Ngữ Pháp (Grammar)

Verb Forms ( Các dạng của động từ)

Dạng của động từ bao gồm Ving/ to Vo/ Vo cung cấp những trường đi theo sao là những dạng động từ này cùng với bài tập áp dụng giúp học sinh hiểu bài và áp dụng tốt trong các bài kiểm tra và thi.
  • Các dạng của động từ V-ing/ to Vo/ Vo

    Dạng của động từ là kiểu bài tập luôn xuất hiện trong các bài kiểm tra, bài viết cung cấp gần như đầy đủ các trường hợp theo sau là Ving, to Vo và Vo để người học dễ nhớ và áp dụng hiệu quả.

    12-07-2016 | 14:54

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025