Ngữ Pháp (Grammar)

Động từ khuyết thiếu (Modal Verbs)

Phần này sẽ giới thiệu về các động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh và các bài tập luyện tập.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025