Những từ tiếng Anh có nghĩa thay đổi khi trọng âm thay đổi

Cập nhật lúc: 09:11 16-01-2016 Mục tin: NGỮ ÂM (PRONUNCIATION)


Bài này sẽ giới thiệu về một số từ có nhiều hơn 1 cách nhấn trọng âm và những từ này có nghĩa thay đổi khi trọng âm của chúng thay đổi.

Xem thêm: Trọng âm

 

Những từ tiếng Anh đổi nghĩa khi đổi trọng âm

Chúng ta có thể phân loại những từ thay đổi bản chất khi đổi cách nhấn trọng âm này thành hai nhóm:

Nhóm 1: Nhóm chỉ thay đổi từ loại và vẫn giữ nét nghĩa tương đồng.

Nhóm 2: Nhóm thay đổi hoàn toàn nét nghĩa, không hề liên quan đến từ ban đầu.

1. Nhóm từ thứ nhất khá phổ biến, thường đổi từ loại động từ sang danh từ khi bạn thay đổi trọng âm. Các động từ hai âm tiết trong tiếng Anh thường được nhấn ở âm tiết thứ hai trong khi danh từ hai âm tiết thường được nhấn ở trọng âm một. Dưới đây là một số từ phổ biến thuộc nhóm đổi trọng âm - đổi từ loại - giữ nét nghĩa tương đồng bạn có thể gặp:

Từ

Phiên âm

Từ loại, nghĩa

Ví dụ

conflict

/ˈkɒn.flɪkt/

(n) sự mâu thuẫn, tranh cãi

The two friends were in CON-flict.

/kənˈflɪkt/

(v) mâu thuẫn, tranh cãi

Your two accounts of what happened con-FLICT.

contest

/ˈkɒn.test/

(n) cuộc thi

He is taking part in a boxing CON-test.

/kənˈtest/

(v) tranh cãi, đấu tranh

I’m sorry, I have to con-TEST your figures.

contrast

/kɒn.trɑːst/

(n) sự mâu thuẫn

There’s quite a CON-trast between their political views.

/kənˈtrɑːst/

(v) mâu thuẫn, làm rõ sự tương phản

I will compare and con-TRAST these two poems.

convert

/ˈkɒn.vɜːt/

(n) người cải đạo

He is a CON-vert to Buddhism.

/kənˈvɜːt/

(v) chuyển đổi, cải đạo

I’m sorry, you will never con-VERT me.

decrease

/ˈdiː.kriːs/

(n) sự giảm xuống

There has been a DE-crease in sales recently.

/dɪˈkriːs/

(v) giảm, suy giảm

We need to de-CREASE the number of children in the class to make it more effective.

import

/ˈɪm.pɔːt/

(n) hàng nhập khẩu

Coffee is an IM-port from Brazil.

/ɪmˈpɔːt/

(v) nhập khẩu

We would like to im-PORT more coffee over the next few years.

increase

/ˈɪŋkriːs/

(n) sự tăng lên

There has been an IN-crease in accidents recently.

/ɪnˈkriːs/

(v) tăng lên

We need to in-CREASE our sales figures.

insult

/ˈɪn.sʌlt/

(n) sự lăng mạ, sỉ nhục

What she said felt like an IN-sult.

/ɪnˈsʌlt/

(v) lăng mạ, sỉ nhục

Please don’t in-SULT me

perfect

/ˈpɜː.fekt/

(adj) hoàn hảo

Your homework is PER-fect.

/pəˈfekt/

(v) hoàn thiện, làm hoàn hảo

We need to per-FECT our design before we can put this new product on the market.

permit

/ˈpɜː.mɪt/

(n) giấy phép

Do you have a PER-mit to drive this lorry?

/pəˈmɪt/

(v) cho phép

Will you per-MIT me to park my car in front of your house?

pervert

/ˈpɜː.vɜːt/

(n) kẻ hư hỏng, kẻ đồi bại

Niharika is a PER-vert.

/pəˈvɜːt/

(v) xuyên tạc, làm hư hỏng, sai lệch

The man was arrested on a charge of attempting to per-VERT the course of justice.

present

/ˈprez.ənt/

(n) món quà

She gave me a nice PRES-ent on my birthday.

/prɪˈzent/

(v) giới thiệu

Allow me to pres-ENT my friend, David.

produce

/ˈprɒd.juːs

(n) nông sản, vật phẩm

They sell all kinds of PRO-duce at the market.

/prəˈdjuːs/

(v) sản xuất, tạo ra

How did the magician manage to pro-DUCE a rabbit from his top hat?

protest

/ˈprəʊ.test/

(n) sự phản kháng, kháng nghị

There was a political PRO-test going on in the street.

/prəˈtest/

(v) phản kháng

I had to pro-TEST about the dirty state of the kitchen.

recall

/ˈriː.kɑːl/

(n) sự làm nhớ lại, hồi tưởng lại

The actor was given a RE-call.

/rɪˈkɔːl/

(v) hồi tưởng, làm nhớ lại

I can’t re-CALL the first time I rode a bicycle.

record

/ˈrek.ɔːd/

(n) bản lưu, bản ghi chép

She always keeps a RE-cord of what she spends every month.

/rɪˈkɔːd/

(v) lưu trữ, ghi chép lại

It’s important to re-CORD how much you spend every month.

reject

/ˈriː.dʒekt/

(n) phế phẩm

The item in this box is a RE-ject.

/rɪˈdʒekt/

(v) từ chối

We have decided to re-JECT the building proposal as it would have cost too much money.

suspect

/ˈsʌs.pekt/

(n) kẻ tình nghi

The police interviewed the SUS-pect for five hours, but then let him go.

/səˈspekt/

(v) nghi ngờ, hoài nghi điều gì đúng, xảy ra

I sus-PECT that tree will have to be cut down, before it falls and causes some damage.

2. Nhóm từ thứ hai phức tạp hơn nhóm trên bởi khi thay đổi trọng âm, bạn được một từ mới có nét nghĩa hoàn toàn khác.

Ví dụ: "default" khi nhấn trọng âm một là tính từ, có nghĩa "mặc định" nhưng khi nhấn trọng âm hai lại có nghĩa "vỡ nợ". Vì vậy, người dùng cần cẩn thận khi nói những từ này.

Từ

Phiên âm

Từ loại, nghĩa

Ví dụ

address

/ˈæd.res/

(n) địa chỉ

Do you know Valen’s AD-dress?

/əˈdres/

(v) mâu thuẫn, tranh cãi

You do not have permission to ad-DRESS President Harkonnen!

attribute

/ˈæt.rɪ.bjuːt/

(n) phẩm chất

Dishonesty is a common ATT-rib-ute of politicians.

/əˈtrɪbjuːt/

(v) do, quy cho, đóng góp

That quote is at-TRIB-u-ted to Winston Churchill.

conduct

/ˈkɒn.dʌkt/

(n) tư cách, đạo đức

We aren’t happy about your general CON-duct.

/kənˈdʌkt/

(v) thực hiện, chỉ huy

I was asked to con-DUCT the orchestra at short notice.

console

/ˈkɒn.vɜːt/

(n) bảng điều khiển (điện tử)

I spend too much time at my computer CON-sole.

/kənˈsəʊl/

(v) an ủi, giải khuây

She was so unhappy, I was unable to con-SOLE her.

content

/ˈkɒn.tent/

(n) ý tưởng, nội dung

The CON-tent of your essay is fine, but you need to rearrange the structure.

/kənˈtent/

(adj) hài lòng

She was sitting reading a book, looking very con-TENT.

converse

/ˈkɒn.vɜːs/

(n) cái ngược lại

Do you think firm A is more successful than firm B? I think the CON-verse is true.

/kənˈvɜːs/

(v) giao tiếp

He can con-VERSE in three different languages.

default

/ˈdiː.fɒlt/

(adj) mặc định

The DE-fault settings of that TV are bad, but you can configure it differently.

/dɪˈfɒlt/

(v) vỡ nợ

Jon de-FAULT-ed on his loan payments.

desert

/ˈdez.ət/

(n) sa mạc

The army marched through the DES-ert.

/dɪˈzɜːt/

(v) đào ngũ

I wouldn’t advise you to des-ERT the army, as it will get you into trouble.

entrance

/ˈen.trəns/

(n) cổng vào

The EN-trance to the building was locked.

/ɪnˈtrɑːns/

(v) mê hoặc, thu hút

Are you trying to en-TRANCE me?

exploit

/ˈek.splɔɪt/

(n) kỳ tích

He’s always talking about some EX-ploit from his war years.

/ɪkˈsplɔɪt/

(v) bóc lột, sử dụng thứ gì không công bằng

Some companies ex-PLOIT their staff by expecting them to work overtime for no extra pay.

extract

/ˈek.strækt/

(n) đoạn trích trong tác phẩm

She read me an EX-tract from her new novel.

/ɪkˈstrækt/

(v) bòn rút, nhổ

The dentist says he needs to ex-TRACT one of my teeth.

invalid

/ˈɪn.və.lɪd/

(n) người tàn tật

After his accident he was an IN-val-id for nearly a year, but he’s ok again now.

/ɪnˈvæl.ɪd/

(adj) không có hiệu lực

I’m sorry, your passport is in-VAL-id, as it expired two months ago.

object

/ˈɒb.dʒɪkt/

(n) vật thể

What is that OB-ject over there?

/əbˈdʒekt/

(v) phản đối

Would anyone ob-JECT if I opened a window? (complain)

project

/'prɒdʒ.ekt/

(n) đề tài, dự án

This PRO-ject should be completed next month.

/prəˈdʒekt/

(v) phóng, chiếu

We could pro-JECT the film onto that blank wall.

refuse

/ˈref.juːs/

(n) đồ thải ra, rác rưởi

We have our REF-use collected on a Thursday.

/rɪˈfjuːz/

(v) từ chối

Chocolate cake? How can I re-FUSE!

subject

/'sʌb.dʒekt/

(n) môn học

What is the SUB-ject of today’s lesson?

/səbˈdʒɛkt/

(v) bắt ai đó phải chịu, trải qua, làm gì

Oh dear, our teacher is going to sub-JECT us to another test.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021