Ngữ Pháp (Grammar)

Câu điều kiện (Conditional sentences)

Phần này sẽ giới thiệu chi tiết về các loại câu điều kiện cũng như các trường hợp đặc biệt của câu điều kiện kết hợp với các bài luyện tập về câu điều kiện hay.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021