Ngữ Pháp (Grammar)

Mệnh đề trạng ngữ (Adverbial clauses)

Phần này sẽ đi chi tiết về đặc điểm của các mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021