Đề cương ôn tập giữa HKI tiếng Anh 12 SGK cơ bản

Cập nhật lúc: 11:51 04-10-2017 Mục tin: TỪ VỰNG ( VOCABULARY)


Ôn tập ngữ pháp & từ vựng tiếng Anh lớp 12 SGK cơ bản unit 1,2,3,4 giúp học sinh hệ thống lại kiến thức, ghi nhớ và vận dung vào bài kiểm tra tốt hơn.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HKI TIẾNG ANH 12 CƠ BẢN

• Unit 1. Family Life
Grammar: Simple Past, Past Continuous and Past Perfect
• Unit 2. Cultural Diversity
Grammar: Tense
• Unit 3. Ways of Socialising
Grammar: Reported Speech
• Unit 4. School Education System
Grammar: Passive Voice

UNIT 1. FAMILY LIFE

  • Vocabulary:

- biologist /bai'ɔlədʒist/ (n): nhà sinh vật học
- caring /ˈkeərɪŋ/(a): chu đáo
- join hands /dʒɔɪn/ /hændz/: cùng nhau
- leftover /ˈleftəʊvə(r)/(n): thưc ăn thừa
- secure /sɪˈkjʊə(r)/(a): an toàn
- willing /ˈwɪlɪŋ/(to do some thing ) (a):sẵn sàng làm gì đó
- supportive /səˈpɔːtɪv/(of) (a): ủng hộ
- close-knit /ˌkləʊs ˈnɪt/(a): quan hệ khăng khít
- nures /nə:s/(n): nữ y tá
- possible /'pɔsəbl/(a): có khả năng
- lab/læb/(n): phòng thí nghiệm
- shift /∫ift/ (n): ca, kíp
- generally /ˈdʒenrəli/(adv):nói chung
- household /ˈhaʊshəʊld/ (a): trong gia đình;(n): hộ gia đình
- running /ˈrʌnɪŋ/(n): sự quản lý;(a): đang chảy
- responsibility /ri,spɔnsə'biləti/ (n): trách nhiệm
- suitable /'su:təbl/ (a): thích hợp
- rush /rʌ∫/(v): vội vã, đi gấp ;(n): sự vội vàng
- by the time /baɪ ðə taɪm/: trước thời gian
- however /haʊˈevə(r)/: tuy nhiên
- dress/dres/ (v): mặc đồ
- eel soup /iːl suːp/(n): súp lươn
- garbage /'gɑ:bidʒ/(n): rác
- secondary /ˈsekəndri/ (n): trung học
- pressure /'pre∫ə(r)/ (n): sức ép
- attempt /ə'tempt/ (n): sự cố gắng;(v): cố gắng
- mischievous /'mist∫ivəs/(a): tác hại
- obedient /ə'bi:djənt/(a): ngoan ngoãn
⟹ obedience /ə'bi:djəns/ (n): sự vâng lời
- share /∫eə/ (v): chia sẽ;(n): cổ phiếu
- discuss /dis'kʌs/ (v): thảo luận
- frankly /ˈfræŋkli/(adv): thẳng thắn
- solution /sə'lu:∫n/ (n): giải pháp
- safe /seif/ (a): an toàn
- base /beis/(v): dựa vào;(n):chân đế
- well-behaved /ˌwel bɪˈheɪvd/ (a): có hạnh kiểm tốt
- separately /'seprətli/ (adv): tách biệt nhau
- relationship /ri'lei∫n∫ip/ (n): mối quan hệ
- trick /trik/ (n): tr ̣bịp bợm
- annoying /əˈnɔɪɪŋ/ (a): làm khó chịu tức giận
- decision /di'siʒn/(n): sự giải quyết
- flight /flait/ (n): chuyến bay
- sibship /'sib∫ip/ (n): anh chị em ruột
- conclusion /kən'klu:ʒn/ (n): sự kết luận
- assumed /ə'sju:md/ (a): làm ra vẻ
⟹ assume /ə'sju:m/ (v): cho rằng
- driving test /ˈdraɪvɪŋ test/ (n): cuộc thi bằng lái
- silence /ˈsaɪləns/ (n): sự im lặng
- experiment /iks'periment/(n): cuộc thử nghiệm; (v): thí nghiệm
- unexpectedly /,ʌniks'pektidli/ (adv): bất ngờ
- raise /reɪz/ (v): đỡ dậy
- provide /prə'vaid/(v): cung cấp
- thoroughly /ˈθʌrəli/ (a): hoàn toàn
- graduate /ˈɡrædʒuət/(n): người có bằng cấp
- military /'militri/ (n): quân đội
- thereafter /ˌðeərˈɑːftə(r)/ (adv): sau đó
- overseas /,ouvə'si:z/ (a): nước ngoài
- serve /sə:v/ (v): phục vụ
- discharge /dis't∫ɑ:dʒ/ (n): sự dỡ hàng
- upon/ə'pɔn/ (prep): nhờ vào
- couple /'kʌpl/ (n): cặp
- settled/'setld/ (a): không thay đổi
- overjoyed /,ouvə'dʒɔid/ (a):vui mừng khôn xiết
- devote /di'vout/ (v): hiến dâng
- phrase /freiz/(n): lối nói
- candidate /ˈkændɪdət/(n): người xin việc
- conscience /'kɔn∫ns/(n): lương tâm
- rebellion /ri'beljən/ (n): cuộc nổi loạn
- gesture /'dʒest∫ə/ (v): làm điệu bộ
- judge /'dʒʌdʒ/(v): xét xử;(n): quan toà
- embark /im'bɑ:k/(v): tham gia
- legacy /'legəsi/(n): gia tài
- encourage /in'kʌridʒ/(v): khuyến khích
- value/ˈvæljuː/ (n): giá trị
- respect /rɪˈspekt/ (n): sự tôn trọng
- rule/ru:l/ (n): luật lệ
- definitely (adv): dứt khoát /'definitli/
- offer /ˈɒfə(r)/(v): tặng
- career /kə'riə/(n): sự nghiệp; (a): chuyên nghiệp
- unconditional /,ʌnkən'di∫ənl/(a): tuyệt đối
- divorce /di'vɔ:s/(v): ly dị
- stepmother /ˈstepmʌðə(r)/ (n): mẹ ghẻ
- brief /briːf/(a): vắn tắt
- marriage /ˈmærɪdʒ/(n): hơn nhân, lễ cưới
- fatherhood /ˈfɑːðəhʊd/ (n): cương vị làm cha
- consider /kən'sidə/ (v): nghĩ về ai/cái gì
- privilege /'privəlidʒ/ (n): đặc quyền
- entitlement /in'taitlmənt/ (n): quyền
- worthy (n): nhân vật nổi bật\ ['wə:đi]
- opportunity /,ɔpə'tju:niti/ (n): cơ hội
- memory /'meməri/ (n): trí nhớ, kỷ niệm
- devoted /di'voutid/(a): dâng cho
- appreciate /ə'pri:∫ieit/(v): đánh giá cao
- underestimate /,ʌndər'estimeit/(v): đánh giá thấp
- effort (n): sự cố gắng\ ['efət]
- recious /'pre∫əs/ (a): quý giá
- cherish /'t∫eri∫/ (v): yêu thương
- courage /'kʌridʒ/(n): sự can đảm
- possess /pə'zes/(v): có
- wonder /'wʌndə/(v): ngạc nhiên; (n):điều kỳ diệu

Grammar: Simple Past, Past Continuous and Past Perfect

 Past perfect vs past simple

1. Almost everybody (leave)…………………………. by the time we (arrive) ……………………
2. He (wonder)…………………………. whether he (leave)…………………………. his wallet at home.
3. The secretary (not leave)…………………………. until she (finish)…………………………. her work.
4. The couple scarcely (enter)…………………………. the house when they (begin)……………… to argue.
5. The teacher (ask)…………………………. the boy why he (not do)…………………………. his homework.
6. She already (post)…………………………. the letter when she (realize)…………………………. she (send)…………………………. it to the wrong address.
7. Hardly the car (go)…………………………. a mile when it (have)…………………………. a flat tyre.
8. The weather (be)…………………………. far worse than we (expect)…………………………..
9. They (be married)…………………………. for five years when thy finally (have)……………… a child.
10. No sooner they (sell)…………………………. their car than they (regret)…………………… having done so.
11. When she (finish)…………………………. her work she (go)…………………………. to the cinema.
12. He (not eat)…………………………. until his parents (come)…………………………. home.
13. She (tell)…………………………. me she never (meet)…………………………. him.
14. He (do)…………………………. her homework before he ( go)…………………………. out.
15. The lights (go)…………………………. out the moment he (get)…………………………. into the cinema.
16. Hardly the holiday (begin)…………………………. when they (leave)…………………………. the town.
17. They (be)…………………………. out for an hour when it (start)…………………………. to rain.
18. They (leave)…………………………. the shop as soon as they (buy)…………………………. everything they (need)…………………………..
19. The house (burn)…………………………. to the ground buy the time the firemen (arrive)……
20. As he (do)…………………………. a lot of work that day he (be)…………………………. very tired.
21. I already (hear)…………………………. about the accident when he (tell)…………………… me about it.
22. He (live)…………………………. in the country for ten years when he first (come)…………………………. to London.
23. I (not talk)…………………………. to him because when I (arrive)…………………………. he already (leave)…………………………..
24. When we (go)…………………………. out again, the wind (stop)…………………………..
25. He (think)…………………………. he (win)…………………………. in the lottery but he (not have)…………………………. of course.
26. No sooner the bell (ring)…………………………. when the pupils (go)……………………… out to play.
27. Before you (mention)…………………………. his name, I never (hear)……………………of this poet.
28. Our guests (be)…………………………. still here when he (come)…………………………. back from school.
29. The same day he (arrive)…………………………. I (receive)…………………………. a postcard from him.
30. They just (close)…………………………. the shop when I (get)…………………………. there.

 Past simple and past continuous

1. While Tom (read) , Amely (watch) a documentary on TV.
2. Marvin (come) home, (switch) on the computer and (check) his emails.
3. The thief (sneak) into the house, (steal) the jewels and (leave) without a trace.
4. Nobody (listen) while the teacher (explain) the tenses.
5. While we (do) a sight-seeing tour, our friends (lie) on the beach.
6. He (wake) up and (look) at his watch.
7. The receptionist (welcome) the guests and (ask) them to fill in the form.
8. The car (break) down and we (have) to walk home.
9. The boys (swim) while the girls (sunbathe) .
10. My father (come) in, (look) around and (tell) me to tidy up my room.
11. As long as one group (prepare) dinner, the others (collect) wood for their campfire.
12. While the parents (have) breakfast, their children (run) about.
13. Martha (turn) off the lights and (go) to bed.
14. When I (do) the washing-up, I (break) a plate.
15. While Tom (play) the piano, his mother (do) the washing-up.
16. He (drink) some juice and then he (eat) a few chips.
17. I (have) dinner when I suddenly (hear) a loud bang.
18. When my father (work) in the garden, an old friend (pass) by to see him.
19. She (go) to school, (take) out her textbook and (begin) to learn.
20. When it (start) to rain, our dog (want) to come inside.

HƯỚNG DẪN GIẢI

 Past perfect and past simple
1. had left – arrived
2. wondered – had left
3. didn’t leave – had finished
4. had entered – argued
5. asked – hadn’t done
6. had posted – realized – had sent
7. had the car gone – had
8. was – hadexpected
9. had been married – had
10. had they sold – regretted
11. had finished – went
12. hadn’t eaten – came
13. told – had met
14. had done – went
15. had gone – got
16. had the holiday begun – left
17. had been – started
18. left – had bought – needed
19. had burned/ burnt – arrived
20. had done – was
21. had heard – told
22. had lived – came
23. didn’t talk – arrived – had left
24. had gone – stopped
25. thought – had won – didn’t have
26. had the bell rung – went
27. mentioned – had never heard
28. had been – came
29. arrived – had received
30. had just closed – got

 Past simple and Past continuous
1. was reading – was watching
2. came – switched – checked
3. sneaked – stole – left
4. listened – was explaining
5. were doing – were lying
6. woke – looked
7. welcomed – asked
8. broke – had
9. were swimming – were sunbathing
10. came – looked – told
11. was preparing – were collecting
12. were having – ran
13. turned – went
14. was doing – broke
15. was playing – was doing
16. drank – ate
17. was having – heard
18. was working – passed
19. went – took – began
20. started - wanted

UNIT 2. CULTURAL DIVERSITY

Vocabulary
- attract /əˈtrækt/ (v): thu hút
- contractual /kənˈtræktʃuəl/ (a): bằng khế ước
- bride /braɪd/ (n): cô dâu
- groom /ɡruːm/ (n): chú rễ
- on the other hand : mặt khác
- develop /di'veləp/ (v): phát triển
- suppose /sə'pouz/ (v): cho là; tin rằng
- precede /pri:'si:d/ (v): đến trước ,đi trước
- to show the differences :để cho thấy rằng những cái khác
- survey /'sə:vei/ (n): cuộc khảo sát
- determine /di'tə:min/ (v): xác định ; quyết định
- summary /'sʌməri/ (a):tóm tắt;(n):bảntómtắt
- maintain /mein'tein/(v): duy trì
- appearance /ə'piərəns/ (n): sự xuất hiện
- confiding /kənˈfaɪdɪŋ/ (a): nhẹ dạ
- in fact /fækt/: thật ra
- majority /mə'dʒɔriti/ (n): tuổi thành niên;đa số
- wise /waiz/(n): sáng suốt
- confide /kən'faid/(v): kể (một bí mật); giao phó
- reject /'ri:dʒekt/ (v): không chấp thuận;(n):vật bỏ đi
- sacrifice /'sỉkrifais/(v): hy sinh;(n):vật hiến tế
- significantly /sɪɡˈnɪfɪkəntli/(adv): điều có ý nghĩa đặc biệt
- obliged /ə'blɑidʒd/ (a): bắt buộc,cưỡng bức
- demand /di'mɑ:nd/(v): đi hỏi; cần
- counterpart /'kauntəpɑ:t/ (n): bản đối chiếu
- attitude /ˈætɪtjuːd/ (n): quan điểm
- concern /kən'sə:n/ (n): mối quan tâm
- finding /ˈfaɪndɪŋ/ (n): sự khám phá
- generation /,dʒenə'rei∫n/(n): thế hệ
- even /'i:vn/ (adv): thậm chí; ngay cả
- groceries /'grousəriz/ (n): hàng tạp phẩm
- nursing home /ˈnɜːsɪŋ həʊm/ (n): bệnh xá
- income /ˈɪnkʌm/ (n): thu nhập
- banquet /ˈbæŋkwɪt/(n): bữa ăn trọng thể
- ancestor /ˈænsestə(r)/ (n): ông bà, tổ tiên
- blessing /ˈblesɪŋ/(n): phúc lành
- schedule /'∫edju:l; 'skedʒul/ (v): sắp xếp
- altar /'ɔ:ltə/ (n): bàn thờ
- ceremony /'seriməni/ (n): nghi lễ
- newly /ˈnjuːli/ (adv): gần đây
- envelop /in'veləp/ (n): bao / phong bì
- exchange /iks't∫eindʒ/(v): trao đổi
- process /'prouses/ (n): quá trnh
- covering /ˈkʌvərɪŋ/(n): vật che phủ
- conclusion /kən'klu:ʒn/ (n): phần cuối
- meatball /'mi:tbɔ:l/ (n): thịt viên
- wildlife /'waildlaif/ (n): hoang dã
- conical /ˈkɒnɪkl/ (a): có hình nón
- diverse /dai'və:s/ (a): thay đổi khác nhau
- afford /ə'fɔ:d/ (v): có đủ sức
- curriculum /kə'rikjuləm/ (n): chương trnh giảng dạy
- object /əbˈdʒekt/(v): phản đối
- behave /bi'heiv/ (v): đối xử
- dramatically /drə'mỉtikəli/ (adv): đột ngột
- solution /sə'lu:∫n/ (n): giải pháp
- elderly /'eldəli/ (a): cao tuổi
- approximately /ə'prɔksimitli/ (adv): độ chừng
- overburden /,ouvə'bə:dn/ (v): đè nặng
- strength /streŋθ/(n): sức mạnh
- expect /iks'pekt/ (v): mong chờ
- opinion /ə'piniən/(n): quan điểm
- emotion /i'mou∫n/(n): cảm xúc
- fear /fiə/ (n): sự sợ hãi
- likely /ˈlaɪkli/ (a): có vẻ như/ có thể
- familiar /fə'miljə/(a): quen thuộc
- basically /'beisikəli/ (adv): về cơ bản
- In the case /keɪs/: trong trường hợp
- complicated /'kɔmplikeitid/ (a):phức tạp,rắc rối
- require /ri'kwaiə/ (v): cần đến
- patience /'pei∫ns/ (n): sự nhẫn nại
- disappointing /ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ/(a): làm thất vọng
- inability /,inə'biliti/ (n): sự bất lực
- frustration /frʌs'trei∫n/ (n): tâm trạng thất vọng
- absolutely /ˈæbsəluːtli/(adv): hoàn toàn
- situation /,sit∫u'ei∫n/ (n): trạng thái; vị trí
- impression /im'pre∫n/ (n): ấn tượng
- spouse /spauz; spaus/ (n): vợ
- advisory /əd'vaizəri/ (a): tư vấn
- apologetic /ə,pɔlə'dʒetik/ (a): xin lỗi
- critical /'kritikəl/(a): phê phán
- convincing /kənˈvɪnsɪŋ/ (a): có sức thuyết phục
- overcome /,ouvə'kʌm/ (v): vượt qua
- combination /,kɔmbi'nei∫n/ (n): sự kết hợp
- brunch /brʌnt∫/ (n): (từ lóng) bữa nửa buổi
- tend /tend/ (v): có xu hướng/hướng đến
- cereal /'siəriəl/ (n): ngũ cốc;(a):(thuộc) ngũ cốc
- toast /toust/ (n): bánh mì nướng
- muffin /'mʌfin/ (n): bánh nướng xốp
- sausage /'sɔsidʒ/ (n): xúc xích
- bacon /'beikən/ (n): thịt hông lợn muối xông khói
- overwhelm /,ouvə'welm/ (v): tràn ngập
- utensils /ju:'tensl/ (n): đồ dùng (trong nhà )
- outermost /'autəmoust/ (a): phía ngoài cùng
- socially /'sou∫əli/ (adv): thuộc xă hội
- basic /'beisik/ (a): cơ bản
- society /sə'saiəti/ (n): xă hội
- arrange /ə'reindʒ/ (v): sắp đặt
- engagement /in'geidʒmənt/ (n): sự hứa hôn
- consideration /kən,sidə'rei∫n/ (n): sự suy xét
- primarily /'praimərəli/ (adv): chủ yếu
- moreover /mɔ:'rouvə/ (adv): hơn nữa, ngoài ra, vả lại
- illegal /i'li:gəl/ (a): bất hợp pháp
- regardless of /ri'gɑ:dlis/ (adv): bất chấp
- westernization /,westənai'zei∫n/ (n): sự Âu hoá
- Eastern /'i:stən/ (a): thuộc về phương Đông
- element /'elimənt/ (n): yếu tố
- spiritual /'spirit∫uəl/ (a): (thuộc ) tinh thần
- fortune /'fɔ:t∫u:n/ (n): vận may
- teller /'telə/ (n): người kể chuyện
- extensive /iks'tensiv/ (a): lớn về số lượng
- consist of /kən'sist/: gồm có
⟹ consist in cốt ở, cốt tại, ở chỗ
⟹ consist with : phù hợp…
- permission /pə'mi∫n/ (n): sự chấp nhận;giấy phép
- attendance /ə'tendəns/ (n): số người dự
- huge /hju:dʒ/ (a): đồ sộ
- in former :trước đây
- individual /,indi'vidjuəl/ (n): cá nhân
- perform /pə'fɔ:m/ (v): cử hành (nghi lễ...)
- equality /i:'kwɔliti/(n): sự b́ nh đẳng
- measurement /'məʒəmənt/ (n): khuôn khổ
- act /ækt/ (v): đóng(phim,kich..)
- mistakenly /mis'teikənli/ (adv):một cách sai lầm
- indeed /in'di:d/ (adv): thực vậy
- communication /kə,mju:ni'kei∫n/ (n):giao tiếp
- cultural /'kʌlt∫ərəl/(a): (thuộc) văn hoá
- unavoidable /,ʌnə'vɔidəbl/(a): tất yếu
- romance /rəʊˈmæns/ (a):sự lãng mạn
- kindness /'kaindnis/ (n): lòng tốt
- considerate /kən'sidərit/ (a): chu đáo
- community /kə'mju:niti/ (n): cộng đồng
- particularly /pə,tikju'lỉrəli/(adv):một cách đặc biệt

Grammar: Tenses

TÓM TẮT TỔNG HỢP 13 THÌ TRONG TIẾNG ANH

I. The present simple tense( Thì hiện tại đơn)

1. Form : S ( I / we / you / they) + V
S ( he / she / it) + Vs/es
S + Be( am / is / are)......
2. Usage:
- Thì HTĐG diễn tả một thói quen, một hành động xảy ra thường xuyên lặp di lặp lại ở hiện tại.
eg. I watch T.V every night.
- Thì HTĐG diễn tả một chân lý , một sự thật hiển nhiên.
eg. The sun rises in the East / Tom comes from America.
- Thì HTĐG được dùng khi ta nói về thời khóa biểu ( timetables), chương trình (programmes).........
eg. The train leaves the station at 8.15 a.m.
The film begins at 8 p.m.
- Thì HTĐG dùng sau những cụm từ chỉ thời gian : when, as soon as,.. và những cụm từ chỉ điều kiện : if, unless.
eg. When summer comes, I’ll go to the beach.
You won’t get good marks unless you work hard.
3. Adverbs:
Often= usually= frequently, always= constantly, sometimes =occasionally, seldom= rarely,
everyday/ week/ month.............

II. The present continuous tense( Thì hiện tại tiếp diễn )

1. Form : S + Be ( am / is / are) +V ing
2. Usage:
- Thì HTTD diễn tả một hành động đang diễn ra và kéo dài một thời gian ở hiện tại( thường có các trạng từ : now, right now, at the moment, at present.)
eg. The children are playing football now.
- Thì HTTD cũng thường được dùng theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh.
eg. Be quiet! The baby is sleeping.
Note :Không dùng thì HTTD với các động từ chỉ nhận thức , tri giác như : to be, see, hear, understand, know, like, want, glance, feel, think, smell, love, hate, realize, seem, remember, forget, belong to, believe.....( Với các động từ này ta thay bằng thì HTĐG.)
eg. She wants to go for a walk at the moment.

SIMPLE PRESENT & PRESENT CONTINUOUS

Thì Simple Present được dùng để chỉ 1 hành động diễn ra trong 1 thời gian noí chung không nhất thiết phải là thời gian ở hiện tại Thời gian nói chung là thời gian ma sự việc diễn ra mỗi ngày (every day), mỗi tuần (every week), mỗi tháng (every month), mỗi năm (every year), mỗi mùa (every spring / summer / autumn / winter)…
- He goes to school every day.
- Mrs Brown travels every summer.
* Thì Present Continuous được dùng để chỉ 1 hành động đang xảy ra (a current activity) hay một sự việc chúng ta đang làm bây giờ (now/ at present/ at this moment), hôm nay (today), tuần này (this week), năm nay (this year)…
- We are learning English now.
- Mary is playing the piano at the moment.
Hãy so sánh : - I work in a bakery every day.
- I’m working in a bakery this week.
Chú ý :
+ Thì Simple Present thường được dùng với các động từ chỉ tri giác (verbs of perception) như :feel,
see, hear… và các động từ chỉ trạng thái như: know, understand, mean, like, prefer, love, hate, need, want, remember, recognize, believe…
+ Ngoài ra chúng ta còn dùng thì Simple Present với các động từ : be, appear, belong, have to…
+ Thì Simple Present còn được dùng với các trạng từ chỉ tần suất (adverbs of frequency) như : always, usually, often, sometimes, seldom, generally, rarely, never…
- That child needs care.
- This book belongs to me.
- He never comes late.
+ Chúng ta cũng dùng thì Simple Present để chỉ 1 chân lí hay 1 sự thật hiển nhiên (a general truth).
- The sun rises in the east.
- Nothing is more precious than independence and freedom.
+ Thì Present Continuous còng được dùng để chỉ hành động ở 1 tương lai gần (a near future action)
Với các trạng từ chỉ tương lai như : tomorrow, next week, next month, next year, next summer…

III. The present perfect tense

1. Form : S + have / has + PII
2. Usage :
- Thì HTHT diễn tả hành động vừa mới xảy ra, vừa mới kết thúc, thường đi với trạng từ “just”
eg. We have just bought a new car.
- Thì HTHT diễn tả một hành động bắt đầu từ quá khứ , còn kéo dài đến hiện tại và có khả năng tiếp tục ở tương lai.
eg. You have studied English for five years.
- Thì HTHT diễn tả hành động xaỷ ra trong quá khứ mà không biết rõ thời gian.
eg. I have gone to Hanoi.
- Thì HTHT diễn tả hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần ở quá khứ.
eg. We have seen Titanic three times.
- Thì HTHT dùng sau những từ so sánh ở cấp cao nhất.( trong lời bình phẩm)
eg. It’s the most boring film I’ve ever seen.
- Thì HTHT dùng với This is the first/ second time, it’s the first time.........
eg. This is the first time I’ve lost my way.
-Thì HTHT dùng với This morning/ This evening/ Today/ This week/ This term...... khi những thời gian này vẫn còn trong lúc nói.
eg. I haven’t seen Joana this morning . Have you seen her?
Note : - Gone to khác với Been to.
eg. Marry has gone to Paris(đang ở hoặc đang trên đường đến Pari)
Marry has been to Paris(đã đến nhưng bây giờ không còn ở Pari)
Adverbs : - just, recently, lately :gần đây, vừa mới
- ever :đã từng
- never :chưa bao giờ
- already :rồi

- yet: chưa (dùng trong câu phủ định và nghi vấn)
- since :từ khi( chỉ thời điểm mà hành động bắt đầu)
- for : khoảng(chỉ khoảng thời gian của hành động )
- so far =until now =up to now =up to the present : cho đến nay, cho đến tận bây giờ
Thì HTHTTD : S + have been + Ving. Sử dụng tương tự thì HTHT nhưng muốn nhấn mạnh tính liên tục của hành động.
eg. You have been learning English for 5 years.

IV. The past simple tense

Form : S + V- ed (regular /irregular )
Usage : _Thì QKĐG diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ, đã chấm dứt và biết rõ thời gian.
eg. I went to the cinema last night.
Adverbs: -last : -yesterday - ago
- Khi đổi sang dạng phủ định và nghi vấn nhớ đưa động từ chính về nguyên mẫu.
- Chú ý cách phát âm các động từ có tận cùng là ‘ed’
Động từ tận cùng bằng ‘ed’ được phát âm là /d/ khi theo sau các âm hữu thanh ( trừ âm /d/ )
Động từ tận cùng bằng ‘ed’ được phát âm là /t/ khi theo sau các âm vô thanh ( trừ âm /t/ )
Động từ tận cùng bằng ‘ed’ được phát âm là /id/ khi theo sau các âm /t, d/

So sánh PRESENT PERFECT Và SIMPLE PAST

+ Chú ý :
*Thì Present Perfect thường dùng với những cụm từ sau : up to now, up to the present, so far (cho tới nay), not … yet (vẫn chưa), for, since, ever (đã từng), never, several times (nhiều lần), just (vừa mới), recently (vừa xong), lately (mới nãy) ...
- Have you ever seen a tiger ?
- The train has not arrived yet.
- We have lived here for 6 years.
- The bell has just rung.
* Thì Simple Past thường dùng với những cụm từ sau: yesterday, the day before yesterday, last week, last month, last year, last summer, ago.
- We came here a month ago.
- He went to the cinema yesterday.
* Thì Simple Past dùng để kể lại một chuỗi hành động kế tiếp nhau trong quá khứ .
- He closed all the windows, locked the doors and then went out.

V. The past continuous tense :

1. Form : S + was/ were + V ing.
2. Usage : - Hành động đang xảy ra và kéo dài một thời gian ở quá khứ.
eg. Yesterday, Mr Nam was working in the garden all the afternoon.
- Hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.
eg. We were learning English at 9 a.m last Sunday.
- Hành động đang xảy ra( ở quá khứ ) thì có một hành động khác xen vào.(hđ đang xảy ra dùng thì QKTD , hđ xen vào dùng thì QKĐG )
eg. When I saw her yesterday, she was having breakfast.
- Hai hành động xảy ra song song cùng một lúc ở quá khứ.
eg. Last night, I was watching T.V while my sister was reading a book.
Note: không dùng thì này với các động từ chỉ nhận thức, tri giác( thay bằng QKĐG).
3. Adverbs:- at 4p.m yesterday - at this time last Sunday...........

SIMPLE PAST vs PAST CONTINUOUS

+ Thì Simple Past (quá khứ đơn) được dùng để diễn tả một hành động xẩy và và kết thúc trong quá khứ có đề cập thời gian .
- I met him in the street yesterday.
+ Thì Past Continuous (quá khứ tiếp diễn) diễn tả một hành động xẩy ra kéo dài trong quá khứ .
- I met him while he was crossing the street.
- She was going home when she saw an accident.
+ Thì Past Continuous diễn tả một hành động xẩy ra kéo dài trong quá khứ tại một thời điểm xác định hoặc hai hành động cùng diễn ra song song .
- My father was watching TV at 8 o’clock last night.
- I was doing my homework while my father was watching TV

VI. The past perfect tense ( Thì quá khứ hoàn thành )

1.Form : S + had + PII.
2. Usage :Diễn tả một hành động trong quá khứ xảy ra trước một thời gian cụ thể hoặc trước một hành động khác trong quá khứ.( Nếu trong câu có hai hành động quá khứ , hđ nào xảy ra trước ta dùng QKHT, hđ nào sau ta dùng QKĐG).
eg. They had live here before 1985.
After the children had finished their homework, they went to bed.

VII. The past perfect continuous tense ( Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn )

1.Form: S + had been + Ving
2. Usage : Diễn tả một hành động quỏ khứ đó xảy ra và kộo dài cho đến khi hành động quỏ khứ thứ hai xảy ra ( hđ thứ hai dựng QKĐG).Khoảng thời gian kộo dài thường được nờu rừ trong cõu.
eg. The boys had been playing football for 2 hours before I came
PAST PERFECT vs PAST PERFECT CONTINUOUS
+ Thì Past Perfect Continuous (quá khứ hoàn thành tiếp diễn) dùng để nhấn mạnh tính liên tục của một hành động trước khi một hành động khác xẩy ra .
Hãy so sánh.
- She had been studying English before she came here for classes.
(hành động had been studying xẩy ra liên tục cho tới khi hành động came for classes xẩy ra ).
- She had studied English before she came for classes.
(hành động had studied chấm dứt trước hành động came for classes)
Hãy so sánh :
- It had been raining when I got up this morning. (mưa chấm dứt khi tôi thức dậy.)
- It was raining when I got up this morning. (mưa vẫn còn khi tôi thức dậy)

VIII. The simple future tense ( Thì tương lai đơn giản)

Form : S + will/ shall + V bare infi.
Usage: - Dùng khi ta quyết định làm một điều gì đó vào lúc nói.
eg. You will give your sentences now.
- Dùng để yêu cầu, đề nghị ai đó làm gì
eg. Will you shut the door.
- Dùng để đồng ý hoặc từ chối làm gì .
eg: A:I need some money.
B:Don’t worry .I’ll lend you some.
- Dùng để hứa hẹn làm điều gì
eg:I promise I’ll call you when I arrive
- Dùng shall I và shall we để đề nghị hoặc gợi ý.
eg. Where shall we go tonight?/ Shall we go to the cinema?
- Dùng I think I’ll...../ I don’t think I’ll......khi ta quyết làm / ko làm điều gì.
eg.I think I’ll stay at home tonight./ I don’t think I’ll go out tonight.
Adverbs : - someday :một ngày nào đó. - next week/ next month..........
- tomorrow : - soon :chẳng bao lâu nữa.

IX. Near future (Thì tương lai gần )

Form: S + Be + Going to + V bare infi. (dự định sẽ )
S + Be +V ing (sắp sửa )
2. Usage :- Diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần có dự định trước( thường trong câu không có trạng từ chỉ thời gian )
eg. They are going to repaint the school .
-Diễn tả sự tiên đoán, sự kiện chắc chắn xảy ra ở tương lai vì có dấu hiệu hay chứng cứ ở hiện tại .
- eg. Tom’s a good student. He’s going to pass the final exam.
Look at those clouds. It’s going to rain.
X. The future continuous tense (Thì tương lai tiếp diễn)
1. Form: S + will / shall + Be + V ing.
2. Usage : - Diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong tương lai .
eg. I will be watching T.V at 8p.m tonight.
- Diễn tả một hành động đang xảy ra ở tương lai thì có một hành động khác xảy ra.
eg. I’ll be cooking when my mother return this evening.

SIMPLE FUTURE & FUTURE CONTINUOUS

+ Thì Simple Future (tương lai đơn ) diễn tả một hành động sẽ xảy ra (có hoặc không có thời gian xác định ở tương lai); còn thì Future Continuous (Tương lai tiếp diễn) diễn tả một hành động liên tục tại một điểm thời gian xác định trong tương lai.
- He will go to the stadium next Sunday.
- We will / shall have the final test.
Hãy so sánh:
- I will eat breakfast at 6 o’clock tomorrow. (Vào lúc 6 giờ sáng mai tôi sẽ thưởng thức bữa điểm tâm)
- I will be eating breakfast at 6 o’clock tomorrow. (Vào lúc 6 giờ sáng mai tôi sẽ đang dùng bữa điểm tâm)
+ Trong các mệnh đề trạng từ chỉ thời gian hay mệnh đề điều kiện thì hiện tại đơn được dùng để thay thế cho thì hiện tại đơn.
- I shall not go until I see him.
- If he comes tomorrow, he will do it.
+ Chú ý: Will còn được dùng cho tất cả các ngôi.

XI. The future perfect tense (Thì tương lai hoàn thành )

Form : S + will + have +PII.
Usage :
- Diễn tả một hành động sẽ hoàn tất vào một thời điểm cho trước ở tương lai.
- Thường dùng các cụm từ chỉ thời gian như : By (+mốc thời gian ), By the time , By then.
eg. We’ll have finished our lesson by 11 o’clock.
When you come back, I’ll have had lunch.

XII. The future perfect continuous tense (Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn)

Form: S + will + have been + Ving .
Usage : - Diễn tả một hành động bắt đầu từ quá khứ và kéo dài đến một thời điểm cho trước ở tương lai. Thường dùng các cụm từ chỉ thời gian như :
By...........for(+ khoảng thời gian), By the time , By then.

eg. By May, they’ll have been living in this house for 15 years.

SO SÁNH THÌ FUTURE PERFECT VÀ THÌ FUTURE PERFECT CONTINUOUS

+ Thì Tương lai hoàn thánh được dùng để chỉ một hành động sẽ hoàn thành trước một hành động khác trong tương lai hay một điểm thời gian ở tương lai.
- The taxi will have arrived by the time you finish dressing.
- By next Christmas, he will have lived in Dalat for 5 years.
+ Để nhấn mạnh tính liên tục của hành động, chúng ta dùng thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn.
- By the time you receive this letter, we shall have been travelling through Russia.
- By next June, they will have been working in this factory for 12 years.

UNIT 3. WAYS OF SOCIALISING

Vocabulary
- apologize /ə'pɔlədʒaiz/ (v): xin lỗi
- approach /ə'prout∫/ (v): tiếp cận
- argument 'ɑ:gjumənt/ (n): sự tranh luận
- compliment /'kɔmplimənt/ (n): lời khen
- decent /'di:snt/ (a): lịch sự
- kidding /kɪdɪŋ/(n): đùa
- marvellous /'mɑ:vələs/ (a): tuyệt diệu
- attention /ə'ten∫n/ (n): sự chú ý
- verbal /'və:bl/ (n): bằng lời nói
- non-verbal: không bằng văn bản hay lời nói/ phi ngôn ngữ
- probably /'prɔbəbli/ (adv): hầu như chắc chắn
- wave/weɪv/(n): sự vẫy (tay)
- raise /reiz/ (v): giơ lên
- signal /'signəl/(a): nổi bật;(n): dấu hiệu
- obvious /'ɒbviəs/ (a): hiển nhiên
- appropriate /ə'proupriət/(a): thích hợp
- choice /t∫ɔis/ (n): sự lựa chọn
- nod /nɒd/ (v): cúi đầu/ gật đầu
⟹ nod off (v): ngủ
- slightly /'slaitli/ (adv): nhỏ,mỏng manh
- assistance /ə'sistəns/ (n): sự giúp đỡ
- impolite /,impə'lait/ (a): bất lịch sự
- social /'sou∫l/ (a): thuộc xă hội
- informality /,infɔ:'mỉliti/ (n):điều thân mật
- allow /ə'lau/ (v): cho phép ai
- point /pɔint/ (v): chỉ trỏ
- rude (a): vô lễ /ru:d/
- acceptable /ək'septəbl/ (a): có thể chấp nhận được
- simply /'simpli/ (adv): giản dị
- style /staɪl/(n): phong cách
- handle /ˈhændl/ (v): đối xử / xử lý
- reasonable /'ri:znəbl/ (a): hợp lý
- separate /'seprət/ (a): riêng biệt
- regulation /,regju'lei∫n/ (n): điều lệ
- posture /'pɔst∫ə(r)/ (n): tư thế
- relax /rɪˈlæks/(v): buông lỏng / thư giãn
- shy /∫ai/ (a): e thẹn
- lack /læk/(n):sự thiếu
- movement /'mu:vmənt/ (n): sự cử động
- tap /tæp/ (v): gõ
- express /iks'pres/ (v): biểu lộ
- slump /slʌmp/ (v): sụp xuống
- carpet /'kɑ:pit/ (n): tấm thảm
- rare /reə/ (a): hiếm thấy
- lecturer /'lekt∫ərə/ (n): người diễn thuyết
- response /ri'spɔns/ (n): câu trả lời
- attentive /ə'tentiv/ (a): ân cần
- dimension /di'men∫n/ (n): kích thước
- reliance cậy /ri'laiəns/ (n): sự tin
- entwine /in'twain/(v): ôm
- signify /'signifai/ (v): có nghĩa là
- estimate /'estimit - 'estimeit/(v):đánh giá
- stimulating /ˈstɪmjuleɪtɪŋ/(a): kích thích
- distinct /dɪˈstɪŋkt/(a): khác biệt; dễ nhận
- masked /mɑ:skt/ (a): che đậy; che mặt
- avenue /ˈævənjuː/ (n): đại lộ
- visual /'vi∫uəl/ (a): (thuộc) thị giác
- orientation/,ɔ:rien'tei∫n/ (n):sự định hướng
- positive /'pɔzətiv/ (a): rõ ràng; tích cực
- contradict /,kɔntrə'dikt/ (v):mâu thuẫn;phủ nhận
- disordered /dis'ɔ:dəd/(a): lộn xộn
- dominate /'dɔmineit/ (v): chi phối;kiềm chế
- stomach /'stʌmək/ (n): dạ dày;bụng dạ
- desire /di'zaiə/ (n): khát khao;dục vọng
- status /'steitəs/ (n): địa vị; thân phận
- spatial /'spei∫l/(a): (thuộc) không gian
- commonly /'kɔmənli/ (adv):thường thường;tầmthường
- imitate /'imiteit/ (v): noi gương;bắt chước
- verbalize /'və:bəlaiz/ (v): diễn đạt thành lời
- adept /ˈædept/(n): người tinh thông;(a): tinh thông
- customary /ˈkʌstəməri/ (a):theo phong tục thông thường
- respectful /ri'spektfl/ (a): lễ phép;kính cẩn
- applaud /ə'plɔ:d/ (v): vỗ tay;ca ngợi
⟹ applauder (n): người hay khen
- prolonged /prəˈlɒŋd/ (a): kéo dài
- affection /ə'fek∫n/ (n): yêu mến
- encounter /in'kauntə/ (v): chạm trán
- emphasis /'emfəsis/ (n): sự nhấn mạnh
- dramatic /drəˈmætɪk/ (a): gây xúc động
- quizzical /'kwizikl/ (a): thách đố
- ambiguous /æmˈbɪɡjuəs/(a):lưỡng nghĩa;mơ hồ
- mutual /'mju:tjuəl/(a): của nhau; lẫn nhau
- explicit /iks'plisit/ (a): rơ ràng,dứt khoát
- assure /ə'∫uə, ə'∫ɔ:/ (v): cam đoan
- underlying /ˌʌndəˈlaɪɪŋ/ (a): nằm dưới
- bias /'baiəs/ (n): dốc
- seemingly /ˈsiːmɪŋli/(adv): có vẻ
- subway /'sʌbwei/ (n): đường ngầm
- pushing /pʊʃɪŋ/(n): dám làm

Grammar: Reported Speech

CÂU TƯỜNG THUẬT


I- PHÂN BIỆT CÂU TRỰC TIẾP VÀ CÂU GIÁN TIẾP

- Câu trực tiếp là câu nói của ai đó được trích dẫn lại nguyên văn và thường được để trong dấu ngoặc kép (“… ”).
Ví dụ: Mary said “ I don’t like ice-cream”. (Cô ấy nói rằng: “Tôi không thích kem”.)
Ta thấy trong dấu ngoặc kép là lời nói trực tiếp của Mary và nó được trích dẫn lại một cách nguyên văn.
- Câu gián tiếp là câu tường thuật lại lời nói của người khác theo ý của người tường thuật và ý nghĩa không thay đổi.
Ví dụ: Mary said that she didn’t like ice-cream. (Mary nói cô ấy không thích kem.)
Ta thấy câu nói của Mary được tường thuật lại theo cách nói của người tường thuật và ý nghĩa thì vẫn giữ nguyên.

II- CÁC CÁCH TƯỜNG THUẬT TỪ CÂU NÓI TRỰC TIẾP SANG CÂU NÓI GIÁN TIẾP

Ta cần phân tích cấu trúc của câu trực tiếp và câu gián tiếp qua các ví dụ sau:
- My mother said “I want you to study harder.” (Mẹ tôi nói “Mẹ muốn con học hành chăm chỉ hơn.)
Ta có: - Động từ “said” được gọi là “Động từ giới thiệu”
- Động từ “want” là động từ chính trong câu trực tiếp.
- “I” là chủ ngữ trong câu trực tiếp
- “you” là tân ngữ trong câu trực tiếp
- My mother said / told me that she wanted me to study harder. (Mẹ tôi nó bà ấy muốn tôi học hành chăm chỉ hơn)
Ta thấy các thành phần như “động từ giới thiệu”, động từ chính, các đại từ (I/you/…) trong câu trực tiếp khi chuyển sang câu gián tiếp đều phải biến đổi.
Vậy những thành phần nào cần biến đổi, và biến đổi như thế nào, ta sẽ đi vào từng loại câu cụ thể.
1. Các thành phần cần biến đổi trong câu gián tiếp:
* Các đại từ: Ta cần thay đổi đại từ sao cho phù hợp với ngữ cảnh trong câu
* Thay đổi thì của câu:
Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đổi theo một nguyên tắc chung là lùi về quá khứ
Hiện tại đơn  Quá khứ đơn
Hiện tại tiếp diễn  Quá khứ tiếp diễn
Hiện tại hoàn thành  Quá khứ hoàn thành
Quá khứ đơn  Quá khứ hoàn thành
Quá khứ tiếp diễn  Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Tương lai đơn: will/ shall  would/ should
Tương lai gần: be going to  was/were going to
* Thay đổi một số động từ khuyết thiếu:
can  could
will  would
shall  should
must  had to
may  might
* Thay đổi Đại từ
Các đại từ nhân xưng và đại sở hữu khi chuyển từ lời nóitr ực tiếp sang lời nói gián tiếp thay đổi như sau:
I  he/she
we  they
you  they/I/he/her
me  him/her
us  them

you  them/me/him/her
my  her/his
our  their
your  them/my/his/her
mine  his/hers
ours  theirs
yours  theirs/mine/his/hers
Đại từ chỉ định
this  that
these  those
* Các trạng từ chỉ nơi chốn, thời gian:
Here  There
Now  Then
Today  That day
Ago  Before
Tomorrow  The next day / the following day
The day after tomorrow  In two day’s time / two days after
Yesterday  The day before / the previous day
The day before yesterday  Two days before
Next week  The following week
Last week  The previous week / the week before
Last year  The previous year / the year before
2. Khi trong dấu ngoặc kép là một câu trần thuật (là một câu khẳng định và mang nghĩa kể lại, trần thuật lại điều gì đó).
- Ta cần biến đổi các đại từ cho phù hợp với ý nghĩa của câu
- Các động từ giới thiệu thường dùng là: say (that), tell sb (that)
* Nếu động từ giới thiệu chia ở các thì hiện tại, hoặc tương lai:
-> ta không cần lùi thì động từ chính trong câu gián tiếp
Ví dụ:
- She says “I don’t want to stay at home every day.”
-> She says / tells me that she doesn’t want to stay at home every day.
Ta thấy trong dấu ngoặc kép là một câu trần thuật, và động từ giới thiệu “says” chia thì hiện tại đơn nên động từ trong câu trực tiếp không lùi thì (giữ nguyên thì) trong câu gián tiếp. Các đại từ cần thay đổi cho phù hợp nghĩa là: I -> she
* Nếu động từ giới thiệu chia ở các thì quá khứ:
-> Ta cần lùi thì động từ chính trong câu gián tiếp
Ví dụ:
- She said “My father is travelling in America”.
-> She said that her father was travelling in America.
Ta thấy động từ giới thiệu “said” chia quá khứ đơn nên động từ trong câu trực tiếp (chia ở hiện tại tiếp diễn) phải lùi thì trong câu gián tiếp (thì quá khứ tiếp diễn).
3. Khi trong dấu ngoặc kép là câu hỏi.
* Nếu trong dấu ngoặc kép là câu hỏi không có từ hỏi.
-> Trong câu gián tiếp thêm “if” hoặc “whether” và mệnh đề theo sau biến đổi về dạng khẳng định.
-> Động từ giới thiệu thường sử dụng: ask, wonder
Ví dụ:
- She said “Do you want to go with me?”
-> She asked if I wanted to go with her.
- Mary said “Do you go to school by bus, Peter?”
-> Mary asked Peter whether he went to school by bus.
* Nếu trong dấu ngoặc kép là câu hỏi có từ hỏi (what/where/when/how/who/…)
-> Trong câu gián tiếp phải biến đổi mệnh đề sau từ hỏi về dạng khẳng định.
-> Động từ giới thiệu thường sử dụng: ask, wonder, want to know
Ví dụ:
- He asked “what time will you come?”

-> He asked what time I would come.
4. Khi trong dấu ngoặc kép là câu mệnh lệnh thức.
-> Ta xét nghĩa của câu rồi sử dụng các cấu trúc cho phù hợp.
* Khi câu mệnh lệnh thức trong dấu ngoặc kép mang nghĩa yêu cầu, đề nghị ai đó làm gì ta có thể sử dụng các cấu trúc sau:
- tell/ ask/ require/ request/ demand + sb + to do st: Yêu cầu, đề nghị hay đòi hỏi ai làm gì.
Ví dụ:
- She said to me “close the door!”
-> She asked me to close the door.
* Khi trong dấu ngoặc kép mang nghĩa ra lệnh ta sử dụng cấu trúc sau:
- order sb to do st: ra lệnh cho ai làm gì.
- He said to me angrily “go out!”.
-> He ordered me to go out.
5. Các trường hợp khác:
* Khi trong dấu ngoặc kép mang nghĩa đề nghị làm gì cho ai ta sử dụng cấu trúc:
- offer to do st:
- He said “Shall I make you a cup of coffee?”
-> He offered to make me a cup of coffee.
*Khi trong dấu ngoặc kép mang nghĩa khuyên bảo ta sử dụng cấu trúc sau:
- advise sb to do st: khuyên ai đó nên làm gì.
Ví dụ:
- He said to me “You should go to bed early”.
-> He advised me to go to bed early.
* Khi trong dấu ngoặc kép mang nghĩa mời mọc ta sử dụng cấu trúc sau:
- invite sb to do st
Ví dụ:
- My friend said “Will you go the zoo with me?”
-> My friend friend invited me to go to the zoo with her.
* Khi trong dấu ngoặc kép là câu cảm thán ta sử dụng động từ “exclaim”
Ví dụ:
- She said “What an intelligent boy!”
-> She exclaimed that the boy was intelligent.
* Khi trong dấu ngoặc kép mang nghĩa xin lỗi ta sử dụng cấu trúc:
- apologize (to sb) for st/ for doing st: xin lỗi (ai) về điều gì/ vì đã làm gì
Ví dụ:
- She said "I'm sorry. I'm late."
-> She apologized for being late.
* Khi trong dấu ngoặc kép mang nghĩa nhắc nhở ta sử dụng cấu trúc:
- remind sb to do st: Nhắc nhở ai làm gì
Ví dụ:
- My mother said "Don't forget to bring your umbrella."
-> My mother reminded me to bring my umbrella.
* Khi trong dấu ngoặc kép mang nghĩa buộc tội ai đó ta sử dụng cấu trúc:
- accuse sb of st/ doing st: Buộc tội ai về điều gì/ vì đã làm gì
Ví dụ:
- She said "No one else but you did it."
-> She accused me of doing it.

UNIT 4. SCHOOL EDUCATION SYSTEM

Vocabulary

- GCSE: Chứng chỉ giáo dục phổ thông trung học ( General Certificate of Secondary Education)
- compulsory /kəm'pʌlsəri/ (a): bắt buộc
- certificate /sə'tifikit/ (n): giấy chứng nhận
- nursery /'nə:sri/ (n): nhà trẻ
- kindergarten /'kində,gɑ:tn/ (n): trường mẫu giáo
- general education/ˈdʒenrəl/ /ˌedʒuˈkeɪʃn/ :giáo dục phổ thông
- primary education /ˈpraɪməri/: giáo dục tiểu học
- secondary education /ˈsekəndri/:giáo dục trung học
- lower secondary school /ˈləʊə(r)/:trường trung học cơ sở
- upper secondary school /ˈʌpə(r)/:trường trung học phổ thông
- term /tə:m/ (n): học kỳ
- academic /,ỉkə'demik/ (n): hội viên học viện
- mid /mid/ (a): giữa
- parallel /ˈpærəlel/(a): song song
- state /steit/ (n): nhà nước
- independent /,indi'pendənt/ (n): độc lập
- fee /fi:/ (n): học phí
- government /'gʌvnmənt/ (n): chính quyền
- subject /'sʌbdʒekt/ (n): môn học
- tearaway /'teərəwei/ (n): người vô trách nhiệm
- methodical /məˈθɒdɪkl/(a): ngăn nắp
- disruptive /dis'rʌptiv/ (a): phá vỡ
- struggle /'strʌgl/ (n): sự đấu tranh
- publish /'pʌbli∫/ (v): công bố
- translate /trænsˈleɪt/ (v): biên dịch; hiểu
- tragedy /ˈtrædʒədi/(n): bi kịch
- commercially /kə'mə:∫əli/ (n):về thương mại
- medicine /'medsn; 'medisn/ (n): y học
- calculation /ˌkælkjuˈleɪʃn/ (n): sự tính toán
- category /ˈkætəɡəri/ (n): loại
- increasing /ɪnˈkriːs/ (a): tăng dần
- juvenile /'dʒu:vənail/ (a): vị thành niên
- delinquency /dɪˈlɪŋkwənsi/ (n): sự phạm tội
- backyard /ˌbækˈjɑːd/ (n): sân sau
- crucial /'kru:∫l/ (a): chủ yếu
- equivalent /i'kwivələnt/ (a):tương đương
- impressive /im'presiv/ (a):gây ấn tượng sâu sắc;hùng vĩ
- whether /ˈweðə(r)/ : được hay không
- essential /i'sen∫əl/ (a): quan trọng/ cần thiết
- charge /t∫ɑ:dʒ/ (n): tiền thù lao
- institute /'institju:t ;'institu:t/ (n): học viện
- instance /'instəns/ (n): trường hợp;ví dụ
- privilege /'privəlidʒ/ (n): đặc quyền
- manufacture /ˌmænjuˈfæktʃə(r)/ (n):sự sản xuất
- unaware /,ʌbə'weə/ (a): không biết
- threshold /'re∫hould/ (n): ngưỡng cửa
- acceptance /ək'septəns/ (n): sự chấp thuận
- corporation /,kɔ:pə'rei∫n/ (n): tập đoàn
- material /mə'tiəriəl/(a): vật chất;(n): vật liệu
- within /wɪˈðɪn/: không quá
- issue /'isju:/ (n): sự phát hành
- drama /'drɑ:mə/ (n): kịch tính
- literate /'litərit/ (a):có học;(n): người học thức
- standardize (v): chuẩn hoá\['stỉndədaiz]
- intermediate (a):trung cấp;trung gian\[,intə'mi:djət]
- guarantee /ˌɡærənˈtiː/ (v):bảo đảm ; (n)sự bảo hành
- extracurricular /,ekstrəkə'rikjulə/ (a):ngoại khoá

- associate /ə'sou∫iit/ (a): kết giao
- investment /in'vestmənt/ (n): vớ n đầu tư
- accredited /ə'kreditid/ (a): chính thức thừa nhận
- ability /ə'biliti/ (n):tài năng;trí thông minh
- publicize /'pəblisaiz/ (v): cơng khai
- require /ri'kwaiə/ (v): quy định
- evident /'evidənt/(a): hiển nhiên
- discretion /dis'kre∫n/ (n): sự thận trọng

Grammar: Passive Voice

CÂU BỊ ĐỘNG

I- PHÂN BIỆT CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG

1. Câu chủ động:
* Cách sử dụng:
Câu chủ động là câu được sử dụng khi bản thân chủ thể được nhắc đến tự thực hiện hành động
Ví dụ:
Mary did her homework yesterday. (Mary làm bài tập về nhà ngày hôm qua.)
Ta thấy chủ thể được nhắc đến trong câu này là “Mary” và bản thân chủ thể này có thể tự thực hiện việc “làm bài tập về nhà”. Vây nên ta sử dụng câu chủ động.
* Dạng thức thông thường của câu chủ động: S + V + O
Trong đó: S(subject): Chủ ngữ
V (verb): động từ
O (object): tân ngữ
CHÚ Ý:
- Động từ trong câu sẽ chia theo thì.
Ví dụ:
- My parents are preparing a lot of delicious cakes.
S V O

Ta thấy chủ thể “bố mẹ tôi” hoàn toàn có thể tự thực hiện việc “chuẩn bị rất nhiều bánh ngon”. Động từ “prepare” chia theo thì hiện tại tiếp diễn.
2. Câu bị động:
* Cách sử dụng:
- Câu bị động được sử dụng khi bản thân chủ thể không tự thực hiện được hành động.
Ví dụ:
- My money was stolen yesterday. (Tiền của tôi bị trộm mất ngày hôm qua.)
Ta thấy chủ thể là “tiền của tôi” không thể tự “trộm” được mà bị một ai đó “trộm” nên câu này ta cần sử dụng câu bị động.
* Dạng thức của câu bị động: be + VpII
Trong đó: be: động từ “to be”
VpII: Động từ phân từ hai
CHÚ Ý:
Động từ “to be” sẽ chia theo thì và chia theo chủ ngữ.
Ví dụ:
- The meal has been cooked. (Bữa ăn vừa mới được nấu.)
Ta thấy “bữa ăn” không thể tự thực hiện việc “nấu” nên ta cần sử dụng câu bị động. Động từ “to be” chia thì hiện tại hoàn thành với chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít nên có dạng là “has been + cooked (động từ phân từ hai).

II- CÂU BỊ ĐỘNG

1. Cấu trúc biến đổi từ câu chủ động sang câu bị động
Chủ động: S + V + O
Bị động: S + be + VpII + (by + O)
CHÚ Ý:
- TÂN NGỮ (O) trong câu chủ động làm CHỦ NGỮ trong câu bị động.
- ĐỘNG TỪ (V) trong câu chủ động sẽ chuyển thành “be + VpII”. Trong đó “be” chia theo thì và chia theo chủ ngữ.
- CHỦ NGỮ (S) trong câu chủ động sẽ biến đổi thành tân ngữ và có giới từ “by” đằng trước (by + O).
Ví dụ:
- Chủ động: They will sell their house next year.
S V O
-> Bị động: Their house will be sold by them next year.
S be + VpII by + O
2. Cấu trúc câu bị động với các thì trong tiếng anh
• Hiện tại đơn: S+ is/am/are + VpII + (by + O)
Ví dụ: English is studied by Mary everyday.
• Hiện tại tiếp diễn : S + is/am/are + being + VpII+ (by + O)
Ví dụ: Some trees are being planted (by him) now.
• Quá khứ đơn: S + was/were + VpII + (by + O)
Ví dụ: A letter was written (by her) yesterday.
• Quá khứ tiếp diễn: S + was/were +being + VpII + (by + O)
Ví dụ: A car was being bought at 9 am yesterday.
• Hiện tại hoàn thành: S + have/ has + been + VpII + (by + O)
Ví dụ: A new bike has been given to me by my parents on my birthday.
• Hiện tại hoàn thành tiếp diễn: S + have/ has + been + being +VpII+(by + O)
Ví dụ: This car has been being repaired by John for 2 hours.
• Quá khứ hoàn thành: S + had + been + VpII + (by O)
Ví dụ: His report had been finished before 10 p.m yesterday.
• Quá khứ hoàn thành tiếp diễn: S + had + been + being + VpII + (by + O)
Ví dụ: The essay had been being typed for 3 hours before you came yesterday.
• Tương lai đơn: S + will + be + VpII + (by O)
Ví dụ: A lot of things will be done tomorrow.
• Tương lai tiếp diễn: S + will + be + being + VpII + (by O)
Ví dụ:
- Her children will be being taken care of at this time tomorrow.
• Tương lai hoàn thành: S + will + have + been + VpII + (by O)
Ví dụ: Her studying will have been finished by the end of this year
• Tương lai hoàn thành tiếp diễn: S + will + have +been + being + VpII + (by O)
Ví dụ:
- English will have been being taught by me for 5 years by next week.

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021