Các trường hợp thường dùng “that”:

-  khi đi sau các hình thức so sánh nhất

-  khi đi sau các từ: only, the first, the last

-  khi đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

-  khi danh từ đi trước bao gồm cả người và vật

Các trường hợp không dùng that:

-  trong mệnh đề quan hệ không xác định

-  sau giới từ

5.  WHOSE: dùng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

6.  WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ chỉ lý do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

 7.  WHERE: thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho there

….N (place) + WHERE + S + V …. (WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

 8.  WHEN: thay thế từ chỉ thời gian, thường thay cho từ then

….N (time) + WHEN + S + V … (WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

* Mệnh đề quan hệ

 1.   Mệnh đề quan hệ xác định: dùng khi danh từ không xác định, không có dấu phẩy ngăn cách với mệnh đề chính.

2.  Mệnh đề quan hệ không xác định: dùng khi danh từ xác định, có dấu phẩy ngăn cách với mệnh đề chính.

 

ADVERBIAL CLAUSES OF CONCESSION (Mệnh đề trạng từ chỉ sự nhượng bộ)

1. Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ:

Although / Even though / Though + S + V, S + V + O:  mặc dù

2. Cụm từ chỉ sự nhượng bộ:

Despite / in spite of + V-ing / Noun phrase:  mặc dù

3. Rút gọn mệnh đề chỉ sự nhượng bộ thành cụm từ chỉ sự nhượng bộ:

 a.           Though / although + đại từ + be + adj.

→    Despite / In spite of + tính từ sở hữu + N

 b.  Though / although + N + be + adj.

Despite / in spite of + the + adj. + N

 c.       Though / although + S + V + O

Despite / in spite of + V-ing + O (2 chủ từ phải giống nhau

 

MODALS  (Động từ khiếm khuyết)

1. May / might

KĐ: May / Might + V1:

PĐ : May / Might not + V1: diễn tả

sự suy đoán (không chắc chắn)

sự xin phép, cho phép

2.  Must / mustn’t

Must +V1: (phải), diễn tả điều bắt buộc (có tính chủ quan)

Mustn’t + V1: (không được), diễn tả một sự cấm đoán.

 3.  have to + V1: phải, (có tính khách quan) 

Note: Quá khứ của have to là had to + V1

Phủ định của have to là don’t / doesn’t / didn’t have to + V1

4.  should + V1 = ought to + V1: nên

 

CLAUSES AND PHRASES OF RESULT (Mệnh đề và cụm từ chỉ kết quả)

 1.  Mệnh đề chỉ kết quả:

a. so ….that (quá … đến nỗi)

S+ be + so + adj. + that + S + V ……

S+ V thường + so + adv. + that + S + V …… a. such …. that (quá … đến nỗi)

S+ V + such (a/an) + N + that + S + V ……

 2.  Cụm từ chỉ kết quả:

a. enough ….to (đủ …..để có thể)

S + be + adj. + enough (for O) + to-inf. (dùng for+ O khi 2 chủ từ khác nhau)

S + V thường + adv. + enough (for O) + to-inf.

S + V + enough + N + to-inf.

b. too ….to (quá ….không thể)

S + be (look / seem / become / get) + too + adj. (for O) + to-inf.

S + V thường + too + adv. (for O) + to-inf.

 

COMPARISONS  (So sánh)

1. So sánh bằng:

S + be + as + adj. + as + ….

S + V thường + as + adv. + as+ ….

2.  So sánh hơn:

a. Tính từ / Trạng từ ngắn:

S + V + adj. / adv. + ER + THAN + …..

b. Tính từ / Trạng từ dài:

S + V + MORE + adj. / adv. + THAN + …..

 3.  So sánh nhất:

a. Tính từ / Trạng từ ngắn:

S + V + THE + adj. / adv. + EST + …..

b. Tính từ / Trạng từ dài:

S + V + THE MOST + adj. / adv. + ….. 4. Một số tính từ, trạng từ bất qui tắc

Good / well

à better

à the best

Bad / badly

à worse

à the worst

Far

à further

à the furthest

 

farther

à the farthest

Much / many

à more

à the most

Little

à less

à the least

Happy

à happier

à the happiest

Lazy

lazier

laziest

Clever

à cleverer

à the cleverest

Narrow

à narrower

à the narrowest

 

TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG

many + N đếm được số nhiều: nhiều

much + N không đếm được: nhiều

few + N đếm được số nhiều: ít (không đủ để dùng)

a few + N đếm được số nhiều: ít (đủ để dùng)

some + N đếm được, không đếm được: một vài, một ít

a lot of + N đếm được, không đếm được: nhiều

little + N không đếm được: ít (không đủ để dùng)

a little + N không đếm được: ít (đủ để dùng)

 

HIỆN TẠI PHÂN TỪ VÀ QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (-ing and –ed participles)

-  Hiện tại phân từ: thường dùng miêu tả vật, mang ý chủ động

-  Quá khứ phân từ thường dùng miêu tả người, mang ý bị động

* Một số hiện tại phân từ và quá khứ phân từ thường gặp

Ex: suprise

surprising

surprised

ngạc nhiên

1. bore

boring

bored

chán, dở

2. excite

exciting

excited

hào hứng, phấn khởi

3. interest

interesting

interested

thú vị, hứng thú

4. amuse

amusing

amused

buồn cười, vui nhộn

5. disappoint

 disappointing

 disappointed

 thất vọng

6. tire                  tiring                                       tired                                            mệt mỏi

 

MỘT SỐ CẤU TRÚC KHÁC

1. Lối nói phụ họa:

a.  Đồng ý theo một câu khẳng định, dùng:

S + V trợ + too.

So + V trợ + S.

b.  Đồng ý theo câu phủ định, dùng:

S + V trợ (phủ định) + either.

Neither + V trợ (khẳng định) + S.

2.  Would you mind / Do you mind + V-ing ….? Do you mind if I + V (Hiện tại đơn)….? Would you mind if I + V (Quá khứ đơn) ….?

3.  Đổi thì quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành

S + last + V quá khứ đơn + thời gian + ago.

S + V hiện tại hoàn thành (phủ định) + for + thời gian

It’s + thời gian + since + S + last + V quá khứ đơn.

The last time + S + V quá khứ đơn + was + thời gian + ago.

Ex: I last went to Dalat nine years ago.

-  I ----------------------------------------------------------------------------------

-  It --------------------------------------------------------------------------------

-  The -----------------------------------------------------------------------------

This is the first time + S + HTHT khẳng định - S + HTHT never + before

Ex: This is the first time I have visited Hanoi.

-  I -------------------------------------------------------------------------------

4.  used to

KĐ: S + used to + V1                               (đã từng)

PĐ: S + didn’t use to + V1                   (không từng)

NV: Did + S + use to + V1 ..?            (có từng ….không)

 5.  be used to / get used to + V-ing: quen với

 6.  It takes / took + O + time + to-inf….

 7.  S người + spend + time + V-ing

8.

It is + adj. + to-inf ..

→   V-ing + be + adj.  : thật ….. để ….

9.

Cụm từ chỉ mục đích:

 

S + V + to / in order to / so as to + V1: để

S + V + in order not to / so as not to + V1: để không

 

PRONUNCIATION

I. CÁCH PHÁT ÂM -S/-ES

-  Có 3 cách phát âm –s hoặc –es tận cùng.

*  đọc thành âm /iz/ với những từ có âm cuối là / s, z, ∫, t∫, d /

*  đọc thành âm /s/ với những từ có âm cuối là / p, t, k, f, θ /

*  đọc thành âm /z/ với những trường hợp còn lại

II. CÁCH PHÁT ÂM –ED

-  Có 3 cách phát âm –ed tận cùng.

*  đọc thành âm /id/ với những từ có âm cuối là / t, d /

*  đọc thành âm /t/ với những từ có âm cuối là /p, f, k, s, ∫, t∫, θ /

*  đọc thành âm /d/ với những trường hợp còn lại

III. TRỌNG ÂM

-  Danh từ tận cùng –OO hay –OON: trọng âm đặt trên vần này Ex: after’noon, bam’boo, bal’loon……..

-  Những từ có hậu tố là: -ade, -ee, -ese, -ette, -ique, -eer, -ain thì trọng âm chính rơi vào ngay âm tiết đó Ex: lemo’nade, ciga’rette, Vietna’mese, …

-  Âm tiết liền trước các hậu tố -tion, -ical, -ual, -ian, -ical, -ity, -graphy, -ics, -logy thường nhận trọng âm Ex:, trans’lation, eco’nomic, uni’versity, poli’tician, soci’ology, mathe’matics

-  Đặt ở âm thứ 2 trước các hậu tố -ize, -ary

Ex: ‘modernize, ‘dictionary, i’maginary

 

THÀNH LẬP TỪ, TỪ LOẠI

1.  Cách nhận biết từ loại:

a. Cánh nhận biết danh từ: danh từ thường có các hậu tố sau:

- tion / ation                                         invention, information

-ment                                                       development, instrument

- ence / ance                                         difference, importance

- ness                                                        happiness, business

- er (chỉ người)                                    teacher, worker, writer, singer

- or (chỉ người)                                   inventor, actor

- ist (chỉ người)                                   physicist, biologist

- age                                                         teenage, marriage

- ship                                                        friendship, championship

b. Cánh nhận biết tính từ: tính từ thường có các hậu tố sau:

- ful                                                           useful, helpful, beautiful

- less (nghĩa phủ định)                    homeless, careless

(noun) - al (thuộc về)                      natural, agricultural

- ous                                                         dangerous, famous

- ive                                                          expensive, active

- ic                                                             electric, economic

- able                                                        fashionable, comfortable

c . Cánh nhận biết trạng từ: trạng từ thường có hậu tố -LY. Ex: beautifully, carefully, suddenly, carelessly, recently ...

Lưu ý: Một số trạng từ đặc biệt cần ghi nhớ:

- good (a)

well (adv): giỏi, tốt

- late (a)

late / lately (adv): trễ, chậm

- ill (a)

ill (adv): xấu, tồi, kém

- fast (a)

fast (adv): nhanh

- hard (a)

hard (adv): tích cực, vất vả, chăm chỉ

hardly (adv): hầu như không

 1. 2.  Chức năng của một số từ loại: a. Danh từ (Noun)

Sau tính từ

(adj + N)

They are interesting books.

 

 

 

 

Sau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

mạo từ: a /an / the

 

 

 

He is a student.

 

 

 

-

từ chỉ định: this, that, these, those, every, each, …

 

These flowers are beautiful.

 

 

 

-

từ chỉ số lượng: many, some, few, little, several ...

 

She needs some water.

 

 

 

-

tính từ sở hữu: my, his, her, your, our, their, its…

 

 

 

 

 

 

 

Sau ngoại động từ (V cần O)

 

 

 

She buys books.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

She meets a lot of people.

 

 

 

 

Sau giới từ

 

 

(prep. + N)

 

 

 

He talked about the story yesterday.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He is interested in music.

 

 

 

 

Trước V chia thì (N làm chủ từ)

 

 

 

The main has just arrived.

 

 

 

 

Sau enough

 

 

(enough + N)

 

 

 

I don’t have enough money to buy that house.

 

b. Tính từ (Adj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trước N

 

 

(Adj + N)

 

 

This is an interesting books.

 

 

 

 

Sau TO BE

 

 

 

 

 

I am tired.

 

 

 

 

 

Sau: become, get, look, feel, taste, smell, seem …

It becomes hot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

She feels sad.

 

 

 

 

 

Sau trạng từ

 

(adv + adj)

 

 

It is extremely cold.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I’m terribly sorry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

She is very beautiful.

 

 

 

 

 

Sau too

 

( be + too + adj)

 

 

That house is too small.

 

 

 

 

 

Trước enough

 

(be + adj + enough)

 

 

The house isn’t large enough.

 

 

 

 

 

Trong cấu trúc:

be + so + adj + that

 

 

She was so angry that she can’t speak.

 

 

 

 

 

A, an, the, this, that, his, her, their, my, … +

(Adj)  +

My new car is blue.

 

 

c.

Noun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trạng từ (Adv)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau V thường

 

 

 

He drove carefully.

 

 

 

 

Trước Adj

 

 

 

 

I meet an extremely handsome man.

 

 

 

 

Giữa cụm V

 

 

 

 

She has already finished the job.

 

 

 

 

Đầu câu hoặc trước dấu phẩy

 

Unfortunately, I couldn’t come the party.

 

 

 

 

Sau too

V + too + adv

 

They walked too slowly to catch the bus.

 

 

 

 

Trong cấu trúc

 

V + so + adv + that

 

Jack drove so fast that he caused an accident.

 

 

 

 

Trước enough

 

V + adv + enough

 

You should write clearly enough for every body to read.

 

 

III. BÀI TẬP: EXERCISES

TENSES

1. He was writing to his friend when he __________a noise.

 

 

A. was hearing

B. heard

 

C. had heard

D. hears

 

2. I __________many people since I came here in June.

 

 

 

A. met

B. has met

 

C. was meeting

D. have met

 

3. We __________ maths at this time last week.

 

 

 

A. were learning

B. are learning

C. was learning

D. learnt

 

4. She was playing games while he __________a football match.

 

 

A. watched

B. watches

C. was watching

D. watching

 

5. She __________to Ho Chi Minh city last year.

 

 

 

A. goes

B. has gone

C. go

 

D. went

 

6. Since we came here, we ______ a lot of acquaintances.

 

 

 

A. have had

B. had

C. have

D. are having

 

             

 

7. __________he playing football now?

 

 

 

 

 

A. Will

B. Does

 

 

C. Was

D. Is

8. Every morning, I often sit in my garden and____ to my nightingale sing.

 

 

A. listening

B. listen

 

 

C. listened

D. listens

9. She __________school when she was six.

 

 

 

 

A. start

B. started

 

 

C. has started

D. are starting

10. I. __________TV when the telephone rang.

 

 

 

A. watched

B. was watching

 

C. are watching

D. have watched

11.

I will contact you as soon as I ___________the information.

 

 

A. will get

B. get

 

C. got

D. had got

 

12.

If he's late again, I_____ very angry.

 

 

 

 

 

A. am going to be

B. will be

C. would be

 

D. am

13.

A: “The phone is ringing”   B. “ I ______it”.

 

 

 

 

A. answer

B. will answer

C. have answered

D. will be answering

14.

Yesterday, I _______ for work late because I _______ to set my alarm.

 

 

A. had left / forgot

 

 

 

B. was leaving / was forgetting

 

C. left / had forgot

 

 

 

D. had been leaving / would forget

15.

By the time we ____ to the train station, Susan _____ for us for more than two hours.

 

A. will get / has been waiting

 

 

B. got / was waiting

 

C. got / had been waiting

 

 

D. get / will wait

 

16.

While her brother was in the army, Sarah ___________ to him twice a week.

 

A. was writing

B. wrote

 

 

C. has written

D. had written

17. The Titanic _______ the Atlantic when it _______ an iceberg.

 

 

A. was crossing / struck

 

 

B. had crossed / was striking

 

C. crossed / had struck

 

 

 

D. is crossing / strikes

18.

In the 19th century, it _______ two or three months to cross North America by covered wagon.

 

A. took

B. had taken

 

 

C. had taken

D. was taking

19. Last night at this time, they _______ the same thing. She ______ and he _________ the Newspaper.

A. are not doing / is cooking / is reading

 

 

B. were not doing / was cooking / was reading

C. was not doing / has cooked / is reading

 

D. had not done / was cooking /read

20. After he ____________ his English course, he went to England to continue his study.

A. finish

 

 

 

B. finishes

 

C. finished

D. had finished

31.

When I walk past the park, I saw some children play football.

 

 

 

 

 

A

 

 

B

 

C

D

 

32.

After John eaten dinner, he wrote several letters and went to bed.

 

 

 

 

 

A

 

B

 

C

D

 

33.

What did you do at 9 o'clock last night? I phoned you but nobody answered.

 

 

 

 

 

A

 

B

 

C

 

D

34. When I arrived at the station, the train has already left.

 

 

 

A

B

C

 

 

 

D

 

 

35.

Ann and Susan have known each other during they were at school.

 

 

 

 

 

A

 

B

C

 

D

 

36. She has disappeared three days ago, and they are still looking for her now.

 

 

 

 

A

 

 

B

 

C

D

37.

After Mrs. Wang had returned to her house from work, she was cooking dinner

 

 

 

 

 

 

 

A

B

 

C

D

38.

 

It’s the first time I saw this film

 

 

 

 

 

 

A

 

 

B

C

D

 

 

 

 

39.

After he graduates from university, he joined the army.

 

 

 

A

 

B

C

 

 

 

D

 

40. Up to now, there had been no woman being chosen the US president.

A

B

C

D

 

41. It’s a long time since we last went to the cinema.

 

A. We have been to the cinema for a long time.

B. We haven’t been to the cinema for a long time.

C. We don’t go to the cinema as we used to.

 

D. We wish we went to the cinema now.

42. The last time I saw Rose was three years ago.

 

A. I didn’t see Rose for three years.

 

B. I haven’t seen Rose three years ago.

C. I haven’t seen Rose since three years.

 

D. I haven’t seen Rose for three years.

 

43. I haven't visited the museum for three months.

 A. It is three months since I have visited the museum.

 B. I didn't visit the museum three months ago.

C. The last time I had visited the museum was three months ago.

 D. It is three months since I visited the museum.

 44. "John began playing the piano 10 years ago"

A.John played the piano 10 years ago.                            C. John has played the piano for 10 years.

B.John used to play the piano 10 years ago.                 D. John doesn't play the piano anymore

45. The last time I saw her was a week ago.                                                                         .

A.I haven't seen her for a week.                                         C. I haven't seen her since a week.

B.I have seen her for a week.                                              D. I have seen her since a week.

Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

 1. Last night we (watch) __________TV when the power (fail) __________.
 2. London (change) ___________ a lot since we first (come) __________ to live here.
 3. I (spend) __________ a lot of time travelling since I (get) __________this new job.
 4. She (have) __________a hard life, but she’s always smiling.
 5. He sometimes (come) __________ to see his parents.
 6. Last month I (be) _____________ in the hospital for ten days.
 7. What you (do) ____________________ when I (ring) ________________ you last night?
 8. I (not see) __________________ him since last Sunday.
 9. My mother (come) __________________ to stay with us next week.
 10. When he lived in Manchester, he (work) _________________ in a bank.
 11. Columbus (discover) ___________________ America more than 400 years ago.
 12. Listen! The birds (sing) ________________.
 13. You (receive) _______________ any letter from your parents yet?
 14. How long Bob and Mary (be) ___________________ married?
 15. She (ask) _________________ me to tellabout him several times.
 16. John (watch) __________________ TV at 8:00 last evening.
 17. He (do) ________________ his homework before he (go) _____________ to the cinema.
 18. Hurry up! The train (come) ____________________.
 19. We (not talk) _______________ to each other for a long time.
 20. He (feel) _________________ asleep while he (do) __________________ his homework.

 

PASSIVE VOICE      Change into passive voice.

Chuyển câu chủ động sang bị động

 1.  The teacher corrects our exercises at home.
 2. Alice gave me a wonderful present.
 3. They are building several new schools in our town.
 4. We have made great progress in industry, science and medicine.
 5. Sam killed a lion last week.
 6. You must hand in your report before the end of this month.
 7. I had just finished the job when the factory closed.
 8. No one has opened that box for the past hundred years.
 9. Are you going to mail these letters soon?
 10. He should have finished the report yesterday.
 11. Scientists began to carry out researches on SIDA two years ago.
 12. They say that he is the richest man in our town.
 13. I can assure you I will arrange everything in time.
 14. We are to pity rather than despise these homeless boys.
 15. We haven’t moved anything since they sent you away to cure you.

16.

Many U.S automobiles ..................

in Detroit, Michigan.

 

A. manufacture

B. have manufactured

C. are manufactured

D. are manufacturing

17.

When I came, an experiment ..................

in the lab.

 

 

A. was being holding

B. has been held

C. was being held

D. has held

18.

Last night a tornado swept through Rockvill. It .............

everything in its path.

A. destroyed

 

B. was destroyed

C. was being destroyed

D. had been destroyed

19.

This exercise may

.................. with a pencil.

 

 

A. be written

B. be to write  C. be writing   D. write

 

 

20.

This picture ....................

by Johnny when I came.

 

 

A. painted

 

B. was painted

C. was being painted

D. had been painted

21.

They speak much about this book.

 

 

A. This book is much spoken about.

B. This book is much spoken.

 

C. This book is much about spoken.

D. This book are much spoken about.

22.

My shirt ..................

 

by my sister on my last birthday.

 

A. gave

 

B. was given

C. had been given

D. was being given

23.

Hamlet was wrote by William Shakespeare.

 

 

 

A

B

C

D

 

 

24.

Daisy's ring is make of gold.

 

 

 

 

A

B  C

D

 

 

 

25.

This exercise may

.................. with a pencil.

 

 

A. be written

 

B. be to write

C. be writing

D. write

26.

The university ..................

by private funds as well as by tuition income.

 

A. is supported

B. supports

C. is supporting

D. has supported

 

27.

He broke my watch.

 

 

 

 

A. My watch were broken.

B. My watch be broken.

 

 

C. My watch is broken.

D. My watch was broken.

 

 

28.

You have to do your homework every day.

 

 

 

 

A. Your homework has been done every day.

B Your homework has to do by you every day.

 

C Your homework has to be done every day.

D Your homework have to be done every day.

29.

Lots of houses_____________ by the earthquake.

 

 

 

A. are destroying

B. destroyed

C. were destroying

D. were destroyed

30. The telephone ______________ by Alexander Graham Bell.

 

 

 

A. invented

B. is inventing

C. be invented

D. was invented

 

WISH CLAUSES

 1. I wish I (see) ____________ her off at the airport yesterday.
 2. Tom wishes he (have) _________ enough money to buy a new car now.
 3. Mary wishes she (become) _________ an astronaut someday.
 4. He wishes he (not/buy) ______________ that old car.
 5. I’m really sorry I didn’t invite her to the party.

I really wish …………………………………………………..

6. I’m sorry I can’t help you do your homework.

  I wish …………………………………………………..

 7. She doesn’t like to work with him.

She wishes …………………………………………….

1.

I don't understand this point of grammar. I wish I ______ it better.

 

 

A. understood

 

 

B. would understand

C. had understood

D. understands

2.

It never stops raining here. I wish it ______ raining.

 

 

 

A. stopped

 

 

B. would stop

 

C. had stopped

D. will stop

3.

I miss my friends. I wish my friends ______ here right now.

 

 

A. were

 

 

B. would be

 

C. had been

D. was

4.

I should never have said that. I wish I ______ that.

 

 

 

A. didn't say

 

 

B. wouldn't say

 

C. hadn't said

D. says

5.

I speak terrible English. I wish I ______ English well.

 

 

A. spoke

 

 

B. would speak

 

C. had spoken

D. speaks

6.

I cannot sleep. The dog next door is making too much noise. I wish it ______ quiet.

 

A kept

 

 

B. would keep

 

C. had kept

D. will keep

7. This train is very slow. The earlier train was much faster. I wish I ____ the earlier train.

 

A. caught

 

 

B. would catch

 

C. had caught

D. catches

8.

I didn't see the TV programme but everybody said it was excellent. I wish I ___ it.

 

A. saw

 

 

B. would see

 

C. had seen

D. seen

9.

I went out in the rain and now I have a bad cold. I wish I ______ out.

 

 

A. didn't go

 

 

B. wouldn't go

 

C. hadn't gone

D. went

10. This movie is terrible. I wish we ______ to see another one.

 

 

A. went

 

 

B. would go

 

C. had gone

D. go

11. I wish I ____ more careful with my money in the future

 

 

A. would be

 

 

B. should be

C. could be

D. had been

12. George now wishes he hasn’t broken his encouragement with Marian

 

 

A

 

 

B

C

 

D

 

13. I sometimes wish that I will have another car.

 

 

 

A

B

 

 

C

D

 

 

14. I wishes you had been at the meeting yesterday.

 

 

 

A

 

B

C

 

D

 

 

15. I wish I didn’t say that to him yesterday.

A           B     C                D

16. She wishes that we didn’t send her the candy yesterday because she’s on a diet.

A                    B                C                     D

 

CONDITIONAL SENTENCES

1.She doesn’t live in London because she doesn’t know anyone thereð

If ……………………………………………………………….

2. I don’t have a spare ticket. I can’t take you to the concert

 If I ………………………………………………………………...

3. The schoolchildren sowed some seeds, but they forgot to water them so they didn’t grow.

If the children ………………………………………………………..

4.    They don’t understand the problem. They won’t find a solution

If they …………………………………………………………….

5. Carol didn’t answer the phone because she was studying.

If Carol ……………………………………………………

6. Rita is exhausted today because she didn’t get any sleep last night.

 If Rita ………………………………………………………

7.He can’t park near his office; that’s why he doesn’t come by car

 If he ……………………………………………………..

8. The flats are not clearly numbered, so it is very difficult to find anyone.

 If the flats …..………………………………………………………..

9. I don’t know her e-mail address, so I can’t tell you

If I …………………………………………………………………….

10. She works in the evening. She has no time to play with her children

 If she ………………………………………………………………….

11. He doesn’t see the signal so he doesn’t stop his ca

  If he ………………………………………………………………….

12. Peter gets bad marks because he doesn’t prepare his lessons well

  If Peter ………………………………………………………………

13. Mary doesn’t have enough money. She can’t buy a new car.

- If Mary ………………………………………………………………

Chọn đáp án đúng

1. I would have visited you before if there _____ quite a lot of people in your house.

 

A. hadn't

 

B. hadn't been

C. wouldn't be

D. wasn't

2.

If you had caught the bus, you _____ late for work.

 

 

 

A. wouldn't have been

B. would have been

C. wouldn’t be

D. would be

3.

If I _____, I would express my feelings.

 

 

 

A. were asked

 

B. would ask

C. had been asked

D. asked

4.

If _____ as I told her, she would have succeeded.

 

 

 

A. she has done

 

B. she had done

C. she does

D. she did

5.

Will you be angry if I _____ your pocket dictionary?

 

 

 

A. stole

 

B. have stolen

C. were to steal

D. steal

6.

You made a mistake by telling her a lie. It _____ better if you _____ to her.

 

 

A. would have been / hadn't lied

B. would be / didn't lie

 

 

C. will be / don't lie

 

 

D. would be / hadn't lied

 

7.

John would be taking a great risk if he _____ his money in that business.

 

 

A. would invest

B. invested

C. had invested D. invests

 

8.

She wouldn't have given them all that money if we _____ her to.

 

 

A. wouldn’t advise

 

B. won't advise

C. hadn't advised

D. didn't advise

 

9. If the tree hadn't been so high, he _____ it up to take his kite down.

 

             

 

A. could have climbed

B. climb

C. is climbing

D. climbed

 

10.

If the wall weren't so high, he _____ it up to take his ball down.

 

 

A. climbed

B. could climb

C. is climbing

D. climb

 

11.

If I _____ her phone number, I _____ her last night

 

 

A. had known / could have phoned

B. knew / would have phoned

 

 

C. know / can phone

 

D. knew / could phone

 

 

12.

If he ______ the truth, the police wouldn’t arrest him.

 

 

A. tells

B. told

C. had told

D. would tell

13.

If you press that button what _____?

 

 

 

A. would happen

B. would have happened

 

 

C. will happen

D. happen

 

 

15.

I am very thin. I think, if I _____ smoking, I might get fat.

 

 

A. stop

B. had stopped

C. will stop

D. stopped

 

           

16. If I _____ that yesterday, I _____ them.

 A.had discovered / would inform

B.had discovered / would have informed

 C.had discovered / could inform

 D. discovered / can inform

17. If you _______ to the course regularly, they ________ a certificate last year.

A. go / gave

 

 

B. go / give

 

 

C. had gone / would have given

D. went / would give

 

18.

I think he is not at home. If he _____ in, he ______ the phone.

 

A. was / answered

 

B. were / would answer

 

C. were / would have answered

D.had been / would have answered

19.

If I ______ in London now, I could visit British Museum.

 

 

A. were

 

B. had been

C. have been

D. would be

20.

If you didn't wear shabby clothes, you _______ more good-looking.

 

A. will be

 

B. would be

C. would have been

D. can be

21.

If your hair _______grey now, what ______ you ________?

 

 

A. went / would / do

B. goes / would /do

 

 

C. had gone / would/do

D. had gone / would have / done

 

24.

If I ________ an Angel, I would try to make happy all the children.

 

A. am

B. have been

C. were

D. had been

 

25.

John would be taking a great risk if he _____ his money in that business.

 

             

Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

 1.  What (you / say) ___________ if I offered you a job?
 2. The children always (get) ___________ frightened if they watch horror films
 3. If it (not be) _____________ for you, I would be late
 4. I can’t help feeling sorry for the hungry children. If only there (be) __________ peace in the world
 5. Were I to become president, my first act (be) __________ to help the poor
 6. If he (listen) _____________ to his father’s advice, he would still be working here.
 7. If she hadn’t stayed up late last night, she (not / be) ____________ tired now.

 

REPORTED SPEECH

1. Julia said that she ________ there at noon.

 

 

A. is going to be

B. was going to be

C. will be

D. can be

2. They asked me when _________ .

 

 

A. did I arrive

B. will I arrive

C. I had arrived

D. I can arrive

3. The farmer said, “ I didn’t see her.”

 

 

---> The farmer said ____ her.

 

 

A. he had seen

B. I hadn’t seen

C. she didn’t see

D. he hadn’t seen

4.Mr Brown said, “I watched TV last night.”

--  -> Mr Brown said that he _______ TV the night before.

A. was watching

B. watched

 

C. had watched

D. has watched

5. The teacher said Columbus ________ America in 1492.

 

A. discovered

B. had discovered

C. was discovering

D. would discover

6. Mary said, “ I want to give up my job.”  -> Mary said that ...........................

 

A. she wants to give up her job.

C. she wanted to give up my job.

B. I wanted to give up her job.

D. she wanted to give up

 

7.Mary said ,”I have not seen Peter since last month .”

 A. Mary said she has not seen Peter since the previous month.

 B. Mary said she had not seen Peter since the previous month .

 C. Mary said she was not seen Peter since the previous month.

D. Mary said she doesn’t see Peter since the previous month

8. “ I want to go on holiday but I don’t know where to go.”

---> Tom said that _________________________________________

A.he wanted to go on holiday but he doesn’t know where to go.

B.he wants to go on holiday but he didn’t know where to go.

C.he wanted to go on holiday but he didn’t know where to go.

D. I wanted to go on holiday but I didn’t know where to go.

9. Mary said : “ What will you do this evening, John ?”

A.Mary asked John what would he do that evening.

B.Mary asked John what John did that evening.

C. Mary wanted to know what she and John would do that evening.

 D. Mary wanted to know what John would do that evening.

10. He said to them, “Don't tell me such a nonsense!”

A. He told them not to tell him such a nonsense.

B. He told them to tell him such a nonsense.

C. He told them not to tell them such a nonsense.

D. He told them to tell them such a nonsense

11. “I don't know what Fred is doing," said my sister.

A. My sister said that she didn't know what Fred was doing.

B. My sister said she doesn't know what Fred is doing.

C. My sister said that I don't know what Fred is doing.

D.My sister said that she hasn't known what Fred was doing

12 . “I’ve been playing tennis a lot lately," John said.

A.John said that I have been playing tennis a lot lately.

B.John said that he has been playing tennis a lot lately.

C.John said that he had been playing tennis a lot lately.

D. John said that she had been playing tennis a lot lately.

13. The mother asked her son _______.

A. where he has been        B. where he had been      C. where has he been       D. where had he been

Viết lại câu

1)  John said, “I want to attend a famous university.”

 John said

2)  “I’m looking for the book you gave me last week,” Mary said to Peter.

 Mary told Peter

3)  Alfred said to John, “I did not promise to send you a telegram.”

 Alfred

4)  "I will get myself a drink," she said.

She said

5)  "I cannot drive them home," he said.

 He said

6)  "Peter, do you prefer tea or coffee?" she said.

She

7)  "The film began at seven o'clock," he said.

He said

8)  The father said, “I was on a business trip the whole day yesterday.”

The father

9)  “My brother will get married next month,” James said.

 James

10) Henry said to his mother, “Come and spend a week with us.”

Henry told

11) He said to me, “Keep a seat for me in the lecture hall.”

He

12) Mike said to Henry, “Give me my book back, please.”

Mike

13) "Don't play on the grass, boys," she said.

 She

14) He said, "Don't go too far."

He

15) "Don't make so much noise," he said.

He

 

TAG QUESTIONS

 1. You’re going to school tomorrow, ____________?
 2. Daisy signed the petition, ___________________?
 3. There’s an exam tomorrow, _________________?
 4. He will be attending the university in September, ____________?
 5. She’s been studying English foe two years, ___________________?
 6. It doesn’t work, _______________?
 7. Let’s go fishing, ____________?
 8. Jill and Joe have been to Mexico, _______________?
 9. You will stay in touch, ____________?
 10. You didn’t know I was an artist, _________________?
 11. It is quite warm, ____________?

Chọn đáp án đúng

1.

We should call Rita, _______________?

 

 

A. should we

B. shouldn’t we

C. shall we

D. should not we

2.

Monkeys can’t sing, ______________?

 

 

A. can they

B. can it

C. can’t they

D. can’t it

3.

These books aren’t yours, ____________?

 

 

A. are these

B. aren’t these

C. are they

D. aren’t they

4.

That’s Bod’s, ____________?

 

 

A. is that

B. isn’t it

C. isn’t that

D. is it

5.

No one died in the accident, ______________?

 

A. did they

B. didn’t they

C. did he

D. didn’t he

6.

The air-hostess knows the time she has been here, ______________?

 

A. does she

B. isn’t it

C. doesn’t she

D. did she

7.

This is the second time she’s been here, ______________?

 

A. isn’t this

B. isn’t it

C. has she

D. hasn’t she

8.

They must do as they are told, ________________?

 

A. mustn’t they

B. must they

C. are they

D. aren’t they

         

 

9. He hardly has anything nowadays, _________________?

 

A. hasn’t she

B. has he

C. doesn’t he

D. does she

10. You’ve never been in Italy, _________________?

 

A. have you

B. haven’t you

C. been you

D. had you

 

TO-INFINITIVE / V-ING

 1. Students stopped (make) ___________ noise when the teacher came in.
 2. She couldn’t help (shed) __________ tears when she saw the film “Romeo and Juliet”.
 3. Would you mind (buy) ____________ me a newspaper?
 4. They postpone (build) ____________ an Elementary School for the lack of finance.
 5. Are his ideas worth (listen) ____________ to?
 6. My grandfather is used to (get) _____________ up early in the morning.
 7. They are looking forward to our (visit) _______________them.
 8. He used to fall asleep without (take) ___________ his shoes off.
 9. My watch keeps (stop) ___________.
 10. I remember (meet) ____________ you somewhere last month.

Chọn đáp án đúng 

1.  It takes me ten minutes _________to school every day.

 

A. walking

B. to walk

 

C. walk

D. walked

2.  We expect him ______________ tomorrow.

 

 

A. arrive

B. arriving

 

C. to arrive

D. will arrive

3. Would you mind not _________ the radio on until I’ve finished with this phone call?

A. turning

B. to turn

 

C. being turned

D. to be turned

4. Would you like __________to my birthday party?

 

 

A. coming

B. come

 

C. came

D. to come

5. I tried ___________the bus, but I missed it.

 

 

A. catch

B. catching

 

C. to catch

D. caught

6. Everyday I spend two hours _________ speaking English.

 

A. practise

B. to practise

C. practising

D. practised

7. Tommy admitted _________ the rock through the window.

 

A. throwing

B. being throwing

C. to throw

D. to be thrown

8. He suggested _________ a double railway tunnel.

 

 

A. to build

B. built

C. building

D. that building

9. The children stopped ___________ games when their mother came home.

A. playing

B. play

C. to play

D. played

10. I can’t go on __________ here any more. I want a different job.

 

A. working

B. to work

 

C. work

D. worked

11. My uncle has given up ___________ for 3 years.

 

 

A. to smoke

B. smoking

C. smoke

D. smoked

12. Remember _____________Lan a present because today is her birthday.

A. send

B. sending

 

C. to send

D. sent

13. We were allowed ___________ photographs in this room.

 

A. sell

B. to sell

 

C. selling

D. sold

14. It’s not good to avoid _________ the teacher’s questions in class.

 

A. answer

B. answering

 

C. answered

D. to answer

15. Does Dr Johnson mind ________ at home if his patients need his help?

A. to call

B. to be called

 

C. calling

D. being called

16. We hope that the students themselves will enjoy _______ part in the projects.

A. to take

B. taking

 

C. to be taken

D. being taken

17. Your house needs _________ .

 

 

 

 

 

A. redecorate

B. redecorating

C. redecorated

D. to redecorate

 

18. Please wait a minute. My boss is busy ________ something.

 

 

 

A. to write

 

B. write

C. wrote

D. writing

 

 

19. It is no good _________ sorry for yourself.

 

 

 

A. to feel

 

 

B. feeling

C. feel

D. felt

 

 

20. It took me a very long time recovering from the shock of her death.

 

 

A

 

 

B

C

D

 

 

21. Remember

taking off your shoes when you are in a Japanese house.

 

 

A

 

B

C

D

 

 

 

22. My parents permitted me going out at weekends.

 

 

 

A

 

B

C

D

 

 

 

23. Money is used to buying food and clothes.

 

 

 

A

 

B C

D

 

 

 

 

24. He often lets me to use his mobile phone.

 

 

 

A

B

C

 

 

 

 


PHRASAL VERBS

 

 

 

 

1.

Do you want to stop in this town, or shall we _______?

 

 

 

A. turn on

 

 

B. turn off

C. go on

D. look after

 

2.

Who will ________ the children while you go out to work?

 

 

 

A. look for

 

B. look up

C. look after

D. look at

 

3.

Please ________ the light, it’s getting dark here.

 

 

 

A. turn on

 

 

B. turn off

C. turn over

D. turn into

 

4.

The nurse has to _________

the patients at the midnight.

 

 

 

A. look after

 

B. look up

C. look at

C. look for

 

5.

There is an inflation. The prices __________.

 

 

 

 

A. are going on B. are going down

C. are going over

D. are going up

 

6.

Remember to _______ your shoes when you are in a Japanese house.

 

 

 

A. take care

 

B. take on

C. take over

D. take off

 

7.

You can __________ the new words in the dictionary.

 

 

 

A. look for

 

B. look after

C. look up

D. look at

 

8.

It’s cold outside. __________ your coat.

 

 

 

 

A. Put on

 

 

B. Put down

C. Put off

D. Put into

 

9.

15.If you want to be healthy, you should__________ your bad habits in your lifestyles.

 

 

A give up

 

 

B call off

C break down

D get over

 

10. “Please turn up

the radio, I can’t concentrate on my work”

 

 

 

A

B

C

D

 

 

                   

11. You can look __________ these new words in the dictionary if you don't know their meanings.

A. up B. after C. for D. out

12. We give each other presents …………. Christmas.

13. Don’t sit …………. the floor.

14. I’m going away …………. the end of January.

15. I’m not going out yet. I’m waiting ………….the rain to stop.

A. for

B. away

C. from

D. up

16. I look stupid with this haircut. Everyone will laugh ………….me.

A. in

B. at

C. into

D. away

17. Tom has gone to France ………….holiday.

 

A. on

B. over

C. for

D. down

18. Are you interested ………….art and architecture.

 

 

A. from

B. for

C. up

D. in

19.

Mary is very fond ………….animals. She has three cats and two dogs.

A. about

B. since

C. of

D. between

20.

He was proud ………….himself for not giving up.

 

A. of

B. during

C. after

D. under

21.

Are you excited ………….going on holiday next week?

 

A. into

B. about

C. above

D. over

22.

Thank you very much ........................ your presence.

 

A. after

B. about

C. with

D. for

         

 

RELATIVE CLAUSES

1) I couldn't remember the time ______ there was no internet.

A. what

B.  who

C. which

D. when

2)

The restaurant ______ we had our dinner was the most expensive in this city.

A.

where

B. which

C. when

D. that

3)

The top model about ______ I was telling you is on TV now.

A. who

B. which

C. that

D. whom

4)

Are you the student ______ mother called me yesterday?

A. whose

B. who

C. that

D. when

5)

Mary, _____ has only been in Japan for 3 months, speaks Japanese perfectly.

A. that

B. whom

C. which

D. who

6)

Who is your daughter? She is the child ______ has long, straight hair.

A. whose

B. who

C. which

D. when

7) I don't think my ex-girl friend will remember the day _____ we saw each other for the first time.

A. which

B. on which

C. at which

D. why

8) August is the month ______ I always give my birthday parties.

A. which

B. in which

C. what

D. why

9) The purse ______ she had lost last week was found yesterday.

A. which

B. what

 

C. whose

D. whom

10) The old lady ______ we were travelling told us her life story.

A. of whom

B. with whom

C. whose

D. whom

11) She says the exam, _________ she took yesterday, was full of hard questions.

A. which

B. of which

C. whom

D. of whose

12) I called my cousin, ______ is a mechanic, to fix my car, ______ was broken.

A. who/ which

 

 

 

B. that/ all of which

C. who/ all of which   D. who/ what

13) My only blue tie, _______ Richard wants to wear, is really an expensive one.

A. that

B. whose

C. which

D. whom

14) This is the village ______ my family and I lived for six years.

A. in which

B. that

 

C. on which

D. in where

15) She is a famous actress ______ everybody admires.

 

A. to whom

B. whom

C. to which

D. of whom

16) The food ______ I like best of all is pie alamode.

 

A. who

B. whose

C. whom

D. that

17) Justine, ______ parents live in Christchurch, has gone to Southampton.

A. whom

B. which

C. to whom

D. whose

18) The old building _____ was behind the local church fell down.

A. of which

B. which

C. whose

D. whom

19. That is the man who he told me the bad news.

 

A

 

B

 

C

D

 

             

20. I don’t know the reason on when Jonathan was sacked.

A                                       B               C                      D

21. The man whom helped you yesterday is a television reporter.

A B C D 22. What is the name of the girl whom has just come in?

A       B                                   C                  D

23. Do you know the reason when Englishmen travel on the left side of the streets

A                       B           C                                D

Viết lại câu

24. I’ll never forget the day. I met you on that day.

25. The town was small. I grew up there.

26. 1960 was the year. The revolution took place in that year.

27. I apologized to the woman. I spilled her coffee.

28. They’re the postcards. They arrived yesterday.

29. The children sang aloud all night. This kept their parents awake.

30. Maria is studying in New York City. The city is called the “ Big Apple”.

 

COMPARISONS

1. Mr. Brown receives a

............. salary than anyone else in the company.

A. big

B. more bigger

C. bigger

D. the bigger

2. My young brother grew very quickly and soon he was ...........

my mother.

A. more big than

B. so big than

C. as big as

D. too big than

3. He is not ……………………tall as his father.

 

 

A. the

B. as

C. than

D. more

4. John’s grades are ………………..than his sister’s.

 

A. higher

B. more high

C. high

D. the highest

5. Deana is the …………………… of the three sisters.

 

A. most short

B. shorter

C. shortest

D. more short

6. She speaks English as ………………. as her friend does.

 

A. good

B. well

C. better

D. the best

7. Of the three shirts, this one is the ………………… .

 

A. prettier

B. most prettiest

C. prettiest

D. most pretty

8. The baby’s illness is ………………… than we thought at first.

A. bad

B. worst

C. worse

D. badly

9. Today is the ………………… day of the month.

 

A. hot

B. hotter

C. hottest

D. hottest than

10 He works more ………………….. than I.

 

 

A. slow

B. slowly

C. slowest

D. most slowly

11. My book is as …………………. as yours.

 

 

A. good

B. well

C. better

D. the best

12. I love you ………………….. than I can say.

 

 

A. much

B. many

C. more

D. the most

13. It’s ……………… to go by bus than by car.

 

 

A. cheaper

B. cheapest

C. more cheap

D. more cheaper

14. That house is ……………… one on the street.

 

 

A. oldest

B. the oldest

C. old

D. older

15.

I can't cook as well as my mother does.

 

 

A. My mother can cook better than I can.

 

B. My mother can't cook better than I can.

C. My mother can cook well than I can.

 

D. I can cook better than my mother can.

16.

My interview lasted longer than yours.

 

 

         

A. Your interview wasn’t as short as mine.

B. Your interview was shorter than mine.

C. Your interview was as long as mine.

D. Your interview was longer than mine.

 

BÀI TẬP TỔNG HỢP

Give the correct prepositions:

 1. I shall meet you………….the corner …………..……..the street.
 2. I always come ……………..…..school ……………….…foot
 3. It never snows here…………………..……..Christmas.
 4. The country looks beautiful………………….……spring.
 5. I can see you……………….……Monday.
 6. I live…………….…… the country, but she lives……………..…..the seaside.
 7. Have you any money……….….……..you?
 8. I don’t like get up ………………..the morning.
 9. He had learned the whole poem………………..heart.
 10. He always comes ………….………bus.
 11. This book is……………..……Dickens.
 12. Is Miss Smith…………….…..home?
 13. I have breakfast …………….…….7.30 every morning.
 14. Can you translate that………………………German?
 15. My birthday is ………………..….May 5th
 16. My birthday is ……………………..the 5th.
 17. They come ……………………..the room
 18. I like swimming ……………..……the summer
 19. We get a lot of rain………………..……..November.
 20. He never comes ……………….……time for the class.

 

Complete the sentences with because / as / since / if / when / or / so.

1.

We decided to go out to eat

------------we have no food at home.

2.

He has a very important job

-----------------he ia particularly well- paid .

3.

Can I borrow that book -----------

you’ ve finished it?

4.

No one was watching TV -----------------

I switched the television off.

5.--------------she changed a lot . We didn’t recognize her.

6.-------------you are ready , we can start now.

7.

I am going away for a few days . I’ll phone you --------------

I get back.

8.

You should inform the police --------------

your bicycle is stolen.

9.

Mathew went to bed -------------

it was too late to go out.

 

10.

-------------you drive without driving license , you’re breaking the law.

Fill the spaces in the following sentences by using for and since.

1.

We’ve been fishing -----------

two hours .

 

 

2.

I’ve been working in this office ---------------

1970.

 

3.

They’ve been living in France -------------

a month.

 

4.

He has been in prison -----------

a year.

 

 

5.

I’ve known that -------------

a long time .

 

 

6.  That man has been standing there -----------

six o’clock.

 

 

7.

She has driven the same car ------------

1975.

8.

Things have changed -------------

I was a child .

9.

The cattle has been boiling -----------

a quarter of an hour .

10.

The central heating has been on

-----------Octocber.

Fill : at , in ,between ,or    if necessary.

 1.  I have to get up ……………………….half past 6 ………………………Monday and Wednesdays.
 2. They usually stay with her family ………………………………Vietnamese New Year.
 3. I went swimming ………………………………the weekends.
 4. They decided to go to the to cinema………………………………Saturday.
 5. I went to bed early ………………………………………last night.
 6. The new college term starts …………………………………………September.
 7. She met her boy friend ………………………………………7 o’clock………………………………………the morning.

8.

When is your birthday? It’s -------------------------

26 March 1993.

9.

They went for a walk in the park --------------------------------

yesterday evening.

10.

Hanoi gets very cold ………………………………………the winter.

11.

Tomorrow morning , there will be a meting -------------------------------

7a.m and 11a.m.


Give the correct form of the word in brackets:

 

1. Na is the most ………………………… in her class. (beauty)

 

2.

She was really ..............................................

by the beauty of the city. (impress)

 

3.

Hanoi people are very ....................................................

 

(friend)

 

4.

Their .......................................

made me happy.

(friend)

 

5.

Many .....................................

come to Ho Chi Minh’s Mausoleum every day.  (visit)

 

6.

We enjoyed the ..........................................

atmosphere in Hue.  (peace)

 

7.

Ho Chi Minh City is not .........................................

 

from Kuala Lumpur. (difference)

 

8.

The ........................................

language in Malaysia is Bahasa Malaysia.  (nation)

 

9.

In Malaysia, ......................................... is free.

(educate)

 

10. What is the main language of

............................................... at that school ?  (instruct)

 

11.

English is the .........................................

language in Singapore.

(office)

 

12.

Like Vietnam, Malaysia has ........................................

climate.

(tropic)

 

13.

The little girl is dancing .......................................................

(beauty)

 

14.

English people get used to ...............................................

(drive)

 

 

                     

I5. Watch the news everyday because it's very ………………..……..(inform )

16. Many Vietnamese women continue to wear the unique and………………….…dress. (fashion)

*SO / BECAUSE

1-She got up late. She didn’t go to school on time (because)

? …………………………………………………………….

2-He is tired. He has worked hard overnight (so)

? …………………………………………………………….

3-We decide to stay at home .The weather is bad. (because)

? …………………………………………………………….

4-My child has eaten a lot of candies. She has a toothache (so)

? …………………………………………………………….

5-Mr.Pike has an accident. He drives very carelessly (because)

? …………………………………………………………….

 

*OTHERS

6-Let’s have a picnic.

? What do you think about…………………………………….……………….…….?

7-What do you think about traveling to Dalat?

? I think we should………………………………..................................…….………

8-He likes to go for a walk.

? He enjoys………………………………………………………..…………....……

9-I love to watch TV.

? I am interested in……………………………………………………………………

10-We started playing volleyball 2 months ago.

? We have……………………………………………................................……...…..

1.    It’s 2 years since I saw him.

I haven’t ............................................................................................................................

2.    Hung is busy.

Hung wishes   ...................................................................................................................

3.    Her daughter cannot speak English.

She wishes .......................................................................................................................

4.    The weather is too cold, so we can’t go swimming.

If .....................................................................................................................................

5.    I can’t buy the house because it is too expensive.

If .....................................................................................................................................

6.    Mary asked, “Tom, who will open the box for me?”

Mary ...............................................................................................................................

7.    The teacher asked him, “Do you think before you answer?”

The teacher .....................................................................................................................

8.    He said to me, “ Shut the door”

He ....................................................................................................................................

9.    The guide said to us, “Don’t touch this picture.”

The guide ..........................................................................................................................

10. She sings beautifully.

She is ..............................................................................................................................

11. We run fast.

We are .............................................................................................................................

12. He is a good dancer.

He ...................................................................................................................................

13. She is a slow work.

She ...................................................................................................................................

14. Mary will come. Peter will be happy.

If Mary ............................................................................................................................

15. The teacher will correct it. We will understand it.

If .....................................................................................................................................

16. Ronaldo wins the gold ball of FIFA.

The gold ball .................................................................................................................

17. Mr. Hung keeps a large collection of medals.

A large ...........................................................................................................................

18. The principle bought many teaching aids for our school.

Many teaching aids ........................................................................................................

19. Minh Quang caught the ball easily.

The ball ..........................................................................................................................

20. They have just held an English workshop.

An English workshop ...................................................................................................

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021