Ngữ Pháp (Grammar)

Thức giả định (Subjunctive mood)

Phần này giới thiệu chi tiết về thức giả định trong tiếng Anh.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021