Tổng hợp quy tắc phát âm của các ký tự tiếng Anh

Cập nhật lúc: 11:51 30-09-2016 Mục tin: NGỮ ÂM (PRONUNCIATION)


Tổng hợp các quy tắc phát âm của các ký tự chữ cái trong tiếng Anh khái quát những vẹo và cách thức giúp học sinh dễ nhớ, dễ hiểu hơn và áp dụng vào học tập và cuộc sống hiệu quả hơn.

TỔNG HỢP QUY TẮC PHÁT ÂM CỦA CÁC KÝ TỰ TRONG TIẾNG ANH

 

A. NHỮNG QUI TẮC CƠ BẢN VỀ CÁCH PHÁT ÂM.

     Để phát âm tiếng Anh tương đối chuẩn, các nhà chuyên môn đã nghĩ ra một hệ thống ký hiệu phiên âm, để người đọc dựa vào đó mà đọc cho dễ. Phiên âm quốc tế được hiệp hội Phiên âm Quốc Tế đặt ra gọi tắt là I. P. A. đã được Bộ Giáo Dục Việt Nam dùng một cách chính thức trong các sách giáo khoa.

 

B. BỘ KÝ HIỆU PHIÊN ÂM QUỐC TẾ.

I. NGUYÊN ÂM (VOWELS)

[i]  âm có trong từ           sit,hit

[i:] âm có trong từ           seat, leave

[e] âm có trong từ           bed, get

[æ]  âm có trong từ         map, have, bank, back

[a:] âm có trong từ          far, car, star

[ɔ]  âm có trong từ           not, hot

[ɔ:]  âm có trong từ          floor, four

[ʊ]  âm có trong từ          put

[ʊ:]  âm có trong từ         blue

[ʌ]  âm có trong từ          but, cup

[/∂/]  âm có trong từ       again, obey

[ɜ:/ ∂:]  âm có trong từ   fur

Ghi chú: Dấu [:] là ký hiệu cho ta biết từ phải đọc kéo dài.

                  Dấu [:] đặt sau nguyên âm nào thì nguyên âm đó phảI đọc kéo dài.

II. NGUYÊN ÂM ĐÔI (DIPH THONGS)

[ei ]  âm có trong từ    : lake, play, place.

[ai ] âm có trong từ     : five, hi, high

[ɔi] âm có trong từ      : boy

[aʊ ] âm có trong từ : now, how

[∂ʊ ] âm có trong từ : nose, so

[i∂] âm có trong từ      : near, hear

[e∂] âm có trong từ     : hair, pair

[u∂] âm có trong từ     : sure, poor

III. NGUYÊN ÂM BA (TRIPTHONGS)

[ai∂] âm  có trong từ   : fire, hire

[au∂] âm có trong từ   : flour, sour

[ei∂] âm có trong từ  : player.

IV. PHỤ ÂM(CONSONANTS).

[ŋ]: âm có trong từ      : long, song

[ð]: âm có trong từ      : this, that, then

[q]: âm có trong từ      : thanks, think

[∫]: âm có trong từ       : should, sure

[t∫]: âm có trong từ      : change, chin

[d∂]: âm có trong từ    : just

[r]: âm có trong từ       : red, read

[l]: âm có trong từ       : well, leader

[h]: âm có trong từ      : hat, hot

[t]: âm có trong từ       : tea, take

[k]: âm có trong từ      : cat, car.

[∂]: âm có trong từ      : usual.

[z]: âm có trong từ      : zero

[g]: âm có trong từ      : game, get

[ju:]: âm có trong từ    : tube,huge.

[s ]: âm có trong từ        : sorry, sing

Chú ý: Những ký hiệu [w] và [ju:] không còn coi là phụ âm nữa mà coi là bán nguyên âm.

             Có 2 cách viết âm u: [u] hoặc [ʊ]

V. CÁCH PHÁT ÂM CỦA MỘT SỐ NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM.

1. Nguyên âm “A”

1.1: A đọc là [æ]

* Trong những từ 1 âm tiết, tận cùng là 1 hay nhiều phụ âm.

Examples:        Lad                 [læd]                :con trai

                         Dam               [dæm]              : đập nước

                         Fan                 [fæn]               : cái quạt.

                         Map                [mæp]              : bản đồ

                         Have               [hæv]               : có

* Trong âm tiết mang trọng âm của từ nhiều âm tiết và đứng trước 2 PÂ.

Examples:        Candle             [`kændl]          : nến

                        Captain            [`kæpt∂n]        : đại uý, thuyền trưởng

                        Calculate         [`kækjuleit]      : tính, tính toán

                        Unhappy         [ʌn`hæpi]         : bất hạnh, không vui.

1.2: A đọc là [ei]                    

* Trong từ  một âm tiết có tận cùng là: A+ PÂ+ E

Examples:        Bate                 [beit]                : giảm bớt, hạ bớt

                        Cane                [kein]               : cây gậy

                        Late                 [leit]                 :muộn

                        Fate                 [feit]                : số phận

                        Lake                [leik]                : hồ

                        Safe                 [seif]                :an toàn

                        Tape                [teip]                : băng

                        Gate                [geit]                : cổng

                        Date                [deit]               : ngày tháng

* Trong tận cùng ATE của động từ

Examples:        To intimate      [`intimeit]        : cho hay, thông đạt

                        To deliberate   [`dilibreit]        :suy tính kỹ càng

* Trong âm tiết trước tận cùng  -ION-IAN

Examples:        Nation             [‘nei∫∂n]           : quốc gia

                        Translation      [træns`lei∫∂n]   : bài dịch

                        Preparation      [prep∂`rei∫∂n]  : sự chuẩn bị

                        Asian               [`ei∫∂n] : Người châu á

                        Canadian         [k∂`neidj∂n]    : NgườiCanada

* Ngoại lệ:       Companion      [k∂m`pænj∂n]  : bạn đồng hành

                      Italian                [i`tælj∂n]         : Người Italia

                      Librarian            [lai`bre∂ri∂n]   : thủ thư

                      Vegetarian         [ved∂i`te∂ri∂n] : Người ăn chay

1.3: A đoc là [ɔ:]

* Trong từ một âm tiết  tận cùng là “LL

 Examples:       All                   [ɔ:ll]                 : tất cả

                        Call                  [kɔ:ll]               : goi điện

                        Tall                  [tɔ:ll]               : cao lớn

                        Small               [smɔ:ll]            : nhỏ nhắn

1.4: A  đọc là [ɔ]

* Trong những âm tiết có trọng âm của một từ , hoặc từ một âm tiết bắt đầu bằng W.

Examples:        Was                 [wɔz]               : quá khứ của to be

                        Want               [wɔnt]             : muốn

                        Wash               [wɔ∫]                : tắm rửa, giặt giũ

                        Watch              [wɔt∫]              : xem,đồng hồ đeo tay

* Ngoại lệ:       way                 [wei]                : con đường

                        Waste              [weist]             : lãng phí

                        Wax                 [wæks]                        : sáp ong

 

1.5: A đọc là [a:]

* Trong những từ 1 âm tiết tận cùng bằng R hoặc R+ PÂ hoặc trong âm tiết của từ khi A đúng trước R+ PÂ

Examples:        Bar                  [ba:]                 : chấn song, quán

                        Far                   [fa:]                 : xa xôi

                        Star                  [sta:]                : ngôi sao

                        Barn                [ba:n]               :vựa thóc

                        Harm               [ha:m]              : tổn hại

                        Charm             [t∫a:m]             : vẻ duyên dáng, quyến dũ

                        Departure        [di`pa:t∫∂]        : sự khởi hành

                        Half                 [ha:f]               : một nửa

* Ngoại lệ:       scarce              [ske∂]              : sự khan hiếm

1.6: A đọc là [e]

* Trong một số từ có tận cùng là ARE

Examples:    Bare                    [be∂]                : trơ trụi

                     Care                    [ke∂]                : sự cẩn then

                     Dare                   [de∂]                : dám, thách đố

                     Fare                    [fe∂]                : tiền vé

                     Warre                 [we∂]               :hàng hoá

                     Prepare               [pri`pe∂]          : chuẩn bị

* Ngoại lệ:       are                   [a:]

1.7:A đọc là [i]

* Trong tận cùng - ATE của tính từ

Examples:        Itimate [`intimit]          : mật thiết

                        Animate          [`ænimit]         : linh hoạt, sống động

                        Delicate           [`delikit]          : tế nhị, mỏng mảnh

* Trong tận cùng - AGE của danh từ 2 âm tiết.

Examples:        Village             [`vilid∂]           : làng quê

                        Cottage           [`kɔtid∂]          : nhà tranh

                        Shortage          [`∫ɔ:tid∂]          : tình trạng thiếu hụt

                        Damage           [`dæmid∂]       : sự thiệt hại

                        Courage           [`kʌrid∂]          : lòng can đảm

                        Luggage          [`lʌgid∂]          : hành lý

                        Message          [`mesid∂]         : thông điệp

1.8: A đọc là []

* Trong những âm tiết không có trọng âm.

Examples:        Aain                [∂`gein]            : lại, lần nữa

                        Balance           [`bæl∂ns]         :sự thăng bằng

                        Explanation     [ekspl∂`nei∫∂n]: sự giảI thích

                        Capacity          [k∂`pæs∂ti]      : năng lực

                        National          [`næ∫∂n∂l]        : mang tính quốc gia   

2.  Cách đọc nguyên âm “E

2.1: E đọc là [e]

* Trong những từ 1 âm tiết tận cùng bằng 1 hay nhiều PÂ(trừ R).Hoặc trong âm tiết có trọng âm của 1 từ

Examples:        Bed                 [bed]                : giường

                        Get                  [get]                 : lấy, tóm

                        Met                  [met]                : gặp gỡ

                        Them               [ðem]               : họ

                        Debt                [det]                : món nợ

                        Send                [send]              : gửi

                        Member           [`memb∂]         :thành viên

                        November       [no`vemb∂]      : tháng 11

* Ngoaị lệ:       Her                 [h∂:]                 : của cô ấy

                        Term                [t∂:m]              : học kỳ

2.2: E đọc là [i:]

* Khi đứng liền trước tận cùng PÂ+ E và trong những từ be, she, he, me

Examples:        Cede                [si:d]                : nhượng bộ

                        Scene               [si:n]                : phong cảnh

                        Complete         [k∂mpli:t]        : hoàn toàn, hoàn thành

                        Benzene          [ben`zi:n]         : chất benzen

                        Vietnamese     [vjetn∂`mi:z]

                        She                  [∫i:]

2.3: E đọc là [i]

* Trong những tiền tố BE, DE, RE

Examples:        Begin               [bi`gin]            :  bắt đầu

                        Become           [bi`kʌm]          : trở thành

                        Decide             [di`said]           : quyết định

                        Return             [ri`t∂:n]            : trở về

                        Remind           [ri`maid]          : gợi nhớ

                        Reorganize      [ri`ɔ:g∂naiz]     : tổ chức lại

2.3: E đọc là []

Examples:        Silent               [`sail∂nt]          : yên lặng

                        Open               [`oup∂n]          : mở

                        Chicken           [t∫ik∂n]            : thịt gà

                        Generous         [`d∂en∂r∂s]      : hào hiệp

                        Sentence          [`sent∂ns]        : câu, kết án

3.  Cách đọc “AI”

3.1: AI đọc là [ei]

* Khi AI đứng trước 1 PÂ trừ R

Examples:        Mail                 [meil]               : thư từ

                        Sail                  [seil]                : bơi thuyền

                        Wait                [weit]               : chờ đợi

                        Said                 [seid]               : quá khứ của say

                        Afraid             [∂`freid]           : e sợ

                        Nail                 [neil]                : móng

3.2: AI đọc là [e]:

* Khi đứng trước R

Examples:        Air                   [e∂]                  : không khí

                        Fair                  [fe∂]                : bình đẳng

                        Hair                 [he∂]                : tóc

                        Pair                  [pe∂]                : cặp đôi

                        Chair               [t∫e∂]                : ghế tựa

4.  Cách đọc “AU”

4.1: AU đọc là [ɔ:]

* Trong hầu hết các từ chứa AU

Examples:        Fault                [fɔ:lt]               : lỗi lầm, điều sai lầm

                        Launch                        [lɔ:nt∫]            : hạ thuỷ

                        Audience         [`ɔ:di∂ns]         : khán giả

                        Daughter         [`dɔ:t∂]            : con gái          

4.2: AU đọc là [a:]

* Trong một số từ mà ta phải ghi nhớ

Examples:        Aunt                [a:nt]               : cô, dì thím mợ

                        Laugh              [la:f]                : cười

5.  Cách đọc “AW”  

* Tất cả các từ chứa AW  thường đọc là [ɔ:]

Examples:                     law                 [lɔ:]                  : luật pháp

                                    Draw               [drɔ:]               : kéo, lôi, vẽ

                                    Crawl              [krɔ:l]              : bò, bò lê

                                    Dawn              [dɔ:n]              : bình minh

6.  Cách đọc “AY”   

* AY thường được đọc là [ei] trong hầu hết các từ chứa AY

Examples:                   Clay                  [klei]                : đất sét

                                    Day                 [dei]                 : ngày

                                    Play                 [plei]                : chơi, vở kịch

                                    Tray                 [trei]                : khay

                                    Stay                 [stei]                : ở lại

                                    Pay                  [pei]                 : trả

* Ngoại lệ cần ghi nhớ:

                                   Quay                [ki:]                  : bến cảng

                                   Mayor               [me∂]               : thị trưởng

                                   Papaya              [p∂`pai∂]          : đu đủ

7.  Cách đọc “EA”

            7.1:  EA đọc là [e]

* Trong các từ như : Head                  [hed]                : đầu, đầu não

                                  Bread                [bred]              : bánh mì

                                  Breath               [breq]               : hơi thở

                                  Breakfast           [`brekf∂st]       : bữa ăn sáng

                                  Steady              [`stedi]             : vững chắc, đều đều

                                  Jealous               [`d∂el∂s]          : ghen tuông

                                  Measure             [`meʒ∂]            : đo lường

                                 Leather               [`leðə]             :da thuộc

                                 Pleasure              [`pleʒə]           : niềm vui, niềm vinh hạnh

7.2:  EA đọc là [i:]

* Trong các từ như: East                     [i:st]     : phương đông

                                Easy                    [i:zi]     : dễ dàng

                                Heat                    [hi:t]    : sức nóng

                                Beam                   [bi:m]   : tia sáng

                                Dream                 [dri:m] : giấc mơ

                                Breathe                [bri:ð]  : thở, thổi nhẹ

                               Creature               [`kri:t∫ə]: tạo vật, người

7.3:  EA đọc là [ə:]

* Trong các từ như:       Learn                  [lə:n]               : học

                                Earth                   [ə:q]                : trái đất

                                Heard                  [hə:d]              : quá khứ của hear

                                Earn                     [ə:n]                : kiếm sống

                                Pearl                    [pə:l]               : viên ngọc

7.4:  EA đọc là [eə]

* Trong các từ như:        Bear                    [beə]                : con gấu

                                Pear                     [peə]                : quả lê

                               Tear                      [teə]                : xé rách

                               Wear                     [weə]               : mặc

                               Swear                   [sweə]             : thề

7.5:  EA đọc là [iə]

* Trong các từ như:        Tear                    [tiə]                 : nước mắt

                                 Clear                   [kliə]               : rõ ràng

                                 Beard                 [biə:d]             :râu

7.6:  EA đọc là [ei]

* Trong các từ như:        Great                  [greit]              : vĩ đại, to lớn

                                  Break                 [breik]              : làm vỡ

                                  Steak                 [steik]              : lát mỏng

8.  Cách đọc “EE”

8.1:  EE đọc là [i:]

* Trong các từ  như:          Gee                  [si:]                  : trông, they

                                    Free                 [fri:]                 : tự do

                                    Heel                 [hi:l]                 : gót

                                    Cheese             [t∫i:z]                : phó mát

                                    Agree              [ə`gri:]             : đồng ý

                                    Guarantee        [gærən`ti:]       : đảm bảo, cam đoan

8.2:  EE đọc là [iə]

* Khi EE đứng trước tận cùng R của 1 từ.

Examples:        Beer                 [biə]                : bia rượu

                        Cheer               [t∫iə]                : sự vui vẻ

                        Deer                [diə]                : con nai

                        Career              [kə`riə]            : nghề nghiệp

                        Engineer          [endʒi`niə]      : kỹ sư

9.  Cách đọc “EI”

9.1:  EI đọc là [i:]

* Trong các từ như:

Ceiling           [`si:lih]              : trần nhà

Deceive         [disi:v]               : lừa đảo

Receipt          [ri`si:t]               : giấy biên lai

            9.2:  EI đọc là [ei]

* Trong các từ như:

Eight               [eit]                  : số 8

Weight            [weit]               : trọng lượng

Freight             [freit]               : hàng hoá trên tàu

Neighbour       [`neibə]           : hàng xóm                 

* Trong các từ như:

Other               [`aiðə]             : cáI này hay cáI kia(Br E)

Height             [hait]                : chiều cao

9.3:  EI đọc là [eə]

* Trong các từ như::   

Heir                 [eə]                  : người thừa kế

Their                [ðeə]                : của họ

9.4:  EI đọc là [e]

* Trong các từ như::   

Leisure             [`leʒə]             : sự nhàn rỗi

Heifer              [`hefə]             : bò nái tơ

10.  Cách đọc “EX”

10.1: EX đọc là “eks”

* Khi EX  là âm tiết mang trọng âm:

Examples:                    exercise           [`eksəsaiz]       : bài tập

                                    Excellent         [`eksələnt]      : tuyệt hảo, cực hạng

                                    Expert             [`ekspə:t]         : chuyên gia

10.2: EX đọc là “iks”

* Khi EX  là âm tiết  không mang trọng âm, đứng trước 1 PÂ:

Examples:                    Explain            [iks`plein]        : giảI thích

                                    Experience      [iks`piəriəns]   : kinh nghiệm

                                    Experiment      [iks`perimənt]: thí nghiệm

                                    Expensive        [iks`pensiv]      : đắt đỏ

10.3:  EX đọc là “igz”

* Khi EX  là âm tiết  không mang trọng âm, đứng trước 1 nguyên âm hoặc âm H câm

Examples:                    Examine          [ig`zæmin]       : sát hạch, kiểm tra

                                    Existence         [ig`zistəns]      : sự hiện hữu

                                    Exhibit            [ig`zibit]          : trưng bày, triển lãm

                                    Exhausted       [ig`zɔ:stid]       : kiệt sức, cạn hết.

11.  Cách đọc “EY”

11.1: EY đọc là “ei” 

* Trong các từ như:

They                [ðei]                 : họ

Prey                 [prei]                :cầu nguyện

Grey                [grei]                : xám

Obey               [¶`bei]              : vâng lời

11.2:  EY đọc là “i:”

* Trong các từ như:

Money             [`mLni:]           : tiền

Storey              [`stɔri:]            : tầng, lầu

Key                 [ki:]                  : chìa khoá

12.  Cách đọc nguyên âm “i”

12.1: i đọc là [ai]

* Trong những từ 1 âm tiết tận cùng bằng i + PÂ

Examples:                    bite                  [bait]                : cắn

                                    Site                  [sait]                : nền móng địa điểm

                                    Kite                 [kait]                : diều

                                    Tide                 [taid]               : thuỷ triều

                                    Like                 [laik]                : ưa thích, giống như

                                    Mine                [main]              : cáI của tôi

                                    Twice              [twais]             : gấpđôi

* Ngoại lệ:                  To live              [liv]                  : sống

                                    To give            [giv]                 : cho, tặng

12.2: i đọc là [i]

* Trong những từ 1 âm tiết tận cùng bằng i + PÂ + E

Examples:                    Bit                   [bit]                 : miếng nhỏ, một mẩu

                                    Sit                    [sit]                  : ngồi

                                    Him                 [him]                : anh ấy(tân ngữ của He)

                                    Twin                [twin]              : sinh đôi

12.3:  i đọc là [i:]

* Trong những từ có nguồn gốc Pháp văn

Machine          [mə`∫i:n]          : máy móc

Routine           [ru`ti:n]            : công việc hàng ngày

Magazine         [mægə`zi:n]     : tạp chí

13.  Cách đọc nguyên âm “IE”

13.1: IE đọc là [i:]

* Khi nó là nguyên âm ở giữa 1 từ:

Examples:       

Grief                [gri:f]               : nỗi buồn

Chief               [t∫i:f]                : sếp, người đứng đầu

Believe            [bi`li:v]            : tin tưởng

Relief              [ri`li:f]              : sự cứu trợ

13.2: IE đọc là [ai]    

* Khi nó là nguyên âm cuối của từ 1 âm tiết

Examples:                    Die                  [dai]                 : chết

                                    Lie                   [lai]                  : nói dối

                                    Tie                   [tai]                  : thắt nơ, buộc

14.  Cách đọc nguyên âm “o”

14.1: O đọc là [əʊ]

* Khi nó đứng cuối một từ:

Examples:                    no                    [nəʊ]              : không

                                    Go                   [gəʊ]              : đi

                                    So                    [səʊ]               : vì vậy

                                    Potato              [pə`teitəʊ]      : khoai tây

                                    Tomato            [tə`mə:təʊ]    : cà chua

                                    Mosquito         [məs`ki:təʊ]   : muỗi

* Ngoại lệ:                   To do               [du:]                : làm

* Khi nó đứng trong từ 1 âm tiết tận cùng bằng 2 PÂ hay PÂ+ E và trong âm tiết có trọng âm của từ nhiều âm tiết

Examples:                    comb               [kəʊm]           : lược

                                    Cold                [kəʊld]           : lạnh

                                    Code               [kəʊd]                        : hệ thống mật mã

                                    Mode               [məʊd]           : kiểu cách

                                    Sofa                 [`səʊfə]          : ghế bành

                                    Lotus               [`ləʊtəs]         : sen

                                    Soldier             [`səʊdʒə]       : người lính

                                    Moment           [`məʊmənt]    : một chốc, một lúc

* Ngoại lệ:                       long                 [lɔh]                :dài

                                    Strong             [strɔh]              : khoẻ

                                    Soft                 [sɔft]               : mềm

                                    Bomb              [bɔm]              : bom

                                    Fond                [fɔnd]              : thích

14.2: O đọc là [ɔ]

* Khi nó đứng trong từ 1 âm tiết tận cùng bằng 1 PÂ và trong âm tiết có trọng âm của  một số từ nhiều âm tiết

Examples:                    Dot                  [dɔt]                :dấu chấm.

                                    Nod                 [nɔd]               : gật đầu

                                    Logic               [`lɔdʒik]          : lô gích

                                    Doctor             [`dɔktə]           : bác sỹ

                                    Coffee             [`kɔfi]              : cà phê

                                    Document       [`dɔkjumənt]   : tài liệu

                                    Voluntary        [`vɔləntəri]     : tình nguyện

                                    Opposite          [`ɔpəzit]          : trái ngược

14.3: O đọc là [ɔ:]

* Khi nó đứng trước R+ PÂ

Examples:                    born                 [bɔ::n]              : sinh ra

                                    North               [nɔ::qố]                        : phương Bắc

                                    Sort                 [sɔ::t]               : thứ, loại

                                    Pork                 [pɔ::k]              : thịt lợn

                                    Morning          [`mɔ::nih]        : buổi sáng

                                    Portable           [`pɔ: təbl]        : có thể mang đi được

14.4: O đọc là [L]

* Khi nó đứng trong từ 1 âm tiết và trong âm tiết có trọng âm của  một số từ nhiều âm tiết

Examples:                    come                [kLm]              : đến

                                    Some               [sLm]              : một vài

                                    Done               [dLn]               : quá khứ của do

                                    Love                [lLv]                : tình yêu

                                    Among            [ə`mLh]          : trong số

                                    Mother            [`m Lðə]         :mẹ

                                    Brother            [`brLðə]          : anh,em trai

                                    Nothing           [`nLqih]          : không có gì

14.5: O đọc là [ʊ:] / [u:]

* Trong những từ sau đây:

Do                   [du:]                : làm

Move               [mu:]                : di chuyển

Lose                [lu:z]                : mất mát

Prove               [pru:v]             : chứng minh

            14.6: O đọc là [ə]

* Trong những âm tiết không có trọng âm của những từ nhiều âm tiết:

Examples:                    atom                [`ætəm]           : nguyên tử

                                    Compare          [kəm`peə]       : so sánh

                                    Continue         [kə`tinju]         : tiếp tục

15.  Cách đọc “OA”

15.1: OA đọc là [oʊ]( [ou])

* Trong những từ một âm tiết tận cùng bằng 1 hay 2 phụ âm

Examples:                    coal                  [koul]               : than đá

                                    Coat                [kout]              : áo khoác

                                    Goat                [gout]              : dê

                                    Loan                [loun]               : tiền cho vay

                                    Toast               [toust]              : bánh mỳ nướng

15.2: OA đọc là: [ɔ: ]

* Khi đứng trước R

Examples:                    roar                  [rɔ:]                 :gầm; rống

                                    Board              [bɔ:d]              : bảng

16.  Cách đọc “OO- OU- OW ”

16.1: OO đọc là:

* Trong những từ sau đây đọc là [u] :

Book               [buk]                : quyển sách

Good               [gud]               : tốt

Look                [luk]                 : nhìn, trông

Wood              [wud]              : gỗ

Took                [tuk]                : quá khứ của take

Foot                 [fut]                 : bàn chân

* Trong những từ sau đây đọc là [u:]

Cool                [ku:l]                : mát mẻ

Food                [fu:d]               : thức ăn

Spoon              [spu:n]               : thìa

Tool                 [tu:l]                : dụng cụ

Bamboo           [bæm`bu:]        : tre

* Ngoại lệ: những từ sau đây đọc là [L]

Blood              [blLd]              : máu

Flood               [flLd]              :lũ lụt

*  Những từ sau đây đọc là [ɔ:]

door                 [dɔ:]                : cửa

floor                [flɔ:]                : tầng, gác

16.2: OU đọc là :

* Những từ sau đây đọc là [aʊ]

Bound             [baʊnd]           : giới hạn

Cloud              [klaʊd]            : mây

Doubt              [daʊt]              : sự nghi ngờ

Found              [faʊnd]           : quá khứ của find

South               [saʊq]              : phươngNam

Plough             [plaʊ]              : cái cày

Mountain         [`maʊtin]         : núi    

* Những từ sau đây đọc là [aʊə]

Our                  [aʊə]               : của chúng tôi

Hour                [aʊə]               : giờ

Flour                [flaʊə]             : bột mỳ

Sour                 [saʊə]             : chua

* Những từ sau đây đọc là [ʊə]

Tour                 [tʊə]               : cuộc du lịch vòng quanh

Tourist             [tʊərist]          : khách du lịch

* Những từ sau đây đọc là [ɔ:]

Four                 [fɔ:]                 : số 4

Pour                 [pɔ:]                 : đổ rót

Ought              [ɔ:t]                 : phảI, nên

Fought             [fɔ:t]                : quá khứ của fight

Cough             [kɔ:f]               : ho

* Những từ sau đây đọc là [ oʊ]

Soul                 [soʊl]              : linh hồn

Shoulder          [`soʊldə]         : vai

Poultry            [`poʊltri]         : gia cầm

* Những từ sau đây đọc là [ L]

Rough             [rLf]                : xù xì, gồ ghề

Tough              [tLf]                : dẻo dai, bướng bỉnh

Touch              [tLt∫]               : động chạm

Enough            [i`nLf]             : đủ

Country           [`kLntri]          : thôn quê

* Những từ sau đây đọc là [ u]

Could              [kud]               : có thể

Should             [∫ud]                : phải, nên

Would             [wud]              : sẽ

Group              [grup]              : nhóm

16.3: OW đọc là :

* Những từ sau đây đọc là [au]

How                [hau]                : như thế nào

Crown             [kraun]                 : vương miện

Power              [pauə]              : sức mạnh

Powder            [paudə]           : bột, bột giặt

* Những từ sau đây đọc là [ ou]

Grow               [grou]              : mọc, phát triển

Know              [knou]              : biết

Slow                [slou]               : chậm.

Show               [∫ou]                 :chỉ cho, chứng tỏ

Narrow            [`nærou]          : chật, hẹp

Tomorrow       [tə`mɔrou]       : ngày mai

17.  Cách đọc nguyên âm“U”

17.1: U đọc là [u] :

* Trong những từ sau đây:

Pull                  [pul]                 : kéo

Full                  [ful]                 : đầy

Push                [pu∫]                 : đẩy

Put                   [put]                : đặt, để

Butcher           [`but∫ə]              : người bán thịt

17.2: U đọc là [u:] :

* Trong những từ sau đây:

Blue                 [blu:]                : màu xanh

Lunar               [`lu:nə]            : thuộc về mặt trăng

Brutal              [`bru:təl]          : tàn bạo, giã man

17.3: U đọc là [ju:] :

* Trong những từ sau đây:

Tube                [tju:b]              : ống, tuýp

Humour           [`hju:mə]         : khiếu hàI hước

Museum          [`mju:ziəm]     : viện bảo tàng

17.4: U đọc là [jʊə] :

* Trong những từ có U+ R+ nguyên âm:

Cure                [kjʊə]              : phương thuốc

Pure                 [pjʊə]              : trong lành

During             [`djʊərih]       : trong suốt

Furious            [`fjʊəriəs]       : tức giận

* Ngoại lệ:      

sure                  [∫uə]                : chắc chắn

17.5: U đọc là [ə:]

*Trong những từ một âm tiết tận cùng bằng U+ R hoặc U+ R+ PÂ

Fur                   [fə:]                 : lông vũ

Burn                [bə:n]              : cháy

Nurse               [nə:s]               : y tá

Thursday         [`qə:sdei]         : thứ năm

Surgery            [sə:dʒəri]        : phẫu thuật

17.6: U đọc là [L]

* Trong những từ có tiền tố là UM-, UN- hoặc 1 số từ thông dụng

But                  [bLʌt]              : nhưng

Cup                 [kLʌp]             : cốc, tách

Dust                [dLst]              : bụi

Unhappy         [Ln`hæpi]        : không vui

Umbrella         [Lmb`rellə]     : chiếc ô

18.  Cách đọc nguyên âm“UI”

18.1: UI đọc là [ai]

* Trong những từ có UI+ PÂ+ E

Guide              [gaid]               : hướng dẫn

Quite               [kwait]             : khá

18.2: UI đọc là [i]

* Trong những sau đây:

Build               [bild]               : xây dung

Guilt                [gilt]                : tội lỗi

Guitar              [gi`ta:]             : đàn ghi ta

19.  Cách đọc nguyên âm“Y”

19.1: Y đọc là [ai]

* Trong những từ một âm tiết hay trong âm tiết có trọng âm của từ nhiều âm tiết:

Cry                  [krai]                : khóc

Shy                  [∫ai]                  : xấu hổ

Typist              [`taipist]           : người đánh máy

Hydrogen        [`haidrəʒən]    : khí Hidrô

19.2: Y đọc là [i]

* Trong  âm tiết không có trọng âm của từ:

Copy               [`kɔpi]             : sao chép

Gravity            [`grævəti]        : trọng lực

II. PHỤ  ÂM

1.  Cách đọc phụ âm“C”

1.1: C đọc là [s]

* Khi đứng trước e, i,y

Examples:        Centre      [`sentə]            : trung tâm

                        Certain  [`sə:tn]            : chắc chắn

                        Circle   [`sə:kl]              : vòng tròn

                        Cyclist [`saiklist]              : người đI xe đạp

1.2: C đọc là [k]

* Khi đứng trước A,O,U,L,R

Examples:        Cage                [keidʒ]             : cáI lồng

                        Cake                [keik]               : bánh

                       Concord          [`konkɔ:d]       : máy bay

                        Custom            [`kLstəm]        : phong tục

                        Class                [kla:s]              : lớp, giờ học

                        Crowd             [kraʊd]            : đám đông

1.3: C đọc là [∫]

* Khi đứng trước ia, ie, io, iu

Examples:

                        Social              [`∫oʊsəl]          : mang tính xã hội

                        Musician          [mju`zi∫ən]      : nhạc sỹ

                        Ancient           [`ein∫ənt]         : cổ xưa

                        Efficient          [i`fi∫nt]             : hiệu quả

                        Conscious        [`kn∫əs]            : có ý thức, hiểu biết

2.  Cách đọc phụ âm“CH”

2.1: CH đọc là [t∫]

* Trong hầu hết các từ thông dụng.

Examples:        Chalk               [t∫ɔ:k]              : phấn viết

                        Choose            [t∫u:z]               : lựa chọn

                        Church            [t∫ə:t∫]              : nhà thờ

2.2: CH đọc là [k]

* Trong một số từ đặc biệt.

Chaos              [keiɔs]             :sự lộn xộn

Chord              [kɔ:d]              : dây cung

Choir               [kwaiə]            : dàn hợp ca

Chorus             [`kɔ:rəs]          :ca đoàn

Scheme            [ski:m]             : kế hoạch

School             [sku:l]              : trường học

Chemistry        [`kemistri]        : hoá học

2.3: CH đọc là [∫]

* Trong một số từ có nguồn gốc Pháp văn.

Machine          [mə∫in]            : máy móc

Chemise          [∫ə`mi:z]          : áo phụ nữ

3.  Cách đọc phụ âm“D”

D đọc là [d] trong  hầu hết tất cả mọi trường hợp

Examples:        Date                [deit]               : ngày

                        Golden            [`goʊndən]     : bằng vàng

4.  Cách đọc phụ âm“G”

4.1: G đọc là [g]

* Khi đứng trước A, O, U

Examples:

                        Game               [geim]              : trò chơi

                        Gamble            [`gæmbl]          : đánh bạc

                        Luggage          [`lʌgidʒ]          : hành lý

                        Goal                [goʊl]              : cột gôn, mục tiêu

                        Gorgeous         [`gɔdʒəs]        : sặc sỡ

                        Guess              [ges]                : đoán

                        Language        [`læỗwidʒ]      : ngôn ngữ

Ngoại lệ           Gaol                [dʒeil]              : nhà giam

4.2: G đọc là [dʒ]

* Khi đứng trước e, y, i và là tận cùng ge của một từ:

Examples:

                        Gentle             [`dʒentl]         ; hiền dịu

                        Ginger              [`dʒiỗdʒə]      : củ gong

                        Gymnastic       [dʒim`næstik]: thuộc về thể dục

                        Geology          [dʒi`ɔlədʒi]     : địa chất học

                        Cage                [keidʒ] : cái lồng

                        Stage               [steidʒ]            : sân khấu

                        Village             [`vilidʒ]           : làng quê

                        Cottage           [`kɔtidʒ]          : nhàt tranh

Ngoại lệ

Get                  [get]                 : có được, trở nên

Geese              [gi:s]                : những con ngỗng

Girl                  [gə:l]               : cô gái

5.  Cách đọc phụ âm  “ S”

5.1: S đọc là [s]

*  Khi nó đứng đầu một từ

Examples:

                        Sad                  [sæd]               : buồn 

                        Sing                 [siỗ]                 : hát

                        South               [saʊq]              : phươngNam

                        Sorry               [`sɔ:ri]              : tiếc, ân hận

                        Sunny              [`sʌni]              :có ánh nắng

* Nhưng              Sure                 [∫uə]                : chắc chắn

                        Sugar               [`∫ugə]              : đường ăn

* Khi nó bên trong một từ và không ở giữa 2 nguyên âm.

Examples:

                        Most                [moʊst]           : đa số

                        Describe          [dis`kraib]        : mô tả, diễn tả

                        Display            [dis`plei]          : phô ra, trình diễn

                        Insult               [in`sʌlt]            : sự lăng mạ

* Nhưng             Possess            [pəzez]            : có (sở hữu)

                        Desert              [dizə:t]            : món ăn tráng miệng

                        Scissors           [`sizəz]            : cái kéo

* Khi nó ở cuối một từ, đi sau f, k p, t

                       Roofs               [ru:fs]              : mái nhà

                       Books               [buks]              : quyển sách

                       Maps                [mæps]            : bản đồ

                      Taps                   [tæps]              : vòi nước

                      Streets               [stri:ts]             : đường phố

                        Coughs            [kɔfs]               : tiếng ho

                        Laughs              [lLfs]               : cười

5.2: S đọc là [z]

* Khi nó ở bên trong  một từ và đứng giữa 2 nguyên âm, trừ ia, io, u

                        Nose                [noʊz]             : cái mũi

                        Noise               [nɔiz]               : tiếng ồn

                        Rise                 [raiz]                : nâng lên

                        Lose                [lu:z]                :  làm mất

                        Music              [`mjuzik]          : âm nhạc

                        Season             [`si:zn]             : mùa, thời kỳ

                        Result              [ri`zLlt]           : kết quả

* Nhưng              Base                [beis]               : nền tảng, căn cứ

                        Case                [keis]               : trường hợp

                        Loose              [lu:s]                :  nới lỏng

* Khi nó ở cuối từ 1 âm tiết và đồng thời đi sau một nguyên âm ngoại trừ u  hoặc là sau 1 phụ âm không phảI là f, k, p ,t

                        As                    [æz]                 : như là, bởi vì

                        Is                     [iz]                   :thì hiện tại của “to be”

                        His                   [hiz]                 : của nó, của anh ấy

                        Pens                 [penz]              : cái bút

                        Gods               [gɔdz]              : các thần linh

                        Coins               [kɔinz]             : tiền bằng kim loại

                        Forms              [fɔ:mz]             : hình thức

                        Doors              [dɔ:z]               : cửa ra vào

                       Windows          [`windoʊz]      : cửa sổ

* Nhưng          Us                    [ʌs]                  : chúng tôi

                        Bus                  [bLs]               : xe buýt

                        Plus                 [plLs]              : cộng vào, thêm vào

                        Christmas        [`krisməs]        : Lễ Giáng Sinh

5.3: S đọc là [ʒ]

* Khi nó đi sau 1 nguyên âm và đồng thời đứng trước u, ia, io

Examples         Usual               [`ju:ʒuəl]         : thông thường

                        Pleasure           [`pleʒə]           : sự vui vẻ

                        Measure           [`meʒə]           : sự đo lường

                        Eraser              [i`reiʒə]           : cục tẩy

                       Asia                 [`eiʒə]             : châu á

                        Division           [di`viʒən]        : sự phân chia

5.4: S đọc là [∫]

* Khi nó đi sau 1 phụ âm và đồng thời đứng trước u, ia, io

Examples:        Ensure                 [in`∫uə]            : bảo đảm

                        Pressure           [`pre∫ə]            : áp lực, sức ép

                        Tension            [`ten∫ən]          : sự căng thẳng

                        Pesian              [`pə:∫ən]          : người Ba Tư

6.  Cách đọc phụ âm  “ SH”

SH  phát âm là [∫] trong tất cả mọi trường hợp

                        Shake              [∫eik]                : lắc

                        Sharp               [∫a:p]                : nhọn, sắc

                        Sheet               [∫i:t]                 : lá, tờ

                        Rush                [rL∫]                 : xông tới, ùa tới

                        Dish                 [di∫]                 : món ăn, cái đĩa

                        Mushroom       [`mʌ∫rum]             : nấm

7.  Cách đọc phụ âm  “ T”

7.1: T được phát âm  là [t]

* Trong hầu hết các từ thông dụng như:

                        Take                [teik]                : lấy, cầm lấy

                        Talk                 [tɔ:k]               : nói chuyện

                        Talented          [`tæləntid]       : có tài

7.2: T được phát âm  là [∫]

* Khi ở bên trong  một từ và đi trước ia, io

Examples:        Initial               [`n`i∫əl]            : thuộc về phần đầu

                        Potential          [pə`ten∫əl]       : tiềm lực

                        Nation             [`nei∫ən]          : quốc gia

                        Intention         [in`ten∫ən]       : ý định

* Nhưng          Question          [k`wet∫ən]       : câu hỏi

7.3: T được phát âm  là [t∫]

Khi ở bên trong  một từ và đi trước UR+ Nguyên âm

Examples:        Century         [`sent∫əri]          : thế kỷ

                        Natural       [`næt∫ərəl]         : tự nhiên, thiên nhiên

                        Culture       [`kLt∫ə]             : văn hoá

                        Picture        [`pikt∫ə]            : bức tranh

8.  Cách đọc phụ âm  “ TH”

8.1: TH được phát âm  là [ð]

Trong những từ sau đây:

                        This, these       [ðis, ði:z]         : cáI này, những cái này

                        That, those      [ðæt, ðouz]      : cáI kia, những cái kia

                        They, them      [ðei, ðəm]        : họ, chúng nó

                        Their                [ðeə]                : của họ

                        Than                [ðen]                : hơn là

                        Southern          [`saʊðən]        : thuộc về phươngNam

                        Though            [ðou]                : dầu cho

                        Gather             [`gæðə]           : tụ hợp lại

                        Brother            [`brLðə]          : anh, em trai

                        Weather           [`weðə]           : thời tiết

                        Smooth            [smu:ð]            : bằng phẳng

                        Breathe            [bri:ð]              : thở

8.2: TH được phát âm  là [q]

* Trong những từ sau đây:

                       Think                [qihk]              : suy nghĩ

                       Thing                [qih]                : đồ vật

                        Thirty              [`qə:ti]             : ba mươi

                        Through           [qru:]               : xuyên qua

                        Length             [lehq]              : chiều dài

                        Mouth             [mauq]             : miệng

                        Month             [mLnq]            : tháng

                        Truth               [tru:q]              : sự thật

                        Breath             [breq]               : hơi thở

                        Cloth               [klɔ:q]              : vải vóc

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021