Ngữ Pháp (Grammar)

Tính từ (Adjectives)

Phần này giới thiệu chi tiết về tính từ, các đặc điểm của tính từ, trật tự của tính từ và các bài luyện tập về tính từ.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021